(16.20 hodin)
(pokračuje Vlček)

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Táži se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikdo se z místa nehlásí, proto podrobnou rozpravu končím. Táži se na případná závěrečná slova. Pan ministr, pan zpravodaj nemají zájem se závěrečným slovem vystoupit. Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1052."

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 28. Z přihlášených 184 poslankyň a poslanců pro návrh 118, proti 1. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím bod číslo 5. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodajovi.

 

Budeme pokračovat dalším bodem. Je jím bod číslo

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních
dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1058/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Nyní prosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl ministr vnitra Martin Pecina. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážení přítomní, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti.

Hlavním cílem předloženého návrhu zákona je reagovat na nálezy Ústavního soudu číslo 12/07 ze dne 20. května 2008, kdy Ústavní soud rozhodl, že § 23 písm. b) zákona o cestovních dokladech ve znění účinném do 31. 12. 2004 je v rozporu s Listinou základních práv a svobod a s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod /jedná se o řešení problematiky odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu s cílem umožnit realizaci práva na soudní přezkum rozhodnutí/, a dále na nález Ústavního soudu ÚS 18/07 ze dne 15. září 2009, kdy Ústavní soud zrušil § 23 písm. c) zákona číslo 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ke dni 31. 12. 2010.

Podle nyní předkládaného návrhu by tedy napříště o odnětí cestovního dokladu měl namísto správního orgánu rozhodovat výlučně orgán činný v trestním řízení. V rámci trestního řízení tedy může dojít k uložení omezení spočívajícího v zákazu vycestování, v důsledku čehož dojde k odnětí cestovního dokladu. Proti zmiňovanému omezení bude možno podat stížnost. Předložená právní úprava by tak měla poskytnout efektivní ochranu základních práv a svobod jednotlivce v případě odnětí cestovního dokladu.

Dalším cílem navrhované právní úpravy je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady číslo 444/2009 ukončit zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů a ukončit platnost zápisu dětí ke dni 26. června 2012. Též se navrhuje provedení některých legislativně technických úprav, které souvisí se shora uváděnými změnami, i těch, které nebyly provedeny při předchozích novelizacích.

Rád bych vás požádal, abyste s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvním čtení. Důvodem je skutečnost, že předložený návrh reaguje na nález Ústavního soudu ze dne 15. září 2009 publikovaný pod číslem 384/2009 Sb., kterým Ústavní soud ke dni 31. prosince 2010 zrušil ustanovení, o kterém jsem již hovořil. Vzhledem k uvedenému datu je nanejvýš žádoucí, aby byl předložený návrh schválen nynější Poslaneckou sněmovnou, neboť v případě, že by schválení zákona bylo ponecháno až na Poslaneckou sněmovnu, která vzejde z voleb konaných v tomto roce, nemusel by být návrh zákona vzhledem k nutnosti opakování celého legislativního procesu v potřebném termínu schválen.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Tom Zajíček. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo, pane předsedo. Jsem v poměrně obtížné situaci, protože pan ministr tady uvedl tuto předlohu velmi podrobně, a já tedy jenom konstatuji, že to, co tady bylo řečeno, je přesným vyjádřením toho, jaký je účel té novelizace zákona 329/1999 Sb.

Především je to, jak už tady bylo zmíněno, reakce na nález Ústavního soudu. To je věc číslo jedna. A poté jsou to věci, které souvisí se směrnicí Evropské unie, to jest o faktu samotném, že od 1. července roku 2011 bude, bude-li tato předloha schválena, zahájeno vydávání elektronických občanských průkazů rovněž dětem od narození. Zároveň bude ukončeno zapisování do cestovních dokladů a od 26. června 2012 bude ukončení platnosti již provedených zápisů dětí do cestovních dokladů rodičů. Je to podle té zásady, která je ve směrnici obsažena, to znamená "jedna osoba jeden cestovní doklad".

Připojuji se zároveň k tomu, aby Poslanecká sněmovna schválila i ten přístup, kterým by bylo projednání podle § 90 odst. 2, to znamená již v prvním čtení, protože žádných technických ani jiných nedostatků v té navržené předloze neshledávám. A čím dříve bude tato novelizace zákona schválena, o to menší riziko, že se dostane do rozporu jak s nálezem Ústavního soudu, to je ten případ první, který se týkal především toho, že o nevydání, nebo dokonce odebrání cestovních dokladů může rozhodovat nebo rozhoduje správní orgán, a to bez zřetelné možnosti odvolání a obrany, zatímco v té novelizaci je to upraveno tak, jak to podle mého soudu má být, to znamená musí na to být rozhodnutí soudu, a tím je také zajištěna možnost odvolání, nebo tedy obrany proti takovému usnesení.

To je z mé strany všechno, zatím děkuji pěkně.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které zatím nemám žádnou písemnou přihlášku. Z místa se taktéž nikdo nehlásí. Proto obecnou rozpravu končím. Nebyla vznesena ani podána námitka. Následuje nyní... Rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednání tohoto návrhu. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP