(18.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Němcovi. Nyní pan poslanec Ludvík Hovorka v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Ano, já v souladu s tím, jak jsem již předčítal v obecné rozpravě, předkládám pozměňovací návrh k tisku 841 o nelékařských zdravotnických pracovnících.

V § 5 odst. b) se věta "pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2009/2010" vypouští.

V § 9 odst. 2 se slova "písm. e)" nahrazují slovy "písm. d)".

V § 13 odst. 2 se slova "písm. d)" nahrazují slovy "písm. c)".

V § 17 odst. 1 se slova "písm. c)" nahrazují slovy "písm. b)".

Odůvodnění. Návrh se předkládá z toho důvodu, aby odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, zdravotního laboranta, asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví a dentální hygienistky mohli získat i absolventi vyšších odborných škol a nebyli omezeni školním rokem 2009/2010, který de facto znamená zánik těchto oborů na vyšších odborných školách z titulu změny zákona.

Já jsem tento návrh předkládal již ve výboru pro zdravotnictví. Nebyl přijat, pouze byl zapracován posun, že se rok 2009 posunul na rok 2010/2011, ale to je de facto obdoba. Přimlouvám se za přijetí tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Kdo dále v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím.

Není o čem hlasovat, žádný procedurální návrh nepadl. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji paní ministryni, děkuji zpravodaji. Tím jsme uzavřeli bod 31.

 

Pokračovat budeme bodem

49.
Návrh poslanců Petra Nečase a Zdeňka Škromacha na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1041/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Je navrženo, aby tento tisk byl projednán podle § 90 odst. 2. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1041/1. Protože pana kolegu Petra Nečase nevidím, budu muset asi požádat druhého navrhovatele pana poslance Zdeňka Škromacha, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, případně tento návrh uvedl. Požádám, aby místo u stolku zpravodajů zaujal také pan poslanec Miroslav Opálka, který je zpravodajem tohoto tisku.

Pan kolega Zdeněk Škromach se ujme úvodního slova. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych uvedl tuto poměrně jednoduchou novelu zákona o nemocenském pojištění, která má ovšem širší důsledky. V zásadě je to reakce na požadavek praktických lékařů o placení 100 Kč za vystavení nemocenské. Toto je řešení, které je v kompetenci Ministerstva práce a sociálních věcí. Byť si osobně myslím, že by to měla být spíše otázka řešení smluv v rámci zdravotního pojištění, a jsem přesvědčen, že tyto úkony by měly být v rámci zdravotního pojištění, které si každý z nás platí, přesto asi tohle je nejkratší cesta, jak zamezit dalším poplatkům v rámci zdravotnictví. Jsem rád, že se našla poměrně široká shoda v řešení této situace tímto způsobem.

V zásadě se jedná o administrativní úkon, který na základě tohoto našeho návrhu bude spadat do nákladů nemocenského pojištění a České správy sociálního zabezpečení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zástupci navrhovatelů. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Miroslav Opálka. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, důvodem pro předložení tohoto poslaneckého návrhu zákona, jak již bylo řečeno, je reakce na kritiku lékařské veřejnosti v souvislosti s povinností úhrady poštovného za zásilky, které zasílají ošetřující lékaři okresní správě sociálního zabezpečení v souvislosti s posuzováním dočasné pracovní neschopnosti podle předpisů o nemocenském pojištění. Lékaři chtěli původně těmito dosud svými režijními náklady zatížit pacienty, neboť jim údajně výše úhrady prováděná zdravotními pojišťovnami na tyto výdaje nepostačuje. Navrhovali tedy například nový poplatek pacientem vedle registračního a vedle regulačního za vypsání nemocenské až ve výši 100 Kč.

Podle předloženého návrhu si mají lékaři na okresních správách sociálního zabezpečení vyzvedávat označené obálky a Česká správa sociálního zabezpečení bude poštovné hradit dle smlouvy s držiteli poštovní licence. Jedná se o náklady cca 26 mil. Kč ročně. Tento odhad však vychází ze sazeb v roce 2009. Navržený postup se zatím nebude vztahovat na služební orgány evidované mimo Českou správu sociálního zabezpečení, to znamená ministerstvo obrany, bezpečnosti, spravedlnosti a financí.

Předlohu připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, proto je zařazena ve vládních prioritách. Vláda s návrhem vyslovila souhlas na svém jednání dne 8. února tohoto roku.

Zřejmě z důvodu delšího legislativního procesu vládních návrhů a ve snaze rychle problém vyřešit, ale i s realitou blížícího se konce volebního období je tento návrh předkládán jako poslanecký, podepsán dvěma exministry práce a sociálních věcí, přestože mohl být podepsán zástupci celého politického spektra, stejně jako sněmovní tisk 1026 či 1033. Možná tím oba předkladatelé znovu, stejně jako už u jednoho sněmovního tisku 848, který řešil taktéž nedodělky v nemocenském pojištění, chtějí demonstrovat budoucí velkou koalici.

Jde tedy v podstatě o technickou novelu, která lékařům sníží režijní výdaje, což jim mohou podnikatelé v jiných odvětvích opravdu jen závidět.

Přesto navrhuji, aby tak jak je navrženo v materiálu, byl tisk projednáván podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Opálkovi. Prosím, aby se zpravodaj přidržel své povinnosti zpravodaje a případně se přihlásil do rozpravy, když chce hovořit nad rámec svých zpravodajských povinností.

Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Z místa se hlásí pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP