(9.20 hodin)
(pokračuje Talmanová)

Pan poslanec Bratský navrhuje zařazení bodu 20, sněmovního tisku 640, dnes po již pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 303. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 154 poslankyň a poslanců pro návrh 110, proti nikdo. I tento návrh byl schválen.

 

Paní poslankyně Zelenková navrhuje zařazení bodu 204, sněmovního tisku 775, jako poslední bod před volebními body. Je to poněkud problematické zařazení. Nevím, jak se s tím řídící schůze časově vypořádá. Nicméně návrh hlasovatelný teoreticky je.

Zahajuji tedy hlasování s pořadovým číslem 304. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. (Upozornění z pléna, že nejde hlasovací zařízení.) Omlouvám se. Ještě jednou. Tak, teď je to již v pořádku. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 155 poslankyň a poslanců pro návrh 86, proti návrhu 8. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Opálka navrhuje zařazení bodů 201 a 202, sněmovní tisky 788 a 789, za již pevně zařazené body, dnes za již pevně zařazené body.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 305. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 155 poslankyň a poslanců pro návrh 84, proti 40. I tento návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Horníková navrhuje zařazení sněmovního tisku 863. Jde o zákon ve třetím čtení. Jako první bod za již pevně zařazená třetí čtení, tedy před tisk 1047.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 306. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 156 poslankyň a poslanců pro návrh 17, proti 11. Tento návrh nebyl schválen.

 

Vypořádali jsme se se všemi změnami našeho dnešního pořadu jednání. Můžeme tedy přikročit k prvnímu bodu. Je jím

185.
Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Karla Šplíchala, Davida Ratha a Františka Bublana
 
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu,
 
ve znění pozdějších předpisů
 
/sněmovní tisk 756/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali za navrhovatele pan poslanec Karel Šplíchal a zpravodaj výboru pro bezpečnost pan poslanec Jiří Čepelka. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 756/6.

Otevírám rozpravu. Táži se, kdo se do této rozpravy hlásí. Pan poslanec Karel Šplíchal. A má slovo.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Dámy a pánové, já bych chtěl připomenout jenom některé momenty celé chronologie vzniku této novely zákona o podpoře sportu. Řekl bych, že zásluhu na tomto novém návrhu má průřezově většina poslanců, kteří se zabývají sportem, kteří v tom prostředí byli a zůstávají. Po konzultacích se zástupci Ministerstva vnitra, to znamená i s těmi, kteří to začínali za ministra Ivana Langera, i s těmi, kteří už sloužili za ministra Martina Peciny, i po konzultacích s představiteli fotbalového svazu jsme se dopracovali k návrhu, který jsme předložili. Ve druhém čtení jste slyšeli ještě dva pozměňovací návrhy. Jsou to všechno věci, které se týkají zájmů sportovců a tělovýchovných svazů. Nejedná se tedy jenom o fotbalové prostředí, jedná se o sportovní prostředí jako celek. Chtěl bych připomenout i pozměňovací návrh kolegy Suchánka, který tady přečetl při druhém čtení Láďa Šoltys. Je to pozměňovací návrh, který se týká majetku a pozemků, které by měly využívat sportovní kluby a svazy.

Byl bych velmi rád, kdybyste v tom závěrečném čtení celý komplexní návrh podpořili.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane poslanče. Dalším, který vystoupí v této rozpravě, je pan poslanec Úlehla. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Úlehla: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Děkuji, paní předsedající, za udělené slovo. Chtěl bych podpořit návrh, který tady přednáší poslanec Šplíchal. Myslím si, že je to chvályhodný kompromis, který nám opravdu zjednoduší situaci u sportovců. Každý, kdo prošel komunální politikou, ví, jaký významný dopad to bude mít. A každý, kdo se musel zodpovědně postavit k zajištění bezproblémového průběhu sportovních akcí, to ocení taktéž. Takže bych chtěl za svoji osobu jako bývalý fotbalista podpořit Karla Šplíchala v jeho návrhu a požádat vás, abychom svým hlasem umožnili schválení tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Kdo další si přeje vystoupit v rozpravě k tomuto návrhu? Nikdo. Rozpravu končím.

Pane navrhovateli, pane zpravodaji - závěrečná slova, nebo rovnou přistoupíme k proceduře hlasování pozměňovacích návrhů? (Nechtějí vystoupit se závěrečným slovem.) Můžeme. Děkuji vám. Poprosím tedy pana zpravodaje. Ještě předtím mi tady klikla faktická poznámka pana kolegy Bičíka. Nikoliv, to bycha chyba techniky.

Poprosím tedy pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté nám přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy, před hlasováním se k nim vyjádřil. O totéž prosím i pana navrhovatele.

 

Poslanec Jiří Čepelka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, na úvod konstatuji, že návrh na zamítnutí tohoto zákona nebyl podán, a můžeme tedy přistoupit k hlasování. Pozměňovací a jiné návrhy k tisku pod číslem 756/6 vám byly rozdány do lavic. Nyní si dovolím vám přednést návrh procedury.

Jako první doporučuji hlasovat o pozměňovacích návrzích, které byly přijaty usnesením výboru pro bezpečnost č. 107 na 38. schůzi výboru konané 14. ledna t. r. Tyto jsou uvedeny v části I. tisku 756 pod písmeny A1 až A8. Protože se jedná o komplexní pozměňovací návrh, doporučuji hlasovat všechny tyto návrhy společně.

Následně bychom pak hlasovali o pozměňovacích návrzích C1 a C2, které doplňují body A1 až A8. V případě neschválení pozměňovacích návrhů A1 až A8 jsou návrhy C1 a C2 nehlasovatelné.

Další hlasování by bylo o návrzích uvedených pod písmeny B1 a B2. Jedná se o pozměňovací návrhy poslance Vladimíra Šoltyse přednesené ve druhém čtení zákona, když si osvojil písemný pozměňovací návrh poslance Pavla Suchánka. Zde doporučuji společné hlasování o obou návrzích.

Budou-li schváleny tyto pozměňovací návrhy, tedy návrhy uvedené pod písmeny B1 a B2, potom budeme hlasovat o legislativně technické úpravě, kterou si přijetím pozměňovacího návrhu poslance Vladimíra Šoltyse tento zákon vyžádá. To znamená, že zákon bude rozdělen na části takto: část I. Změna zákona o podpoře sportu, část II. Změna zákona o přechodu některých věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce a část III. Účinnost.

Poslední hlasování by pak bylo o zákonu jako celku. Nyní si myslím, že můžeme schválit proceduru hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Ještě se dotáži, zdali si někdo přeje přednést nějakou výhradu nebo návrh na změnu v takto navrženém postupu hlasování. Není tomu tak. (Z lavic poslanců KSČM: Je.) Ano. Pane poslanče Exnere, máte slovo. Pan poslanec Exner má slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP