(15.20 hodin)
(pokračuje Vlček)

Nyní tedy budeme projednávat jediný bod našeho schváleného programu a to je


Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1059/ - zkrácené jednání

 

Předseda PSP Miloslav Vlček Předložený návrh uvede předseda vlády Jan Fischer. Prosím, pane premiére, ujměte se slova.

 

Předseda vlády ČR Jan Fischer: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, na dnešní pořad jednání je zařazen vládní návrh novely zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. (Odmlčuje se - v sále je hlučno.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, poprosím o klid, aby pan premiér mohl pokračovat ve svém vystoupení.

Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Jan Fischer: Tento návrh je projednáván ve stavu legislativní nouze, o nějž požádala vláda České republiky.

Zákonem číslo 489 z loňského roku bylo do zákona o DPH s účinností od 1. ledna 2010 zapracováno ustanovení § 36a, který upravuje postup při stanovení základu daně ve zvláštních případech. Uvedená změna zákona o DPH vycházela z článku 80 směrnice Rady 2006/112/ES, který za účelem zabránění daňovým únikům nebo vyhýbání se daňovým povinnostem umožňuje členským státům Evropské unie přijmout opatření, aby při dodání zboží nebo poskytnutí služby osobě, s níž má osoba povinná k dani rodinné nebo jiné úzké osobní vazby, organizační vazby a vlastnické, členské, finanční nebo právní vazby, jak je vymezují členské státy, byla základem daně cena obvyklá.

Z výčtu osob, na které se předmětné ustanovení vztahuje, se nyní navrhuje vypustit osoby, které jsou k plátci daně z přidané hodnoty v pracovněprávním vztahu nebo v jiném obdobném vztahu, a to z důvodů, že tato dosavadní právní úprava vyvolává negativní reakce zaměstnanců a jejich zástupců. Navrhuje se, aby pro uplatnění daně z přidané hodnoty přede dnem nabytí účinnosti této novely zákona o DPH použil zákon DPH ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. aby se pro osoby v pracovněprávním a obdobném vztahu uplatňovala úprava platná do 31.12. roku 2009.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, doporučuji tento návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty Sněmovně ke schválení. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane premiére. Rozpočtový výbor, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1059/1. Podotýkám, že toto usnesení vám bylo sice rozdáno, ale nesplňuje náležitosti uvedené v § 99 odst. 3 jednacího řádu.

Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Bohuslav Sobotka a seznámil nás s výsledkem projednávání tohoto návrhu zákona ve výborech a celou záležitost objasnil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, rozpočtový výbor se skutečně na svém dnešním jednání zabýval pouze meritorním stanoviskem k návrhu vládní novely. Doporučil Poslanecké sněmovně, aby tento návrh zákona o změně zákona o dani z přidané hodnoty schválila bez připomínek. Současně rozpočtový výbor ve svém usnesení nevyřešil otázku, zda vést tedy obecnou, podrobnou rozpravu, a do kdy tedy doporučit Poslanecké sněmovně, aby ukončila své jednání.

Já tedy v tuto chvíli mohu sdělit svůj názor pouze jako zpravodaje. Mohu přednést určité doporučení pouze sám za sebe jako zpravodaj, popřípadě mohu tato rozhodnutí ponechat na vás jako řídícím schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane zpravodaji. Já si myslím, že to není jenom na mém rozhodnutí, že o tom musí rozhodnout celá Sněmovna hlasováním. Takže já kolegyně a kolegy svolám. (Gonguje.) Tímto hlasováním, které za chvíli zahájím, rozhodneme, zda povedeme obecnou rozpravu. (Do sálu přicházejí poslanci.)

 

Takže vážené kolegyně, vážení kolegové, nyní budeme hlasovat o tom, zda povedeme obecnou rozpravu k tisku 1059.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 5. Z přítomných a přihlášených 108 poslankyň a poslanců pro návrh 81, proti 1. Konstatuji, že tento návrh byl schválen.

 

Žádám tedy zpravodaje, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou právě tímto otvírám. Jako prvního mám přihlášeného pana poslance Paroubka, druhý je pan poslanec Kalousek a třetí pan poslanec Michal Doktor. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážený pane předsedo vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, měl jsem rád scenáristu Jaroslava Dietla, jeho seriály Nemocnice na kraji města či Eliška a její rod ... (odmlka) možná kdyby mi kolegové věnovali trošku pozornosti, že by se něco dozvěděli ... které přes nános nelehké doby, kterou musely zčásti akceptovat, jsou stále svěží a stejně svěží jsou i výroky některých hlavních hrdinů. Výrok doktora Štrosmajera o hlouposti, která kdyby byla holubičkou, by létala, přežil generaci. A zrovna tento výrok se mi vtírá na mysl, pokud by bylo pravdou, co ODS pronáší na vrub tohoto návrhu a vztahu k možné stávce, pokud nebude tento návrh zákona přijat. Odpor proti vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 235/2004, o dani z přidané hodnoty, je totiž tak absurdní, že jsem každým okamžikem očekával, že se někdo z představitelů ODS najednou při tiskové konferenci, kde se tak zarputile všichni tvářili, rozesměje a prohlásí, že to byl jen vtip.

Představa, že by se celá země měla sunout do možné stávky kvůli dopadům tohoto zákona, se mi zdá být neskutečná. Pojďme si zopakovat, co tento zákon přináší.

Vládní návrh zákona zrušuje v § 36a odst. 3 zákona číslo 235 včetně ve znění zákona číslo 489/2009 písmeno d) včetně poznámky pod čarou číslo 26b. Tomu kromě nás poslanců nikdo nerozumí.

Jak se uvádí ve stručné důvodové zprávě, původně provedená změna zákona o dani z přidané hodnoty vycházela z článku 80 směrnice Rady Evropských společenství. Sice se k tomuto návrhu hrdě přihlásil pan poslanec Kalousek, ale ten, pokud vím,nebyl předkladatelem. Předkladatelem byl pan ministr financí Janota, který měl zcela jinou argumentaci. Tedy směrnice Rady Evropských společenství, která za účelem zabránění daňovým únikům nebo vyhýbání se daňovým povinnostem umožňuje členským státům Evropské unie přijmout opatření, aby při dodání zboží nebo poskytnutí služby osobě, s níž má osoba povinná k dani rodinné nebo jiné úzké osobní vazby, organizační vazby a vlastnické, členské, finanční nebo právní vazby, jak je omezují členské státy, byla základem daně obvyklá cena.

Dnes navrhovanou změnou se navrhuje vypustit osoby, které jsou k plátci daně z přidané hodnoty v pracovněprávním vztahu nebo jiném obdobném vztahu, a to z důvodu nadbytečnosti tohoto ustanovení. Vláda zdůrazňuje potřebu odstranění nežádoucího stavu, který nastal, s tím, že jeho odklad by vyvolal negativní celospolečenské účinky spojené s možnými a značnými hospodářskými škodami.

Pro naše pravicové poslance, kteří dovedou hysterčit i blouznit, že by dluh státního rozpočtu mohl být o jednu dvě miliardy vyšší, ale kteří radostně trávili svůj čas na tajemných vilách v Toskánsku, lety vládními speciály do Alp na lyžovačku, a přitom zanechali tuto zemi příští vládě v ekonomickém rozvalu s astronomickým dluhem 224 miliard korun jen za jeden rok, tedy minulý rok - že, pane bývalý ministře financí? - rád připomínám, že resortním ministerstvem, které předkládalo tento návrh zákona, je Ministerstvo financí spravované ministrem nominovaným za ODS. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP