(17.10 hodin)
(pokračuje Grospič)

Nejrozšířenějším druhem důchodů z hlediska systému důchodového pojištění v České republice je důchod starobní. V současné době je vypláceno něco přes dva miliony těchto starobních důchodů.

Podmínky nároku na starobní důchod jsou určeny v ustanovení § 29 zákona a následně v § 31 zákona o důchodovém pojištění a jsou stanoveny i podmínky, za kterých má pojištěnec nárok na předčasný, trvale krácený starobní důchod.

Poslanecká iniciativa, kterou dnes projednáváme, byla předložena do Poslanecké sněmovny 25. března loňského roku, 2009, a vláda se k ní vyjádřila ve svém stanovisku 20. dubna rovněž roku 2009. Je tedy záležitostí téměř již jednoho roku, kdy byla předložena v podobě sněmovního tisku 782 této Poslanecké sněmovně, a přesto až nyní se dostává na pořad jednání Poslanecké sněmovny.

Předkladatelé vycházeli ze situace, která se vytvořila v České republice na trhu pracovní síly v souvislosti s hospodářskou krizí, a bezprostředním impulsem k předložení této novely byla situace, která vznikla ve sklárnách, kdy téměř ze dne na den přišlo o práci více než 7 tisíc českých sklářů a řada z nich se upínala tehdy k možnosti řešit svou bezvýchodnou ekonomickou situaci předčasným odchodem do důchodu.

Předkladatelé by v této souvislosti chtěli upozornit, a chtěl bych to i zdůvodnit v důvodové zprávě, že v době, kdy vznikl první problém s krizí, s hospodářskou krizí a s nárůstem nezaměstnanosti, evidovaná oficiální míra nezaměstnanosti v České republice činila, tj. v září roku 2008, 5,3 % a bylo oficiálně evidováno 314 tisíc 558 nezaměstnaných. V době, kdy byl předkládán tento poslanecký návrh do Poslanecké sněmovny, v březnu roku 2009, již oficiálně registrovaná míra nezaměstnanosti činila 7,7 %, což obnášelo 448 912 evidovaných nezaměstnaných. V současné době, vezmeme-li si nejčerstvější údaje o míře nezaměstnanosti, můžeme hovořit o tom, že oficiální míra nezaměstnanosti podle metodiky výpočtu a sledovanosti nezaměstnanosti dosahuje 9,9 %, což obnáší 583 135 registrovaných nezaměstnaných, ke kterým je však nutno připočíst fakticky dalších 173 tisíc lidí, kteří jsou ekonomicky schopni aktivity, ale nemají práci, nevykazují tedy ekonomickou aktivitu, a skutečná míra nezaměstnanosti v České republice tedy k dnešnímu dni dosahuje výše 756 tisíc lidí ekonomicky schopných pracovat, kteří nemají práci. Ve skutečnosti to tedy odpovídá téměř 15procentní míře nezaměstnanosti.

V této souvislosti se domníváme, že námi předkládaný návrh novely zákona o důchodovém pojištění, který by dočasně řešil situaci celé řady nezaměstnaných, kteří by mohli využít institutu předčasného odchodu do starobního důchodu, aniž by jim však bylo po určitou dobu trvale krácen tento důchod, by řešil jejich ekonomické podmínky a umožnilo by to řešit i otázku výše evidované míry nezaměstnanosti.

Na předčasný starobní důchod má pojištěnec nárok tehdy, jestliže získal dobu pojištění nejméně 25 let a do dosažení důchodového věku mu chybějí nejvýše tři roky. Přiznání tohoto důchodu vylučuje potom nárok na normální starobní důchod a výše předčasného, trvale kráceného důchodu se stanoví obdobně jako v případě předčasného dříve a nyní již neužívaného dočasně kráceného starobního důchodu, s tím, že procentní sazba snížená procenty výměry činí 0,9 % výpočtového základu. Výše procentní výměry důchodu se pojištěnci, který po vzniku nároku na tento důchod vykonával do dosažení důchodového věku výdělečnou činnost a nepobíral přitom důchod, přepočte, a to s přihlédnutím k nově získané době pojištění.

V současné době, vezmeme-li si statistické ukazatele, zjistíme, že za rok 2009 bylo v České republice trvale krácených starobních důchodů 350 829, přičemž jejich celkové rozložení dopadalo více na ženy, kterých bylo 200 654, a mužů 150 178. Průměrná výše tohoto důchodu se pohybovala rovněž rozdílně, u žen ve výši 8096 Kč, u mužů ve výši 9982 Kč, v průměru tedy ve výši 8904 Kč. Připočteme-li k tomu, že průměrná výše starobního důchodu dnes se pohybuje kolem 10 tisíc Kč, přesně 10 045 Kč za rok 2009, pak se jedná o poměrně výraznou částku, o kterou přicházejí tito lidé, kteří využívají nebo mohou využít institut předčasného, trvale kráceného důchodu.

Jsme si vědomi, že to je institut dočasný. Také navrhujeme, aby pouze po určitou dobu, dobu zvýšené nezaměstnanosti v době hospodářské krize, bylo umožněno lidem využít tento institut předčasného odchodu do starobního důchodu, aniž by jim byla výše důchodu trvale krácena.

V roce 2009 potom bylo nově přiznáno těchto předčasných, trvale krácených starobních důchodů 42 243. Této skupině osob by bylo umožněno, kdyby byla tato novela projednána a odsouhlasena Poslaneckou sněmovnou, využít možnosti, aby jí nebyl předčasný starobní důchod trvale krácen.

Hlavní princip navrhované právní úpravy vychází z toho, že návrh zákona je předkládán jako dočasné - podtrhuji dočasné - opatření, motivované snahou pomoci zaměstnancům, kteří bez vlastního zavinění ztratili práci, z hlediska zákona o důchodovém pojištění splňují nárok na přiznání předčasného starobního důchodu, a přestože aktivně hledali ve spolupráci s úřady práce zaměstnání, nepodařil se jim návrat do aktivní ekonomické činnosti. Předkladatelé návrhu zákona tedy nepřiznávají ad hoc každému, kdo by projevil přání o předčasný odchod do důchodu, umožnění využití toho institutu, že by jim tento důchod nebyl krácen.

Z tohoto pohledu jsou v návrhu zákona potom taxativně stanoveny podmínky přiznání nároku na nekrácený předčasný starobní důchod a ten by se v případě schválení návrhu zákona vztahoval, tak jak předložená novela, návrh zákona, uvádí, na období od 31. 10. 2008, původně zamýšleno do 30. 6. 2010, za předpokladu, že v něm pojištěnci splnili či splní podmínky nároku na starobní důchod před dosažením důchodového věku podle § 28 až 31 zákona o důchodovém pojištění.

Jsme si velice dobře vědomi jako předkladatelé časového posunu a téměř ročního prekluzu v projednávání této novely v Poslanecké sněmovně a myslíme si, že pokud bude vůle Poslanecké sněmovny, o kterou žádáme, k projednávání tohoto zákona a věcnému zabývání se tematikou tohoto zákona, tak bude nutné legislativním pozměňovacím návrhem upravit tuto lhůtu minimálně na konec tohoto roku, to je na lhůtu 31. 12. 2010. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP