(12.00 hodin)
(pokračuje Kalousek)

My se nemůžeme smířit s tímto stavem. Já myslím, že zleva doprava sice každý máme trochu jiné představy o té správné cestě, ale jistě se všichni shodneme, že nám záleží na zlepšování evropského sociálního modelu. Proto na summitu v Lisabonu si členské státy připomněly, že evropský sociální model se svým rozvinutým systémem sociální ochrany musí podporovat transformaci ekonomiky k ekonomice založené na znalostech. Tehdy došly také k závěru, že hlavním aktivem Evropy je její obyvatelstvo. Prosím, nikoliv surovinové zdroje, nikoliv geografická poloha, nikoliv moc vyjádřená hřměním zbraní -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já využiji svého práva vás přerušit ve vaší řeči. Za prvé požádám kolegy o klid a za druhé vás žádám, abyste mi sdělil, jakou máte představu o délce svého vystoupení, protože musím respektovat usnesení Poslanecké sněmovny, že po 12. hodině zařadíme bod č. 278. Pokud by to však byla řeč, kterou chcete ukončit nějakým vhodným způsobem brzy, tak bych vás nechal dohovořit váš projev, ale pokud byste měl delší edukativní výklad v této věci, tak bych vás požádal, jestli ho nemůžete rozdělit třeba na více částí.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Přestože jsem byl přerušen těsně před pointou, tak to byla pointa pouze vstupního entrée do projevu, pane předsedající. (Oživení v sále, smích.) Já se nebudu nijak cítit zkrácen ve svých ústavních právech, když teď mé vystoupení přerušíme a někdy příště, až bude tento bod opět zařazen, tak se těším na to, že Poslaneckou sněmovnu seznámím v několika dalších stručných hodinách se svým edukativním projevem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi za to, že mi umožnil poměrně zjednodušit mé rozhodnutí. Přeruším tedy bod č. 201 s tím, že pana poslance Miroslava Kalouska nechávám jako prvního přihlášeného v této rozpravě.

Budeme pokračovat bodem č. 278, a až ho dokončíme, budeme pokračovat body č. 201 a 202, tak jak je to ve schváleném pořadu. Nyní bychom tedy zařadili bod č. 278. V případě, že bude dokončen bod č. 278, vrátíme se k přerušenému bodu č. 201 a můžeme zahájit i bod č. 202, kterým je návrh pana poslance Miroslava Opálky, kterým se mění zákon č. 589, o pojistném na sociální zabezpečení. Myslím si, že jsme nejdříve dokončovali přerušené body, ale pokud tomu tak není, tak řídící schůze po 13. hodině může samozřejmě rozhodnout jiným způsobem.

Hlásí se předseda klubu ODS pan poslanec Petr Tluchoř.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Pane předsedající, já nechci vůbec zdržovat. Chci jenom upozornit na to, aby pak nevznikl žádný organizační problém. Sněmovna ráno rozhodla, že po bodu č. 278 se bude jednat o bodech, které navrhoval zařadit pan poslanec Vojíř, čili až poté by bylo možné se vrátit k rozjednanému bodu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Aha, tak to já tady poznamenáno nemám, promiňte mi, ale měl jsem tady založen pouze bod č. 278, takže v tomto ohledu, protože jsem neřídil ranní část schůze, se podle toho zařídím.

 

Budeme tedy nyní projednávat bod číslo

278.
Zpráva o způsobech řešení nevhodné situace
z hlediska životního prostředí v Moravskoslezském kraji
/sněmovní tisk 1064/

Tento materiál uvede ministr životního prostředí Jan Dusík. Prosím, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a připomínám, že výbor pro životní prostředí usnesení nepředložil. Prosím také, aby zpravodajka paní poslankyně Kateřina Konečná zaujala místo u stolku zpravodajů.

Nyní tedy žádám pana ministra Jana Dusíka, aby se ujal svého úvodního slova. Prosím.

 

Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík Děkuji pěkně, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dobré poledne. Zpráva o způsobech řešení nevhodné situace z hlediska životního prostředí v Moravskoslezském kraji je předkládána vládou na základě usnesení Poslanecké sněmovny č. 1531. Vypracování této podrobné zprávy předcházela debata z iniciativy paní poslankyně Jakubkové, na jejímž základě byla dne 28. ledna 2010 přednesena zde zpráva předsedy vlády k situaci způsobené katastrofálním znečištěním ovzduší v Moravskoslezském kraji, včetně návrhu na řešení, a k této zprávě bylo následně přijato výše citované usnesení.

Zpráva, kterou nyní jménem vlády předkládám, byla přijata vládou dne 8. března 2010 a má číslo usnesení vlády 201.

I přes stagnaci emisí základních znečišťujících látek dochází od roku 2000 ke zhoršování kvality ovzduší. Na řadě míst České republiky dochází k překračování imisních limitů platných pro ochranu lidského zdraví pro suspendované částice PM10, což je prach, a rovněž cílových imisních limitů pro benzo(a)pyren, který má karcinogenní účinky a bývá na jemný prach navázán.

K překračování imisních limitů pro prach dochází dlouhodobě a díky jejich opětovnému překročení v letech 2007 a 2008 bylo s Českou republikou zahájeno řízení o porušení Smlouvy o založení Evropských společenství.

K nejvíce znečištěným oblastem v rámci celé České republiky i střední Evropy patří oblast Ostravska a Karvinska v Moravskoslezském kraji. Každoročně zde dochází k překračování imisních i cílových imisních limitů stanovených pro suspendované částice PM10, benzo(a)pyren, benzen a arzen. V době smogových situací je například u suspendovaných částic PM10 dosahováno až desetinásobku platného imisního limitu. K tomuto stavu významně přispívá historicky vysoká akumulace průmyslových aktivit v hustě obydlených oblastech, ale také vytápění domácností pevnými palivy a doprava. Výše uvedené úrovně znečištění v této lokalitě mají významný negativní dopad na lidské zdraví ve formě zvýšeného výskytu onemocnění dýchacího ústrojí, poruch plodnosti nebo alergií, což dokládá řada epidemiologických studií.

Nástroje na snižování emisí, které jsou stanoveny stávajícím zákonem č. 86/2006 Sb., o ochraně ovzduší, jsou v současné době pro dosažení potřebné kvality ovzduší nedostačující. Nejen pro řešení problematiky Moravskoslezského kraje již nestačí například plošné uplatňování administrativních nástrojů, k silniční dopravě a lokálním topeništím nástroje zcela chybějí. Abychom zajistili kvalitu ovzduší odpovídající národním a evropským normám, je třeba provést zásadní změny jak v legislativě v oblasti ochrany ovzduší, tak v celkovém přístupu státu i samotného kraje k rozvoji tak silně znečištěného regionu, jako je Ostravsko a Karvinsko v Moravskoslezském kraji.

Zpráva vlády reaguje na situaci dlouhodobě znečištěného ovzduší v Moravskoslezském kraji a navrhuje soubor opatření ke zlepšení tohoto stavu. Vzhledem k závažnosti problému kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji je třeba intenzivní spolupráce i ostatních resortů, zejména pak Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva dopravy, Ministerstva pro místní rozvoj či Ministerstva financí.

V usnesení vlády č. 201, kterým byla zpráva schválena, je uloženo vytvoření meziresortní pracovní skupiny, jejímž cílem je vyhodnocovat provázání národních i krajských koncepcí v oblasti energetiky, průmyslu, dopravy a územního plánování. Dalším úkolem je pak přizpůsobit a optimalizovat stávající a hledat nové finanční zdroje k řešení nevyhovující kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji.

V rámci resortu životního prostředí, za který zodpovídám, budou v souladu se zprávou realizovány následující aktivity: Pro řešení situace nejen v Moravskoslezském kraji je nezbytným úkolem předložení nového zákona o ochraně ovzduší, což hodlám učinit ve vládě do konce března 2010. Z pohledu činnosti kraje je pak nezbytné především pokračovat v provádění změn již vydaných povolení k provozu podle zákona o integrované prevenci a omezování znečištění a podle zákona o ochraně ovzduší a dále zintenzivnění kontrol plnění povinností stanovených zákonem o ochraně ovzduší u vybraných zdrojů s významným vlivem na kvalitu ovzduší. Tyto aktivity, které umožňuje již stávající legislativa, jsou zaměřeny především na zdroje, které mají významný vliv na kvalitu ovzduší.

Vzhledem k tomu, že kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji je rovněž ovlivněna dálkovým přenosem z Polska, bude dále pokračovat intenzivní spolupráce s Polskou republikou v rámci pracovní skupiny pro otázky ochrany ovzduší. Já se scházím příští pátek, 19. března 2010, se svým polským protějškem, abychom vyhodnotili situaci a abychom diskutovali o oblastech spolupráce s cílem řešit tuto situaci a vyměňovat si v maximálně možné míře informace. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP