Pořad 78. schůze

78. schůze (13., 14., 15., 16. dubna 2010)


Zahájení schůze

1. Návrh zákona o krajském referendu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 737/7/ - vrácený prezidentem republiky

Projednávání (13. dubna 2010)

2. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1059/4/ - vrácený prezidentem republiky

Projednávání (13. dubna 2010)

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 939/4/- zamítnutý Senátem

Projednávání (13. dubna 2010)

4. Návrh zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání) /sněmovní tisk 894/ 3/- vrácený Senátem

Projednávání (13. dubna 2010)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1052/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (13. dubna 2010)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1058/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (13. dubna 2010)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 889/ - druhé čtení

Projednávání (13. dubna 2010)

8. Návrh poslanců Ludvíka Hovorky, Jaroslava Krákory, Jiřího Carbola a Michaely Šojdrové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 926/ - druhé čtení

Projednávání (13. dubna 2010)

9. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského, Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky, Michala Haška, Miloslava Vlčka, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 332/ - druhé čtení

Projednávání (13. dubna 2010)

10. Návrh poslanců Kateřiny Konečné a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 464/ - druhé čtení

Projednávání (13. dubna 2010)

11. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Pavla Kováčika, Vojtěcha Filipa, Václava Exnera, Zuzky Bebarové-Rujbrové a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o přistoupení České republiky k Lisabonské smlouvě pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství /sněmovní tisk 477/ - druhé čtení

Projednávání (13. dubna 2010)

12. Návrh poslankyně Věry Jakubkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 570/ - druhé čtení

Projednávání (13. dubna 2010)

13. Návrh poslanců Miloše Melčáka, Michala Pohanky, Karla Sehoře a Milana Šimonovského na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 580/ - druhé čtení

Projednávání (13. dubna 2010)

42. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Ondřeje Lišky, Pavla Kováčika, Věry Jakubkové a Jeronýma Tejce na vydání zákona o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) /sněmovní tisk 994/ - druhé čtení

Projednávání, část č. 1 (14. dubna 2010)
Projednávání, část č. 2

43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, (zákon o protikorupčních opatřeních) /sněmovní tisk 1015/ - druhé čtení

Projednávání (14. dubna 2010)

64. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků /sněmovní tisk 1014/ - druhé čtení

Projednávání (14. dubna 2010)

65. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech /sněmovní tisk 1024/ - druhé čtení

Projednávání (14. dubna 2010)

74. Návrh poslanců Davida Ratha, Jiřího Paroubka, Richarda Dolejše, Jiřiny Fialové, Borise Šťastného, Jiřího Carbola, Stanislava Grospiče, Olgy Zubové, Jana Klase, Milana Urbana a dalších na vydání zákona o zřízení Královské univerzity Střední Čechy v Kutné Hoře a o změně zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 749/ - třetí čtení

Projednávání (14. dubna 2010)

80. Návrh poslanců Mirka Topolánka, Robina Böhnische, Petra Wolfa a dalších na vydání zákona o kompenzaci za ztrátu zaměstnání z politických důvodů v letech 1948 až 1989 /sněmovní tisk 809/ - třetí čtení

Projednávání (14. dubna 2010)

84. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 885/ - třetí čtení

Projednávání (14. dubna 2010)

86. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 959/ - třetí čtení

Projednávání (16. dubna 2010)

88. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Pavla Němce, Jeronýma Tejce a Petra Braného na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 971/ - třetí čtení

Projednávání (14. dubna 2010)

89. Vládní návrh zákona o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 1054/ - třetí čtení

Projednávání (14. dubna 2010)

132. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky - 2.kolo

Projednávání, část č. 1 (16. dubna 2010)
Projednávání, část č. 2

133. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu - 2.kolo

Projednávání, část č. 1 (16. dubna 2010)
Projednávání, část č. 2

134. Návrh na volbu člena Rady České televize - 2. kolo

Projednávání, část č. 1 (16. dubna 2010)
Projednávání, část č. 2

135. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Projednávání, část č. 1 (16. dubna 2010)
Projednávání, část č. 2

136. Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Projednávání, část č. 1 (16. dubna 2010)
Projednávání, část č. 2

137. Návrh Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

Projednávání (16. dubna 2010)

141. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2008 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2008 /sněmovní tisk 877/

Projednávání (14. dubna 2010)

143. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 1023/

Projednávání (14. dubna 2010)

144. Statut Pozemkového fondu České republiky /sněmovní tisk 1066/

Projednávání (14. dubna 2010)

194. Zpráva o způsobech řešení nevhodné situace z hlediska životního prostředí v Moravskoslezském kraji /sněmovní tisk 1064/

Projednávání (14. dubna 2010)

208. Přezkum a rozhodnutí podle § 89 a násl. správního řádu ve věci udělení pořádkové pokuty v rámci probíhající kontroly zahájené na základě usnesení Poslanecké sněmovny č. 1278 ze dne 12. června 2009

Projednávání (16. dubna 2010)

209. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2009

Projednávání, část č. 1 (16. dubna 2010)
Projednávání, část č. 2

210. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2005 až 2008

Projednávání, část č. 1 (16. dubna 2010)
Projednávání, část č. 2

212. Tendry a hospodaření ve státním podniku Lesy České republiky

Projednávání, část č. 1 (14. dubna 2010)
Projednávání, část č. 2 (16. dubna 2010)

214. Ústní interpelace

Projednávání (15. dubna 2010)Přihlásit/registrovat se do ISP