(17.30 hodin)
(pokračuje Grospič)

V této souvislosti si myslíme, že by se dalo očekávat a statisticky by to asi odpovídalo skutečnosti, že ze 42 tisíc osob, které využily tuto možnost v loňském roce, by bylo možné přiznat předčasný důchod, který by nebyl trvale krácený, zhruba dvěma třetinám těchto osob.

Je otázka samozřejmě poměru výpočtu dávek podpory v nezaměstnanosti, protože osoby, které už naplňují tuto lhůtu pro přiznání předčasného trvalého důchodu, mají zvýšenou míru ochrany a podpůrčí doby v nezaměstnanosti v porovnání s potom vypláceným důchodem. Je také skutečností, že je to opatření, které by řešilo sociální situaci dočasně u celé řady zaměstnanců, kteří ne vlastní vinou přicházejí o zaměstnání a díky svému věku mají podstatně sníženou možnost rekvalifikace a návratu do zaměstnání.

Chtěl bych požádat Sněmovnu o podporu tohoto návrhu, propuštění jeho projednávání v prvém čtení, a požádat o zkrácení lhůty k projednávání ve druhém čtení na 30 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Paní poslankyně Alena Páralová. Prosím, máte slovo, paní kolegyně.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, návrh zákona, který právě projednáváme, je velmi nezodpovědný. Poslanci Komunistické strany Čech a Moravy si mohou dovolit demonstrovat zde tento vrcholný populismus, protože nemají vládní odpovědnost, a pevně doufám, že je v budoucnu ani vládní odpovědnost nečeká. Všichni zde víme, že důchodový systém je časovanou bombou a že bude muset být upraven, ale přesně opačným směrem, než jak navrhují poslanci komunistické strany.

Proto dávám návrh na zamítnutí tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Páralové. Pan kolega Grospič se ještě hlásí do stále ještě probíhající rozpravy. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, paní předsedající. Dovolte, abych jenom v krátké replice vaším prostřednictvím reagoval na slova paní zpravodajky, že jsem naopak hluboce přesvědčen a věřím, že obyvatelé České republiky a český národ je veskrze národ levicový, pokrokový, který ve svých rozhodnutích velice dobře ví, která politická strana, které politické názory mu přináší řešení jeho dlouhodobých sociálních problémů. Myslím si a jsem přesvědčený o tom, že bude Komunistická strana Čech a Moravy reálně ovlivňovat i politiku v tomto státě z pozice nejvyšší.

Koneckonců Komunistická strana Čech a Moravy prokázala po dvaceti letech neustálé antikomunistické štvanice a honby, že dokáže spravovat nejen obecní a městská zastupitelstva, ale že dokáže prosazovat i reálnou politiku na úrovni krajských samospráv a že se dokáže věcně bavit o tématech i parlamentních, dokáže obhajovat zájmy většiny lidí. Jsem přesvědčený, že se naopak podaří Komunistické straně Čech a Moravy, a určitě ji v tom podpoří i sociální demokracie, udržet stávající důchodový solidární systém, který právě změnami v roce 1993, kdy, jak bylo správně řečeno, neměla podíl na vládní moci Komunistická strana Čech a Moravy, byl podstatně změněn, důchodové pojištění přestalo být deponováno pro účely důchodového pojištění a právě Občanská demokratická strana s ním začala látat státní rozpočet.

Kdyby byl stát spravován zodpovědně, kdyby státní majetek byl využíván zodpovědně, kdyby předchozí polistopadové vlády a zejména vlády pravicové odpovědně přistupovaly k prioritám, potřebám českého průmyslu a zemědělství, pak bychom dnes nehovořili o třičtvrtěmilionové nezaměstnanosti, protože samozřejmě nezaměstnaní samozřejmě nemohou přispívat do důchodového systému, a jestliže důchodový systém je dlouhodobě tunelován od roku 1993, tak v něm prostě chybí peníze na vyplácení důchodových dávek. Ale to není vina Komunistické strany Čech a Moravy. Kdyby se Komunistická strana Čech a Moravy mohla podílet na vládě a nést odpovědnost, nikdy by nepřipustila takovéto vytunelování důchodového systému! (Potlesk z lavic KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byl pan poslanec Grospič. Zeptám se pana kolegy Urbana, zda se hlásí s faktickou poznámkou. Pan poslanec Urban? Nehlásí pravděpodobně. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Paní poslankyně Páralová.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Kolegyně a kolegové, já musím jenom reagovat na ty nepravdy, které zde zazněly. Tento důchodový systém nebyl přijat v roce 1993, ale v roce 1995 a vstoupil v účinnost 1. ledna 1996. Tento návrh byl velmi zodpovědný. Na Slovensku byl důchodový systém upraven až o mnoho let později. A také díky tomu tento náš důchodový systém byl schopen reagovat na transformační proces, který u nás v té době probíhal. Ten starý systém, který zde byl zaveden za vlády komunistů, by nebyl schopen na toto reagovat. Takže si myslím, že důchodový systém, který byl přijat v době vlády Občanské demokratické strany - a nebyl přijat tak, jak by si to byla bývala Občanská demokratická strana přála, protože jsme měli nějaké koaliční partnery, tak díky tomu ten důchodový systém dnes vykazuje schodky - ale vzhledem k tomu, že máme nejnižší procento chudoby v celé Evropské unii, za to vděčíme právě tomuto důchodovému systému, který byl přijat za vlády Václava Klause.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Páralové. Pan kolega Grospič se hlásí, poté pan kolega Hovorka.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Já už, vážené kolegyně a kolegové, nechci samozřejmě do diskuse zasahovat a myslím si, že téma penzijní reformy je zcela určitě tématem, které bude řešeno i při následujících zákonech, pokud se dostaneme k jejich projednávání, ale zcela určitě bude také tématem práce nové Poslanecké sněmovny, protože určité pravicové politické strany se netají tím, že mají svého černého koně v podobě současné znovuzvolené Bezděkovy komise, ale tentokrát při Ministerstvu financí, a usilovně si připravují půdu pro prosazení důchodové reformy, která by systém důchodového pojištění vyvedla převážně do soukromých, tedy nestátních, neveřejných penzijních fondů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP