(15.10 hodin)

 

Poslanec Pavel Bohatec: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já se omlouvám. Stalo se mi to podruhé v této Sněmovně. Chtěl jsem hlasovat ano a bohužel na sjetině mám jiný záznam. Zpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, o této námitce rozhodneme bezprostředně v hlasování s pořadovým číslem 264, které tímto zahajuji. Táži se, kdo souhlasí se vznesenou námitkou. Kdo je proti této námitce? Děkuji vám.

Z přítomných 159 poslankyň a poslanců pro námitku 133, proti 1. S námitkou byl vysloven souhlas.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem A k tomuto sněmovnímu tisku, tedy pozměňovacím návrhu výboru pro zdravotnictví. Ještě jednou vás požádám o stanoviska. Pane zpravodaji? (Souhlasí.) Paní ministryně? (Souhlasí.) Děkuji vám.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 265 a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 161 poslankyň a poslanců pro návrh 142, proti nikdo. S tímto pozměňovacím návrhem byl vysloven souhlas.

 

Nyní tedy pozměňovací návrhy pod písmenem B jako celek. Je tomu tak. Pane zpravodaji, vaše stanovisko? (Souhlasí.) Paní ministryně? (Souhlasí.) Děkuji.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 266. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 161 poslankyň a poslanců pro návrh 141, proti nikdo. I s tímto pozměňovacím návrhem, respektive s těmito pozměňovacími návrhy byl vysloven souhlas.

 

O všech návrzích bylo hlasováno. Můžeme tedy přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 892, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Vaše stanovisko, pane zpravodaji k závěrečnému hlasování. (Souhlasí.) Paní ministryně? (Souhlasí.) Děkuji vám.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 267. Táži se, kdo souhlasí s navrženým usnesením. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 160 poslankyň a poslanců pro návrh 145, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Nyní se budeme zabývat bodem

151.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 746/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy paní Miroslava Kopicová a zpravodajka výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovy paní poslankyně Marcela Mertinová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 746/3.

Otevírám rozpravu. Paní ministryně, přejete si vystoupit v rozpravě ve třetím čtení? Ano, máte slovo. (V sále je velký hluk.)

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vlády ČR Miroslava Kopicová Děkuji. Paní předsedající, mé úvodní slovo je velmi krátké. Jedná se o návrhy, které mají zlepšit prostředí pro práci pedagogických pracovníků, například úprava nepřímé vyučovací povinnosti. Co je důležité, v tomto zákoně se také zavádí registr profesorů a docentů, to znamená je to naše reakce na takzvané létající profesory. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážená paní ministryně. Další, kdo se hlásí do rozpravy, je paní poslankyně Šojdrová a má slovo.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, já bych chtěla jen načíst legislativně technickou úpravu, a sice k usnesení tisku 746/3. Je to pozměňovací návrh pod písmenem A6, který je v § 24 doplňován odstavcem 8. U tohoto odstavce je odkaz na poznámku pod čarou č. 9a. Zřejmě při přepisu tohoto tisku došlo k pochybení, ne zřejmě, ale zcela jistě došlo k pochybení, a chybí zde text této poznámky pod čarou. Poznámka pod čarou tedy zní: 9a - zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Předám tento pozměňovací návrh, tedy legislativně technickou úpravu, paní zpravodajce. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Kdo další si přeje vystoupit v rozpravě? Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Paní zpravodajko, můžeme přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích, respektive požádám vás, abyste nám oznámila postup při hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy, před hlasováním se k nim vyjádřila. O totéž požádám paní ministryni. Vážená paní poslankyně Mertinová, máte slovo.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás provedla hlasováním ke zmiňovanému tisku 746 a jako první bychom hlasovali o návrhu procedury hlasování, která bude vypadat následovně.

Za prvé bude hlasování o bodech C1 až C4. Za druhé body B6, B7, B13, B14. Za třetí bod A5. Za čtvrté bod A6, který zde byl před chvílí kolegyní poslankyní Šojdrovou zmíněn. Za páté bod A7. Za šesté zbývající body B, to je body B4 až 5, B8 až 12, týkající se tohoto zákona. Za sedmé bod B16. Za osmé bod B1 až B3. Za deváté pak hlasování o celém návrhu zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Zeptám se, jestli má někdo připomínku k této proceduře. Pane poslanče, Bartoši, máte slovo.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já mám pocit, že paní kolegyně zpravodajka zapomněla v proceduře načíst ještě hlasování o legislativně technických, jinak jí nebudu komplikovat život a zkusíme se s tím nějak vyrovnat.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Legislativně technickou připomínku k pozměňovacímu návrhu A6, jak přednesla paní poslankyně Šojdrová, jsem předpokládala, že nejprve odhlasujeme - paní zpravodajka navrhuje, aby bod A6 byl hlasován jako čtvrtý v pořadí. Tedy nejprve schválíme legislativně technickou připomínku paní poslankyně Šojdrové, pak bod A6 s touto legislativně technickou. To myslím je samo sebou.

Ještě nějaká další připomínka k proceduře? Nikoliv. Paní zpravodajka si přála, abychom se k proceduře vyslovili v hlasování.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 268. Táži se, kdo souhlasí s takto navrženou procedurou. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 160 poslankyň a poslanců pro návrh 134, proti nikdo. Proceduru jsme schválili.

 

Můžeme tedy přikročit k jednotlivým hlasováním. Poprosím vás, paní zpravodajko, abyste nám vždy sdělila, o jakém návrhu hlasujeme, uvedla k tomu svoje stanovisko, o totéž prosím paní ministryni. Tedy jako první rozhodneme o pozměňovacích návrzích C1 až C4, domnívám se podle vašeho návrhu. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP