(17.20 hodin)
(pokračuje Grospič)

Zároveň navrhovaná novela vychází z několika podmínek, kterými je provázána ona žádost o výjimku z trvale kráceného předčasného starobního důchodu. Jednak by muselo jít o požádání o přiznání starobního důchodu do určité lhůty. Dále by muselo být prokázáno, že v rozhodné době uvedení žadatelé ztratili zaměstnání z důvodu výpovědi dané zaměstnavatelem pro zrušení zaměstnavatele nebo jeho části, přemístění zaměstnavatele nebo jeho části nebo nadbytečného zaměstnance nebo z důvodu hromadného propouštění podle § 52 písmena a) až c) a ustanovení § 62 a 64 zákona č. 262/2006 Sb., tj. zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a souběžně s tím by museli prokázat, že nejméně po dobu pěti měsíců po skončení pracovního poměru ve spolupráci s místně příslušnými úřady práce bez úspěchu hledali zaměstnání.

Vážené kolegyně a kolegové, předkládaná novela je v souladu s Ústavou i ústavním pořádkem České republiky a není v rozporu ani s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a ani v rozporu s právem Evropské unie. Přestože vláda se ve svém stanovisku vyjádřila negativně k předložené novele, domníváme se, že dopad do rozpočtu veřejných financí a do systému důchodového pojištění vyváží dopad, který má vyplácení podpory dávek v nezaměstnanosti těmto osobám, a dlouhodobě to umožní řešit tíživou sociální situaci při neustále zvyšujícím se nároku a počtu nezaměstnaných v České republice.

Dovolte, abych vás tedy jménem předkladatelů tohoto zákona požádal o podporu projednávání tohoto zákona v Poslanecké sněmovně a zároveň požádal, a navrhnu to v obecné rozpravě, i o zkrácení lhůty k projednávání tohoto zákona na 30 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Grospičovi za to, že uvedl tento návrh. Nyní by se měl ujmout slova zpravodaj, kterým pro prvé čtení byl určen pan poslanec František Laudát. Pokoušeli jsme se ho sehnat, není však přítomen, alespoň podle posledních informací. Je návrh, aby se zpravodajem pro toto prvé čtení stala paní poslankyně Alena Páralová. Musím o tom nechat hlasovat.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 163. Táži se, kdo souhlasí se změnou zpravodaje pro prvé čtení tohoto návrhu zákona. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 163. Přítomno 133, pro 70, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poprosím tedy paní poslankyni Alenu Páralovou, aby se zhostila zpravodajské úlohy.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, členové vlády, kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že jsem převzala zpravodajství teprve teď, tak vás seznámím s usnesením vlády k tomuto návrhu.

Stanovisko vlády k tomuto návrhu zákona je toto:

Vláda na jednání své schůze dne 20. dubna 2009 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění, a vyslovila s tímto návrhem nesouhlas z dále uvedených důvodů.

Předložený návrh zákona nepřispívá k podpoře zaměstnanosti v období ekonomické krize, ale naopak podstatně zvyšuje výdaje v oblasti důchodového pojištění. Dosavadní zkušenosti ze zahraničí včetně výzkumných prací jednoznačně prokázaly, že předčasné starobní důchody jako nástroj pro snížení míry nezaměstnanosti nefungují, a již koncem 90. let začal být tento přístup opouštěn. Naopak je kladen důraz na podněty k práci. Veřejné důchodové systémy jsou předčasnými odchody do důchodu znevýhodněny ve dvou směrech: jednak jsou důchody vypláceny po delší dobu, jednak do systému přispívá menší počet osob. Protikrizová opatření by naopak měla přispívat k zachování pracovních míst stávajících a vytváření nových, nikoliv k dalšímu nesystémovému zatížení důchodového systému, který je již zásadním způsobem ovlivňován samotným demografickým vývojem.

Předložený návrh zákona nerespektuje pojistně matematická pravidla stanovení výše předčasných starobních důchodů, neboť tyto důchody nemají být podle návrhu nijak kráceny za dřívější odchod do důchodu a delší dobu pobírání důchodu, a proto lze předpokládat snahu o maximální využití tohoto zvýhodňujícího opatření a hromadný odchod do předčasného starobního důchodu. Ze statistických údajů vyplývá, že rozdíl mezi průměrnou výší nově přiznávaných předčasných důchodů a důchodů přiznávaných při dosažení důchodového věku je přibližně 2 tisíce korun, což znamená, že při zrušení krácení u předčasných starobních důchodů dojde ke zvýšení výdajů u každého takto přiznaného důchodu až o 24 tisíc korun ročně. Při odhadovaném potenciálním počtu 20 až 40 tisíc žadatelů o tento nekrácený důchod by se tak roční náklady pohybovaly na úrovni půl až jedné miliardy korun. Toto opatření by se tedy i přes dočasnou účinnost projevovalo v základním důchodovém pojištění zvýšenými výdaji po dobu výrazně převyšující 20 let a celkově kumulované náklady včetně valorizací by dosahovaly výše až 30 miliard korun, při maximálním počtu přiznaných důchodů až 60 miliard korun.

Předložený návrh zákona se týká pouze zaměstnanců v pracovním poměru a zakládá tak nerovnost vůči ostatním pojištěncům, kteří jsou zaměstnáni v jiných pracovních vztazích, a též vůči osobám samostatně výdělečně činným, které mohou být rovněž vedeny v evidenci úřadu práce z důvodu dopadu ekonomické krize. Další nerovnost je založena i ve srovnání s poživateli ostatních předčasných starobních důchodů přiznaných před a po vymezeném období.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Páralové. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlásil se do ní jako první pan poslanec Grospič. Prosím, máte slovo, alespoň jste avizoval, že chcete vystoupit v obecné rozpravě s nějakými návrhy, pravděpodobně na zkrácení lhůty, pokud se nemýlím. Je třeba tento návrh zopakovat nyní v rozpravě.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Vážené kolegyně a kolegové, myslím si, že odůvodnění návrhu zákona jsem provedl ve svém úvodním slově. Chtěl bych tady jen podotknout, že statistické údaje za rok 2009 ukazují, že předčasně trvale krácených starobních důchodů využilo zhruba 42 tisíc osob. Z hlediska podmínek, tak jak je nastavuje předložený návrh zákona, se jedná o opatření z našeho pohledu dočasné, které má usnadnit řešení enormního nárůstu nezaměstnanosti, který ve skutečnosti v České republice dosahuje - opakuji - 15 % a vytváří téměř 756 tisíc nezaměstnaných. K poměru 42 tisíc osob, které žádaly o tento starobní důchod, lze odhadovat, že podmínky nastavené v tomto zákoně by nesplnily všechny tyto osoby. Zejména je důležité, že musí mít splněnu podmínku ukončení pracovního poměru z důvodu hromadného propouštění, rušení zaměstnavatele či přemístění zaměstnavatele, tedy podmínek zcela prokazatelně spojených se současnou hospodářskou krizí, dále že se musí aktivně nejméně po dobu pěti měsíců ucházet v součinnosti s úřadem práce o aktivní hledání místa na trhu práce a dále musí splňovat obecné zákonem stanovené nároky na přiznání předčasného trvale kráceného důchodu. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP