(13.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Otevírám rozpravu a konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Hlásí se paní poslankyně Marcela Mertinová do rozpravy. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěla z tohoto místa poděkovat za nominaci, která mi vznikla, ale rozhodla jsem se, že bych ráda dokončila naši práci zde v Poslanecké sněmovně, takže se vzdávám této nominace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Kdo další do rozpravy? Pokud nikdo, rozpravu končím.

 

Rozhodneme o způsobu hlasování, to znamená o tajné volbě navržené volebním výborem.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 367 a ptám se, kdo je pro tajnou volbu. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 367 ze 130 přítomných pro 99, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že budeme volit tajně.

 

Přerušuji bod 212 a zahajuji bod číslo 213, kterým je

213.
Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování
člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Ano, děkuji. Bod 213 je Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Protože desetidenní lhůta od předložení návrhu kandidátů pro tajnou volbu uplyne až v úterý 23. března 2010, kdy Sněmovna již nebude zasedat, a dnes tento bod projednat možné není, dovolím si jménem volební komise prodloužit lhůtu pro podávání návrhů na člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání do pátku 2. dubna 2010. Jedná se o termín takový, aby desetidenní lhůta uplynula před začátkem dubnové řádné schůze a mohli jsme tedy volit případně hned první den.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste tento bod přerušil a otevřel další.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Přerušuji bod číslo 213. Všichni jsme rozuměli, co se stalo. Je prodloužena lhůta k podávání návrhů. Otevírám bod číslo 214.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Bod 214 je

214.
Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Ani tento volební bod nelze dnes projednávat, protože desetidenní lhůta stejně jako v předcházejícím případě uplyne až v úterý 23. března.

Prosím, pane předsedající, nyní můžeme přerušit tento bod do příští schůze Poslanecké sněmovny a můžeme pomalu vyhlásit konání tajných voleb. Na vydávání hlasovacích lístků navrhuji dobu 20 minut, na sčítání hlasů pak dalších 20 minut.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. (Poslanci se houfují a připravují k odchodu.) Já ještě pány kolegy a paní kolegyně upozorňuji, že musíme rozhodnout o způsobu vypořádání se se zbylým programem schůze. Tak prosím ještě neodcházejte, ani členové komise, potřebuji vás tady na rozhodnutí, které budeme muset učinit. Než přeruším na provedení tajných voleb, tak bych rád, abychom se ještě tady zdrželi a rozhodli některé procedurální záležitosti.

Pane předsedo, pokračujte. A prosím kolegu Cyrila Svobodu, jestli by nerušil, abychom tady mohli dokončit jednání.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Já si myslím, že na vydávání hlasovacích lístků bude potřeba 20 minut, poté bude komise pracovat a sčítat hlasy. Myslím, že se můžeme pokusit se zde sejít ve 13.45 hodin. Pokud by bylo potřeba přestávku na jednání komise prodloužit, tak dám, pane předsedající, vědět.

Chci jenom upozornit na způsob volby. Myslím, že ho snad všichni známe, ale zvláště u těch velkých kandidátek to bývá problém. Číslo před jménem zakroužkovat u osoby, které chci vyjádřit podporu, u všech ostatních je nutno písmenem X přeškrtnout to číslo před jménem.

Paní poslankyně Mertinová, která se vzdala své kandidatury, tak na hlasy, které budou jakkoliv směřovat k jejímu jménu, volební komise nebude přihlížet.

Děkuji a to je z mé strany vše.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní mi dovolte oznámit dvě základní skutečnosti. Za prvé. Politické grémium rozhodlo nejen o konání 77., ale i o tom, jak se bude konat 75. schůze. Vzhledem k tomu, že dohoda na politickém grémiu, tedy všech poslaneckých klubů, byla o tom, že schůze 75. nebude pokračovat ve variabilním týdnu, a že tedy jenom ty týdny, které byly určeny podle rozhodnutí organizačního výboru, budou věnovány plénu, tak nám nezbývá, než rozhodnout o tom, jak naložíme s neprojednanými body. Ve schůzi zůstávají volební body, které nebyly přerušeny, to znamená kromě bodů 213, 214 ještě schůze bude pokračovat po vašem rozhodnutí body 205 až 212, tak jak byly teď předloženy předsedou volební komise a volebního výboru, a u ostatních mám návrh na vyřazení všech neprojednaných bodů kromě volebních. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování, pokud se k tomu nechcete vyjádřit k tomuto návrhu politického grémia, v rozpravě.

 

Nikoho nevidím, že by se hlásil k tomuto návrhu, a proto rozhodneme hlasováním číslo 368, které jsem zahájil. Kdo je pro vyřazení neprojednaných bodů? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 368 z přítomných 128 pro 84, proti 15.

 

Neprojednané body této schůze byly vyřazeny a budou zařazeny do schůze dubnové podle rozhodnutí organizačního výboru a později podle rozhodnutí Poslanecké sněmovny.

Nyní přerušuji schůzi Poslanecké sněmovny na provedení tajných voleb s tím, že schůze bude pokračovat vyhlášením výsledků ve 13.50 hodin, protože to trvalo trochu déle, než předpokládal předseda volební komise.

Já se s vámi loučím, přeji vám hezký víkend a těším se s vámi na shledanou. ***

 

(Jednání přerušeno ve 13.17 hodin.)
Přihlásit/registrovat se do ISP