(15.20 hodin)

 

Poslanec Vladimír Šoltys: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, dovolte, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který vám byl rozdán již v původním druhém čtení. Je to o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 208/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů /rozpočtová pravidla/, ve znění pozdějších předpisů, tisk 959. V tomto pozměňovacím návrhu se jedná o snížení DPH drobných živnostníků. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní pan poslanec Suchánek, poté pan poslanec Doktor. Další přihlášky nemám. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, podal bych dva krátké pozměňující návrhy k zákonu o dani z příjmu, sněmovní tisk 959.

První: V části druhé článku II v novelizačním bodu číslo 4 v textu § 35 odst. 1 se vypouštějí písmena b) až g).

Druhý pozměňovací návrh. V části druhé článku II se doplňuje nový bod číslo 7, který zní: V textu § 35 se doplňuje nový odstavec číslo 6: "Jestliže jsou dluhopisy vydávány jako státní dluhopisy pro občany nebo fyzické osoby, potom nabývat takové státní dluhopisy mohou jen občané se státní příslušností České republiky."

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Doktor, který je posledním přihlášeným do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Já s dovolením uvedu několik poznámek, které snad zjednoduší průběh projednávání především pozměňujících návrhů.

K pozměňujícímu návrhu pana poslance Šoltyse bych chtěl říci, že jej je třeba formulovat jako pozměňující návrh, který přináší otevření nové části zákona, protože v písemném podkladu, který vám byl rozdán, jsou některé formální chyby a přehmaty, pro které bych mohl jako zpravodaj takový pozměňující návrh prohlásit za nehlasovatelný. Jakkoli by mi to osobně velmi ulehčilo situaci nad podstatou toho pozměňujícího návrhu, myslím, že je správné, aby bylo zřejmé, že smyslem a podstatou pozměňujícího návrhu pana poslance Šoltyse je doplnění nové části zákona, kterým se novelizuje a mění znění zákona o dani z přidané hodnoty, a velmi zkráceně a zjednodušeně řečeno, on navrhuje, aby služby, které jsou zde uvedeny ve výčtu, byly zařazeny z vyšší do nižší sazby DPH. Svým způsobem evergreen, pan poslanec není jediným poslancem, podporujícím tuto věc. Bude o tom samozřejmě hlasováno.

Z formálního hlediska je pozměňující návrh pana poslance Suchánka v naprostém pořádku.

Nyní se dostávám k pozměňujícím návrhům svým. Za prvé bych chtěl ujasnit, že vám byl na stůl rozdán pozměňující návrh v tomto formátu (ukazuje papír formátu A4), který na obálce na přední straně nese podpis jak můj jako zpravodaje, tak především pana ministra financí. Ten podpis je z 12. 3. 2010. V uplynulém týdnu bylo zřejmé, že se pan ministr financí nebude moci zúčastnit dnešního projednávání, a já proto, aby nemohly být vzneseny jakékoliv pochyby nad touto věcí, jsem jej požádal, aby osvědčil platnost toho pozměňujícího návrhu Ministerstva financí. Tím pozměňujícím návrhem, ke kterému já se tímto formálně hlásím - proto také nese vedle jména pana ministra i mé jméno jako poslance Parlamentu - Ministerstvo financí vychází vstříc připomínkám a výtkám, které zazněly při projednávání na půdě stálé komise pro bankovnictví. Podotýkám, že je to pouze část našich námitek, nicméně tento návrh formálně zvedám a bude předmětem hlasování.

Druhý pozměňující návrh musím s dovolením načíst, ale bude velmi krátký. Tady se dostávám do situace, kdy chci jako poslanec Michal Doktor opravit některé návrhy nebo některé detaily v návrhu, který jsem si osvojil za Ministerstvo financí. Proto je první návrh označen jako A. Písemný podklad předám jak legislativě, tak stenografce.

Tedy pozměňující návrh Michala Doktora k návrhu Ministerstva financí osvojenému Michalem Doktorem: Úprava bodu č. 6 pozměňujícího návrhu - bod číslo 6 se vypouští a ostatní body se přečíslují.

Druhý pozměňující návrh, tentokrát už k základnímu tisku: Doplňuje se další část zákona, označená příslušným pořadím vnitřních částí zákona, označená římskou číslicí, a změna zákona o dluhopisech. Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších zákonů: 1. V § 26 odst. 4 se na konci první věty tečka nahrazuje slovy ", kromě dluhopisů, které podle emisních podmínek mohou nabývat výhradně fyzické osoby, tyto dluhopisy prodává ministerstvo nebo jím zřízená právnická osoba." /Konec vloženého textu, konec uvozovek./

Dovolte krátké zdůvodnění. Mám za to, že celou dobu jde Ministerstvu financí o precizaci a dejme tomu snad i část speciálních technických podmínek a oprávnění pro vydávání dluhopisů výhradně domácnostem. Osobně bych velmi varoval před tím, aby mělo Ministerstvo financí ambici osvojit si obecné oprávnění pro vydávání a obchodování dluhopisových emisí. Proto já doplňuji ten text v zákoně o dluhopisech, aby toto oprávnění, resp. tento speciální režim, pakliže vůbec, pak platil v případě, kdy to budou dluhopisy vydávané pro fyzické osoby.

A poslední část čteného pozměňujícího návrhu. Tím je oprava poznámky pod čarou ve vládní předloze, ve vládním návrhu, kde je nesprávně uvedeno v poznámce pod čarou označené jako poznámka č. 20, týkající se zákona o platebním styku, správně totiž má být uvedeno číslo 284/2009 Sb., nikoliv 248/2009 Sb., jak je uvedeno.

Tolik tedy pozměňující návrhy, které jsem načetl.

Dovolte mi teď, abych se přihlásil k pozměňujícímu návrhu označenému jako Michal Doktor, rozdanému do lavic. Ten rozšiřuje sněmovní tisk o další části zákonů. Je jím změna zákona o územních finančních orgánech a věci související s výkonem a zefektivněním výkonu finančních úřadů. Jako zdůvodnění dovolte, abych uvedl výčty základního přínosu navrhovaného řešení, především posílení samostatnosti a dlouhodobé stability daňové správy, zvýšení účinnosti daňové správy a zlepšení plnění daňových povinností, lepší postih daňových úniků a efektivnější dohled nad subjekty, vytvoření specializovaného finančního úřadu pro velké a specifické daňové úniky.

Tolik mé zdůvodnění. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Dále do podrobné rozpravy se již nikdo nehlásí. Mohu podrobnou rozpravu ukončit. Zeptám se pana zpravodaje, jestli máme hlasovat o nějakém návrhu, který zazněl. Pane zpravodaji, máme hlasovat o nějakém návrhu?

 

Poslanec Michal Doktor: Kromě toho, že ta věc je způsobilá k propuštění do třetího čtení, nepadl žádný jiný návrh.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: To znamená, že ani o zkrácení lhůty nebudeme hlasovat. Tento návrh nepadl. Nebyl jsem si jist u vašeho vystoupení, jestli v úvodu tento návrh nepadl. Nepadl.

Končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji. Končím bod 286.

 

Budeme pokračovat bodem

43.
Návrh zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona o přechodu
některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví Pardubického kraje
/sněmovní tisk 775/ - druhé čtení

Návrh uvede za navrhovatele hejtman Pardubického kraje Radko Martínek, kterého mezi námi vítám a poprosím ho, aby se ujal slova. Prosím, pane hejtmane, ujměte se slova. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP