(11.20 hodin)
(pokračuje Dusík)

Dále bych se rád vyjádřil ke konkurenčním návrhům, které se týkají odstraňování povodňových škod a role orgánů ochrany přírody v posuzování postupu pro odstraňování povodňových škod ve vztahu ke chráněným územím. Tam jako nejvhodnější z pohledu ochrany životního prostředí nám přijde pozměňovací návrh, který přednesl zde na plénu pan poslanec Ambrozek. Jako druhá možnost je návrh přijatý výborem pro životní prostředí. Ostatní návrhy působnost v oblasti ochrany přírody definují způsobem, který výrazně omezuje možnosti ve vztahu k těm často nejcennějším chráněným územím.

Konečně poslední pozměňovací návrh, který bych rád dokumentoval, je pana poslance Melčáka, také načtený zde na plénu. Je to nová věc, je to novela jiného zákona, než který je předmětem novelizace, a není to standardně projednáno. Domníváme se, že pokud by tyto změny byly přijaty, tak by to bylo významné riziko, protože se budou legalizovat zástavby v aktivní zóně záplavových území, což samozřejmě z hlediska ochrany před povodněmi je rizikové.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Kdo dále se hlásí do rozpravy? Hlásí se pan poslanec Klas. Prosím.

 

Poslanec Jan Klas: Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové. Tak jak říkala tehdy paní předsedající Lucie Talmanová, ve třetím čtení dozajista bude prostor ještě pokračovat v diskusi, tak já samozřejmě toho chci využít a chci reagovat na šest výroků pana zpravodaje Petrušky, abych vám objasnil, znovu se pokusil vysvětlit tu část toho zákona, tu malou část celého zákona, která se týká malých vodních elektráren. Já jsem tady minule hovořil asi třicet minut čistě po stránce odborné a doufal jsem, že většina z vás jaksi pochopí tu problematiku, která se týká hydroenergetiky. Nicméně pan poslanec Petruška potom zareagoval způsobem, na který mi dovolte krátké repliky.

Za prvé - je to ze stenozáznamu pan Petruška: "§ 12 ve stávajícím znění zákona samozřejmě je. Název ve stávajícím znění zákona je Změna a zrušení povolení k nakládání s vodami. To znamená vodoprávní úřad, který toto povolení k nakládání s vodami uděluje, mění a stanovuje parametry a může pochopitelně už v dnešní době podle stávajících pravidel změnit, v krajním případě i odebrat."

K tomu, co řekl pan zpravodaj, bych uvedl: Samozřejmě že ve vodním zákoně z roku 2001 je ustanovení o změně a zrušení vodoprávních povolení, ale nikdy to nebylo možné z důvodu dodatečného zavedení nebo změny zůstatkového průtoku v již vydaném vodoprávním povolení. To lze uplatnit jen z jiných konkrétních a zde uvedených důvodů. Pro informaci uvádím, že v roce 2004 při malé novele vodního zákona bylo do toho paragrafu odst. 1 bez projednání s provozovateli malých vodních elektráren vsunuto - cituji - "při změně stanoveného minimálního zůstatkového průtoku."

Druhý výrok pana zpravodaje: "Zavedli jsme delší minimální dobu, na kterou bude toto povolení přidělováno, a to je nejméně na třicet let. Zároveň jsem zavedli institut automatického obnovení."

K tomu dovolte uvést, dámy a pánové: Právě to jsou dva ze čtyř pozměňovacích návrhů hospodářského výboru, o kterých mluvil pan poslanec Petruška. Z praxe ale uvádím, že ještě nikdy nikdo nedostal povolení na dobu delší, než je v zákoně uváděná ta minimální.

Za třetí - cituji pana zpravodaje: "A navíc plány povodí jsou schvalovány v rámci řádného správního řízení, kde provozovatelé malých vodních elektráren jsou také pochopitelně účastníky tohoto řízení, takže by neměli být úplně bezbranní."

K tomu já uvádím: Z praxe jsou velmi špatné zkušenosti s odvolacím orgánem, kterým je v této věci Ministerstvo životního prostředí. Všichni pracovníci vodoprávních úřadů i odvolacích orgánů jsou od Ministerstva životního prostředí vedeni ke stanovování stále vyšších zůstatkových průtoků. Před dvaceti lety postačoval zůstatkový průtok jedna polovina Q364, a dnes v návrhu vyhlášky je zůstatkový průtok i Q270. Jistě uznáte, dámy a pánové, že to je ohromný rozdíl. Průtok 364denní a průtok 270denní. O tom svědčí i to, že v původním návrhu tohoto zákona, o kterém budeme dneska hlasovat, požadovalo Ministerstvo životního prostředí uložit vodoprávním úřadům povinnost stanovit pro všechny malé vodní elektrárny zůstatkový průtok dle jejich návrhu vyhlášky. To se podařilo jednáním s Ministerstvem zemědělství - a děkuji za to - změnit tak, že vodoprávní úřad má možnost vodoprávní povolení změnit.

Čtvrté vyjádření pana zpravodaje: "Snažil jsem se naprosto poctivě najít jiný přírodní zdroj, který lze využívat tak, aby se s jeho pomocí dala vyrábět elektrická energie. Bohužel žádný podobný se mi najít nepodařilo. Nicméně musím říci, že za povolení k nakládání s vodami provozovatelé nic neplatí. Představa, že by v tuto chvíli měli dostat náhradu za to, že doposud možná desítky let vyráběli elektřinu, kterou prodávali, budou dostávat náhradu, mi nepřipadá úplně rozumná."

K tomu já dodávám pouze zcela banální věci, které znáte každý z vás. V přírodě je hodně energetických zdrojů, které lidstvo využívá odnepaměti ke svému prospěchu, a nejvíce od druhé poloviny devatenáctého století - světelná energie slunce, fotovoltaické elektrárny, teď jsme je tady řešili, tepelná energie slunce, chladničky, mrazničky, energie větru, nemusím dále pokračovat, větrné elektrárny, geotermální energie, vytápění lázeňství, výroba elektřiny, gravitační energie, díky níž chodíme, potenciální energie vody, využívá se k přeměně na mechanickou energii už od dob starého Egypta. A takhle bych mohl pokračovat. Takže jestli pan zpravodaj nenašel další zdroj energie, já jsem jen takhle zběžně našel dalších šest. A to jsem ještě dál nepřemýšlel o dalších možnostech.

Páté vyjádření pana poslance: "Nicméně bych chtěl říci, že za těch dvacet let, případně dvacet pět let od roku 1989, kdy nejdříve budou moci být stanoveny minimální zůstatkové průtoky provozovatelům, se jim, dovoluji si tvrdit, jejich investice vrátí."

K tomu uvádím: Úvěry na rekonstrukce malých vodních děl se využívají nepřetržitě, ne že skončily, neustále pokračují. Takže nelze říci, že investice jsou zaplaceny. To je absolutní hloupost. Také jsou malé vodní elektrárny, které v nedávné době využily dotace ze strukturálních fondů, a právě probíhá další výzva programu Eko-energie z CzechInvestu, právě teď v současné době, a ty musí prokazovat ve výrobě elektřiny závazné technické parametry, jako je účinnost a výkon, jinak budou muset dotaci vrátit.

Pak už jenom chci dodat, že investice je zaplacena, což je jistě hezké, ale ještě to neznamená, že se může vlastníkovi znehodnotit. S touto filozofií bychom asi rozbili řadu dalších věcí.

A konečně šestá reakce. Pan zpravodaj: "Pouze jde o to, aby stát měl možnost využívání vod k energetických účelům nějakým způsobem regulovat." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP