(11.50 hodin)
(pokračuje Šebesta)

Nicméně v průběhu projednávání ve Sněmovně vyrostl znovu problém malých vodních elektráren. Zdá se, že na toto téma se mezi námi objevilo mnoho odborníků na hodnocení provozu malých elektráren ve vztahu k průtokům včetně historie.

Chci tady jednoznačně prohlásit, že pokud se jedná o nějaký regulační zásah, pak nemá v žádném případě ideologické pozadí, pouze reaguje na vývoj změn vodního režimu, na odpovědnost státu za ochranu širšího veřejného zájmu prospěšného každému občanovi. Je-li sucho a omezené vodní zdroje, pak je třeba určitý regulativ nastavit, a to na uspokojení zájmu dalších uživatelů, pro přípravu pitné vody, chlazení v energetice, závlahy a rovněž tak pro rybáře a rekreanty.

Pro nalezení vhodného kompromisu jsem vždy připraven, a nemám tedy problém s usnesením a návrhy hospodářského výboru k tomuto problému. Jedinou výjimku představuje pozměňovací návrh na zavedení náhrad uživatelů vod v případě nutné změny povolení k nakládání s vodami. Realizace tohoto přístupu by nejenom vedla k nárůstu administrativní zátěže včetně snahy úřadů o vydávání povolení na minimální možné doby, ale především by vytvořila precedentní nároky na výdaje ze státního rozpočtu. Přijetí tohoto návrhu by vytvářelo nároky na náhrady v přípravě všech změn povolení například i pro vypouštění odpadních vod; tedy pozitivní snaha o zlepšení jakosti vody omezením vypouštěného znečištění by měla absurdně za následek, že znečišťovatelé by měli nárok na náhradu.

Věřím, že paní poslankyně a páni poslanci chápou, o jaké nežádoucí dopady se jedná, a proto věřím, že příslušný pozměňovací návrh vedený pod označením C2b) Poslanecká sněmovna nepřijme.

Předložená novela vodního zákona také odstraňuje výtky Evropské komise k transpozici některých směrnic a její přijetí tedy zabrání následkům procesu vynucování a zavedení sankcí vůči České republice.

Závěrem chci poděkovat všem výborům Poslanecké sněmovny, tedy zemědělskému, hospodářskému a pro životní prostředí, za jich přínosy pro zkvalitnění této normy. Nemenší poděkování pak patří zpravodajům těchto výborů, zejména pak gesčnímu zpravodaji panu poslanci Petruškovi.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře, a nyní je příležitost k závěrečným slovům zpravodajů jednotlivých výborů. Jako první vystoupí pan poslanec Petruška, potom pan poslanec Vojíř a pak pan poslanec Dědič, chce-li. (Poslanec Petruška mluví mimo mikrofon.) Dobře, takže pan poslanec Petruška dává přednost jinému pořadí. Já s tím nemám vůbec žádný problém. Postupuji podle toho, jak probíhalo přikázání jednotlivým výborům. V podstatě jednací řád nepředepisuje pořadí vystupování zástupců jednotlivých výborů, takže prosím pana poslance Vojíře. Ten nechce vystoupit a pan poslanec Dědič také nechce vystoupit.

Takže pane poslanče Petruško, stejně vás to nemine.

 

Poslanec Daniel Petruška: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já ve své závěrečné řeči zpravodaje zareaguji jenom velmi krátce na rozpravu, která tady proběhla dnes, a následně si dovolím navrhnout proceduru schvalování. Máme tady 99 pozměňovacích návrhů, takže bych doporučil postupovat co nejrychleji a nejvěcněji.

Já bych rád řekl, že jsem příznivcem obnovitelných zdrojů energie a vodní elektrárny, respektive produkce elektřiny z vodních elektráren mi připadá jako opravdu jeden z nejlepších způsobů, jak elektrickou energii z obnovitelných zdrojů vyrobit, takže to, že jsem podezírán z toho, že jsem více zezelenal, je zbytečná obava. Nicméně bych rád velmi stručně zareagoval na to, co tady říkal pan kolega Klas.

Někteří provozovatelé malých vodních elektráren tady bojují proti určitému navrhovanému znění § 12. Takže já si dovolím ještě jednou tady pro vás pro všechny ocitovat stávající znění zákona: § 12 Změna a zrušení povolení k nakládání s vodami. Vodoprávní úřad může z vlastního podnětu, čili z vlastního rozhodnutí a dle svého uvážení, nebo na návrh platné povolení k nakládání s vodami změnit nebo zrušit, a to - a teď jsou tam odstavce a), b), c) až do h) a tam je napsáno "je-li to nezbytné ke splnění č. bodu 5 plánu oblasti povodí". Mimo jiné. Takže není pravda, že v tuto chvíli vodoprávní úřad nemůže toto povolení měnit nebo rušit či odebrat.

Za druhé. Pan poslanec Klas říkal, že navrhované prodloužení minimální doby, na kterou se povolení vydává, navrhoval hospodářský výbor. Těch pozměňovacích návrhů tady bylo 99 a mnohé se kryly, takže já rozhodně nemám nic proti pozměňovacím návrhům, které přicházejí z hospodářského výboru. Já jsem se jeho jednání účastnil a snažil jsem se tam kolegy informovat o průběhu projednávání.

Co se týká odvolávání v rámci právě přípravy plánů povodí, kdy tady bylo řečeno, že jsme problém odložili - není to tak. Prostě plány povodí se připravují. V souvislosti s přípravou těchto plánů i dnes mohou vodoprávní úřady odebrat povolení k nakládání s vodami a my jsme pro některé provozovatele malých vodních elektráren vyjednali kompromis, že stanovení minimálního zůstatkového průtoku, pokud k němu vůbec dojde, může být provedeno až v souvislosti s přípravou plánů povodí, které budou připravovány znovu v roce 2015. A odvolacím orgánem v případě, že by byl stanoven minimální zůstatkový průtok a provozovatel nesouhlasil, není Ministerstvo životního prostředí, je to krajský úřad a Ministerstvo životního prostředí provádí pouze přezkum, a to právní, nikoliv věcný. To znamená Ministerstvo životního prostředí pouze zjišťuje, zda krajský úřad neporušil zákon a nerozhodl v rozporu se zákonem. To znamená ta informace, že Ministerstvo životního prostředí bude tlačit na stanovování minimálních zůstatkových průtoků - to možná může, ale tady v tom případě mu to není nic platné.

Dále co se týká jiného zdroje. Pan kolega Klas tady vyjmenoval vzduch, sluneční energii a další energie. Ano, to máte pravdu, já jsem na ně také přišel. Já jsem opravdu nad tím přemýšlel, nicméně na rozdíl od vody, pokud využíváte například vzduch, větrnou energii, případně solární energii, tak spotřebou této energie nebo jejím využíváním neomezujete spotřebu nikoho jiného na rozdíl od vody, protože u té vody opravdu můžete omezit jiné spotřebitele, a nemluvím o rybářích nebo o ochráncích životního prostředí, kteří hájí například některé endemické druhy, ale mluvím třeba o podnicích, které mají také právo k tomu vodu využívat. Mají povolení a potřebují vodu. (V sále je velký hluk.)

Za páté. Co se týká nových úvěrů a toho, že investice nejsou splaceny, protože stále probíhají dotační programy, tak mi dovolte upozornit na to, že z těch 1400 provozovatelů malých vodních elektráren pouze 100 jich nemá stanoven minimální zůstatkový průtok a to jsou ti, kteří povolení mají a elektrárny již provozují. Každý nový provozovatel malé vodní elektrárny automaticky má stanoven minimální zůstatkový průtok, takže nových investic se to v žádném případě nemůže dotknout.

Že to je zvýšení regulace a administrativy, tak to si nemyslím. Prostě každý podnikatel v České republice podstupuje určité martyrium s úřady, stejně tak provozovatelé malých vodních elektráren, a bohužel prostě to asi k tomu životu patří. Kdyby to šlo bez úřadů, bylo by to skvělé. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP