(13.10 hodin)

 

Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík Děkuji, pane předsedo. Já jenom stručně zareaguji na příspěvky, které tady zazněly od pana předsedy Vojíře.

Myslím, že tu roli energetiky a energetického mixu a důležitost toho řešení - já bych k tomu ještě doplnil důležitost energetických úspor a energetické účinnosti. A je zřejmé, že scénář business as usual nemůže pokračovat, že se musíme podívat na tyto otázky. A když se podíváme na statistiku, jakým podílem se podílí různé zdroje na znečištění v Moravskoslezském kraji, tak uvidíme, že průmyslová a veřejná energetika dohromady v prachových částicích je zhruba 50 %. Pokud k tomu započteme i prekurzory jiných znečišťujících látek, tak se dostáváme nad 70 %. Čili je zřejmé, že toto je hlavní těžiště, kde dochází ke znečištění.

Samozřejmě obchvaty z měst jsou jednou z důležitých součástí řešení. Státní fond dopravní infrastruktury na to pamatuje, Ministerstvo životního prostředí to podporuje a myslím si, že tak jak je obchvat v Ostravě a jak se připravují v dalších městech, tak toto také může přispět ke zlepšení situace.

Co se týče materiálu, já se domnívám, že materiál je zpracován koncepčně, reaguje na všechny oblasti. Samozřejmě v konkretizaci materiálu budeme pokračovat ať už praktickými kroky, nebo pokud si to bude Sněmovna přát, tak samozřejmě jí můžeme tuto informaci dodat, kdo konkrétně bude mít tyto úkoly na starosti. Usnesení vlády, tak jak je naformulováno, dává prostor pro meziresortní spolupráci a bude dále pokračovat.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Hlásí se někdo další do rozpravy? Paní zpravodajko, já se jenom zeptám: Tady mám poznámku, že je návrh na přerušení. Po obecné rozpravě, po skončení obecné rozpravy, nebo před uzavřením? Před uzavřením. Dobře. Já bych vás poprosil, zrekapitulujte nám návrhy, které padly, nebo o čem máme teď hlasovat.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Vážený pane předsedající, já si dovolím navrhnout usnesení tak, abychom přerušili tuto rozpravu, přerušili projednávání tohoto bodu a zároveň s přerušením, aby Poslanecká sněmovna požádala vládu, aby do 10. dubna předložila Poslanecké sněmovně dopracovanou zprávu s uvedením konkrétních opatření vedoucích ke zlepšení stavu ovzduší v Moravskoslezském kraji, a to včetně uvedení termínu realizace opatření.

Za druhé, žádá vládu ČR, aby změnila pravidla čerpání finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí tak, aby část příjmů byla použita na financování konkrétních opatření na zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji, zejména v ostravsko-karvinské aglomeraci.

Myslím si, že bez těchto podmínek, které si dá Poslanecká sněmovna, s tím, proč přerušuje, samotné přerušení by ztrácelo smysl.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, paní poslankyně. Vy jste navrhla, aby přerušení bylo před ukončením všeobecné rozpravy s návrhem usnesení tak, jak jste ho přečetla. (Ano.) Takže já se vás pokusím odhlásit a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Učiníme pokus, jestli budeme usnášeníschopní. Ano, jsme usnášeníschopní.

 

Když dovolíte, nechám hlasovat o návrhu usnesení, tak jak ho přečetla paní poslankyně.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 130 z přihlášených 84 poslankyň a poslanců pro návrh 81, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Přerušili jsme tedy tento bod dle usnesení před ukončením všeobecné rozpravy. Bod číslo 278 jsme přerušili.

 

Vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, já bych, když dovolíte, ještě zahájil bod číslo 50. Je jím

50.
Vládní návrh zákona o veřejných službách v přepravě cestujících
a o změně dalších zákonů
/sněmovní tisk 1054/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Současně ale musím upozornit na to, že mi bylo doručeno veto poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické.

Nyní prosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl ministr dopravy Gustáv Slamečka. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte mi ve stručnosti představit návrh zákona o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, který předkládá vláda Poslanecké sněmovně k projednání.

Základním cílem tohoto návrhu zákona je provést takové změny právního řádu ČR, které jej přizpůsobí nové právní úpravě veřejné dopravy na úrovni EU a zejména vytvoří rámec pro hladkou a řádnou aplikaci nařízení č. 1370/2007 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici. Návrh zákona o veřejných službách v přepravě cestujících:

1. Určuje orgány pověřené úkoly při zajišťování dopravní obslužnosti v ČR. Jsou to územní samosprávy a Ministerstvo dopravy.

2. Upravuje postup úřadu při uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících a výběru dopravce.

3. Vymezuje nabídkové řízení opírající se o úpravu koncesního zákona a dále vymezuje případy, kdy je možné smlouvu uzavřít přímo. Při přímém uzavření rovněž návrh zákona obsahuje požadavky na transparenci takového postupu. Dohled nad uzavíráním smluv je svěřen Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

4. Zákon řeší problematiku kompenzace z veřejných rozpočtů a pravidel pro jejich stanovení, kde primárně nastavuje rámec pro prováděcí předpis.

Vedle těchto oblastí navázaných na právo EU návrh zákona sleduje i vnitrostátní cíle. Hlavně dochází k výraznému sblížení doposud rozdílné úpravy v oblasti autobusové a drážní dopravy, zavádí se instituty dopravního plánování a integrovaných služeb, které mají přispět k efektivnějšímu a transparentnějšímu zajišťování veřejné dopravy a posílit spolupráci v této oblasti.

Dále musím zmínit požadavek na technickou interoperabilitu nově budovaných elektronických systémů odbavení cestujících, což by mělo přispět ke snižování nákladů, zatraktivnění a zjednodušení využívání veřejné dopravy pro cestující. Velkou podporu dopravců i samospráv má pak nastavení procesního rámce pro pravidelné hodnocení finanční situace ve veřejné dopravě ze strany státu. Návrh zákona rovněž obsahuje minimální kvalifikační požadavky na dopravce, kteří mají poskytovat veřejné služby v přepravě cestujících na základě uzavřené smlouvy. Cílem této úpravy je garantovat určitou společnou úroveň kvality pro veřejnou dopravu dotovanou z finančních prostředků státu a samospráv.

Dovolte mi, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ještě několik slov k procesu přípravy a projednávání návrhu zákona o veřejných službách v přepravě cestujících, který patří asi k nejdůležitějším zákonům, které Ministerstvo dopravy v posledním období předkládá. První kroky byly učiněny již roku 2006. Proběhlo několik kol připomínkových řízení. Pro zajímavost, připomínek bylo více než tisíc. Ministerstvu dopravy se nakonec podařilo vypořádat a zapracovat naprostou většinu uplatněných připomínek a připravit návrh zákona představující funkční kompromis přijatelný pro zúčastněné strany, který má silnou podporu odborné veřejnosti, samospráv, dopravců i odborů.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nařízení EU o veřejných službách v dopravě vstoupilo v účinnost 3. 12. minulého roku a je samozřejmě nezbytné, aby toto bylo provázáno s vnitrostátním právem. Pokud by se toto provázání nestalo, jinými slovy pokud by tento zákon nebyl přijat, tak to vyvolává nejistotu jak pro dopravce, tak pro objednavatele dopravy a vytváří se prostor pro vleklé spory a zvyšování požadavků na veřejné rozpočty, popř. jejich nehospodárné vynakládání. V čem konkrétně?

Za prvé. Je třeba mít na paměti, že nařízení 1370 stanoví jako základní pravidlo při uzavírání smlouvy výběr mezi několika dopravci, to znamená nabídkové řízení. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP