(10.50 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Máme tady bod 155, to je

155.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování
střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona
č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních),
ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
a některé související zákony
/sněmovní tisk 1020/ - třetí čtení

To je opět ministr Tošovský, zpravodajem hospodářského výboru je poslanec Zdeněk Lhota, pozměňováky máte v tisku 1020/2.

Otevírám rozpravu k zákonu k tisku 1020, ověřování střelných zbraní. Hlásí se někdo do rozpravy k tomuto návrhu zákona? Pokud se nikdo nehlásí, tak končím rozpravu. Myslím, že ani pan ministr už nechce vystoupit, takže můžeme rovnou vzít pozměňovací návrhy.

Prosím, pane zpravodaji, řekněte, jestli tam jsou nějaké pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Zdeněk Lhota: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, předložený zákon, řekl bych, jednomyslně společnou vůlí prošel oběma čteními. Návrh na zamítnutí nebyl podán. Byly podány celkem tři pozměňovací návrhy. Ve všech případech se jednalo ale opravdu o ryze legislativně technické úpravy. Autorem dvou z nich je hospodářský výbor, autorem třetího z nich jsem já, ale jak jsem již řekl, jedná se legislativně technické. Já sám doporučuji, abychom o všech hlasovali najednou a potom můžeme přistoupit rovnou ke schválení zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá. Myslím, že s tímto postupem asi nebude nějaký problém, takže to můžeme rovnou hlasovat tak, jak jste řekl. Jenom zagonguji a můžeme rovnou hlasovat.

Říkejte rovnou, co budeme hlasovat, a já to nechám hlasovat. Tak jak jste to uvedl, prosím, řekněte, o čem budeme hlasovat jako první.

 

Poslanec Zdeněk Lhota: Jedná se, jak jsem již zmínil, o dva pozměňovací návrhy hospodářského výboru pod písm. A1, A2 a současně o můj pozměňovací návrh pod písmenem B.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže doufám, že s tím je souhlas jak ministra tak zpravodaje. Takže to budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tyto technické úpravy, stiskne tlačítko a zvedne ruku - všechny tři najednou. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 193, přihlášeno je 178 poslanců, pro hlasovalo 132, proti žádný. Úpravy byly přijaty.

 

A teď bychom zřejmě měli hlasovat o celém návrhu zákona. Souhlasí s tím zpravodaj?

 

Takže přečtu celý návrh: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, podle sněmovního tisku 1020, také ve znění schválených pozměňovacích návrhů." Tohle hlasujeme.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento text, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 194, přihlášeno je 178, pro hlasovalo 151, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji ministrovi i zpravodaji.

 

Poslanec Zdeněk Lhota: Dámy a pánové, děkuji za věcný přístup.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Končím tento bod a začínáme nový. Je to

157.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony
/sněmovní tisk 1025/ - třetí čtení

Tady je opět ministr Tošovský předkladatelem a zpravodajem hospodářského výboru je poslanec Jan Husák. Máme opět rozpravu ve třetím čtení. Pozměňovací návrhy jsou vedeny ve sněmovním tisku 1025/3.

Otevírám rozpravu. Mám tady do ní první písemnou přihlášku pana poslance Pavla Hojdy, takže ho prosím, aby se ujal slova jako první v rozpravě. Jsme v rozpravě ve třetím čtení k návrhu zákona o elektronických komunikacích. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Já děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, vystoupím v obecné rozpravě, protože nastal určitý problém, který se týkal podávání a uznávání pozměňovacích návrhů. Podal jsem písemně pozměňovací návrhy. S ohledem na to, že druhé čtení tohoto tisku se poněkud pozdrželo a já jsem odjížděl na služební cestu, tak jsem požádal svého kolegu Karla Šidla, aby tyto pozměňovací návrhy, aby se k nim přihlásil a aby mohly být zaevidovány. Pan kolega Šidlo vystoupil v podrobné rozpravě, přihlásil se k mým písemně podaným pozměňovacím návrhům a ocitoval některé části těchto pozměňovacích návrhů, aby bylo jasné, o co se jedná. Takto byly podány na všechny stoly mé pozměňovací návrhy.

Bohužel při sepisování těchto pozměňovacích návrhů do závěrečného návrhu se nedostaly dva mé návrhy, a to z prvního listu můj návrh, který byl požadavek - změna v § 86 odst. 2, a můj pozměňovací návrh, který ale byl současně a je obsažen v pozměňovacím návrhu hospodářského výboru, čili nic se nestalo v tom druhém případě.

V prvním případě ale doopravdy nebyl můj pozměňovací návrh zaregistrován a nebyl zapsán do těchto pozměňovacích návrhů. Já mám spíš takovou otázku vůči Poslanecké sněmovně. Je tedy vůbec nutné, abychom podávali písemně a elektronicky pozměňovací návrhy, když potom nejsou respektovány? Celkem bych tuto moji otázku bral jako bezpředmětnou, kdyby kolega Šidlo ty pozměňovací návrhy jednoznačně označil a řekl, ano, takto budou charakterizovány, a neodvolával se na písemně podané návrhy. Bohužel situace je trošku jiná.

Já jsem si vědom toho, že nelze tento návrh přijmout ani v legislativně technické připomínce, přesto bych požádal Sněmovnu, zdali by vzala v potaz, a je to výjimečná situace, ale zdali by ten můj návrh, který nebyl přepsán, který byl rozdán do lavic, zdali by se o něm mohlo hlasovat. Jedná se o můj návrh - já ho přečtu:

Za bod 90 se vkládá nový bod 91, a to: V § 86 odst. 2 se za slovo "oprávněn" vkládají slova "uložit rozhodnutím povinnost vést oddělenou evidenci nákladů a výnosů podnikateli, který je povinen poskytovat službu podle § 34 nebo". Ostatní body se přečíslují.

Vím, že to je poněkud složitá situace, ale musel jsem k tomu vystoupit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já bych k tomu chtěl jenom říci, že nemůžeme tady zásadně porušit jednací řád, to znamená ať už to bylo jakkoliv, pan poslanec může pouze navrhnout, aby se to vrátilo do druhého čtení, pokud je to zásadní, a pak se ten pozměňovací návrh může načíst. Ale nemůžeme prostě ve sporu s jednacím řádem tady proti všem pravidlům zvolit jiný postup. Já myslím, že jediný možný postup se mi zdá být ten, že se to vrátí do druhého čtení, nebo že se to navrhne, ale nemůžeme jít proti jednacímu řádu. To je postup, který asi těžko je možný, byť v mimořádné situaci, ale to prostě asi nelze udělat.

Prosím, jestli na to bude reagovat zpravodaj.

 

Poslanec Jan Husák: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, já bych se vyjádřil k tomu, co zde přednesl pan poslanec Hojda.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ale prosím o klid, abychom se slyšeli!

 

Poslanec Jan Husák: Opravdu nastala zvláštní situace, kdy formou načtení pozměňovacích návrhů a pouze částečným přihlášením se k těm dokumentům, které dal pan poslanec Hojda na stůl, došlo k této situaci. Podle mě není možné teď, tak jak to řekl pan předsedající, načítat tento pozměňovací návrh. Projednával jsem tuto záležitost s Českým telekomunikačním úřadem a telekomunikační úřad je schopen se s touto věcí vypořádat tak, aby naplnil v podstatě dikci a obsah pozměňovacího návrhu prostředky, které má k dispozici. To je vše, co k tomu mohu nyní říci. Asi není ale možné udělat jinou změnu.

Nedoporučoval bych vracet zákon do druhého čtení, protože je to zákon, na který čeká jak státní správa, Český telekomunikační úřad, příslušné ministerstvo, ale i podnikatelé. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP