(10.20 hodin)
(pokračuje Plachý)

Paní ministryně nabídla pomoc, vstřícnou ruku, já za tu nabídku děkuji. Viděl jsem dopis, který poslala městu Uherské Hradiště, koneckonců já jsem ho dostal také. V dopise je nastíněn způsob převodu věznice na město, řekněme za cenu, za kterou dříve byla tato věznice prodána Ministerstvu spravedlnosti. Jenže data těchto dokumentů pocházejících z Ministerstva financí jsou dva roky stará. Dva roky to tam leželo a nic se nestalo.

Vážená paní ministryně, já ztrácím jakoukoliv naději, že by mohlo na základě dvou let starých podkladů z Ministerstva financí dojít k nějakému pozitivnímu vývoji ve věci. Proto s vámi, bohužel, nemohu souhlasit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Přeje si někdo další vystoupit v rozpravě podrobné? Pan poslanec Seďa, bezpochyby zopakuje svůj návrh. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající. Jenom zopakuji svůj návrh. Dovoluji si požádat Poslaneckou sněmovnu o zkrácení lhůty na projednání návrhu zákona ve výborech Poslanecké sněmovny o převodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví města Uherské Hradiště, sněmovní tisk 981, o 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane poslanče. Budeme tedy rozhodovat o následujícím návrhu: "Poslanecká sněmovna zkracuje lhůtu pro projednání sněmovního tisku 981 ve výborech o 30 dnů."

Na žádost z pléna vás všechny odhlásím, poprosím vás o novou registraci.

 

Nově příchozím sděluji, že rozhodujeme o zkrácení lhůty pro projednání sněmovního tisku 981 ve výborech o 30 dnů.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 123 a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 127 poslankyň a poslanců pro návrh 95, proti 21. Návrh usnesení byl schválen.

 

Přistoupíme k projednávání bodu

77.
Návrh poslance Cyrila Svobody na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1036/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení, ale současně si vám dovoluji oznámit, že jsem obdržela veto poslaneckého klubu Občanské demokratické strany na návrh na zkrácené projednání. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1036/1.

Nyní prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele pan poslanec Cyril Svoboda. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Tento návrh je velmi jednoduchý a je naléhavý, aby byl schválen tak, aby se zvládl do komunálních voleb. Smyslem tohoto zákona je učinit z Prahy jeden volební obvod. Praha je zároveň krajem, zastupitelé pobírají příspěvky a město pobírá příspěvky, jako by to byly volby v kraji, a jsme svědky toho, že podle mocenského složení v Praze se různě mění volební obvody a sleduje se tím záměrně vytváření předpokladu pro možné vítězství té či oné politické strany. Praha je samostatným městem ve smyslu zákona, městem se speciální právní úpravou. Ale spravedlivost vede k tomu, že má být váha hlasů všude stejná, to znamená, že žádný obvod nebo žádné rozhodnutí nemá vést k tomu, že by váha hlasu v Praze měla jinou váhu. To znamená, že motivace k tomuto zákonu je zajištění rovné soutěže v hlavním městě Praze.

Obdrželi jsme stanovisko vlády. Vláda nesouhlasí s tímto návrhem, ale já tedy se stanoviskem vlády polemizuji, protože vláda říká, že Praha je vyšším samosprávným celkem, a tedy krajem, a že též je obcí, takže potvrzuje to, co říkám já, opačně, že je obcí, ale také krajem, takže v tomto je možná shoda. Ale nemohu souhlasit s tím, když vláda porovnává Prahu s ostatními statutárními městy, protože Praha má samostatný zákon a je krajem. To znamená, že Praha není totéž co České Budějovice nebo Hradec Králové z hlediska právního postavení. A že tato úprava může vyžadovat nějakou delší debatu, to možné je, ale jakmile to odložíme, tak nedojde ke změně ještě před volbami v tomto roce.

Vnímám to, že poslanecký klub ODS vetuje projednání tohoto návrhu zákona podle § 90. V tom případě potom navrhuji zkrácení lhůt k projednávání tohoto návrhu zákona, a bude-li nějaký rozumný pozměňovací návrh, který tento zákon může třeba vylepšit, je to možné. Jinak podle mého názoru, tak jak je připraven, je realizovatelný. Důležitý signál do Prahy to je. Znamená to, že v Praze budou všechny hlasy mít stejnou váhu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Tom Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji pěkně za slovo, paní místopředsedkyně. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych přednesl krátkou zpravodajskou zprávu ke sněmovnímu tisku 1036, kterým je návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Pan předkladatel tady před chviličkou zmínil, že smyslem tohoto zákona je udělat z hlavního města Prahy jeden volební obvod. To je pravda, protože celý obsah novelizace se dá vyjádřit jedinou větou, která je přidána k § 23, a tato věta zní, že ve volbách do zastupitelstva hlavního města Prahy tvoří území hlavního města Prahy jeden volební obvod. To je tedy smyslem, ale upřímně řečeno, celý zákon je spíše nesmyslem.

Hlavní město Praha jako všechna ostatní hlavní města v Evropě má zvláštní statut a to se projevuje také tím, že hlavní město Praha se neřídí zákonem o obcích, o obecním zřízení, ale je to zákon speciální, který je jenom pro hlavní město Prahu. Pan předkladatel tady velmi správně řekl, že hlavní město Praha je podle ústavního zákona č. 347/1997 Sb. také krajem. Ale nelze posoudit, jestli hlavní město Praha je více obcí, anebo více krajem. Z toho důvodu je podle mého soudu naprosto nemožné upírat hlavnímu městu Praha právo rozdělit si své území a volební obvody, když takové právo má každé statutární město. Tato věc je také obsažena ve stanovisku vlády, které jste dostali, a je to sněmovní tisk 1036/1.

Stanovisko vlády je jednoznačně nesouhlasné. Vláda ve svém stanovisku uvádí, že by přijetím této novely došlo k naprosto neodůvodněnému rozdílu mezi hlavním městem Praha a statutárními městy, a to především tím, že by hlavní město Praha ztratilo možnost postupovat podle § 27 zákona č. 491/2001 Sb., který se na volby do zastupitelstva hlavního města Prahy v plném rozsahu vztahuje. Vztahoval se předtím, vztahuje se dnes a vztahoval by se podle mého soudu i po přijetí tohoto zákona.

Já však v tom vidím ještě jedno úskalí, které považuji za mnohem důležitější, protože předkladatelé se snaží opravit touto cestou, úpravou zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, volební zákon.***
Přihlásit/registrovat se do ISP