(16.00 hodin)
(pokračuje Plachý)

Pane ministře, věřím, že ani vám likvidace alejí na březích řek není lhostejná. Přesto se vás táži, zda jste schopen a ochoten zabezpečit citlivý přístup jednotlivých povodí v rámci České republiky ke vzrostlé zeleni na březích řek při projektování a realizaci protipovodňových opatření. Za sebe chci pouze dodat, že mohu-li si vybrat mezi nádhernou alejí lip nebo jerlínů, které v Uherském Hradišti máme, a železobetonovou zdí, pak pro mě alej jednoznačně vítězí. Pane ministře, děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď bych požádal paní poslankyni Kateřinu Konečnou, interpelace na ministra Dusíka.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený jeden jediný přítomný pane ministře.

Dovolte mi, abych se na vás, pane ministře Dusíku, obrátila znovu v záležitosti, kterou jsme tady řešili 28. ledna tohoto roku, a to v záležitosti náhrady újmy a vyplacení náhrady újmy Školnímu a lesnímu podniku Křtiny. Tehdy jste mi při své odpovědi řekl - cituji: Pokud se týká konkrétní žádosti, která byla podána 7. ledna, tam probíhá standardní správní řízení podle správního řádu, čili lhůta 30 pracovních dnů. Ověřím si, aby bylo v zákonné lhůtě rozhodnuto.

Vážený pane ministře, ověřovat si to nemusíte, protože v zákonné lhůtě rozhodnuto nebylo, a dokonce dalších 30 dnů po zákonné lhůtě rozhodnuto nebylo. Proto bych vás chtěla vyzvat, aby vaši pracovníci Ministerstva životního prostředí konečně začali konat, abyste navázal na svého předchůdce pana ministra Mika, který přislíbil v této věci ochotu jednat a domluvit se, a aby už konečně se vaši úředníci začali chovat tak, že jsou partnery jednotlivých zařízení a že to není věcí souboje, ale že je to věcí partnerství. Žádám vás o urychlenou odpověď a prosím, aby nebyla až do 30 dnů, kdy hodláte celou záležitost dořešit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď požádám pana poslance Václava Exnera - interpelace na Petra Šimerku ve věci boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane ministře, již podruhé se na vás obracím v rámci ústních interpelací v této věci, a to opakovaně v době vaší nepřítomnosti. Děkuji vám za odpověď, kterou jsem obdržel, poměrně rozsáhlou. Bohužel se naplnila má černá očekávání, že celá akce týkající se vymýcení chudoby je věc, která má spíše propagační a podobný charakter, aniž by došlo k nějakým konkrétním změnám, aspoň mě o tom neinformujete. Naopak píšete, že nelze očekávat výrazné systémové změny a plné vymýcení chudoby. To jsem si ani nepředstavoval, to plné vymýcení. Ale jde o nastolení diskuse, o závazný myšlenkový rámec. Jmenujete pět prioritních oblastí, ale ani jedno konkrétní číslo, co a jak se zlepší nebo změní. Informujete mě, že se v rámci toho uskuteční vůbec první setkání osob se zkušeností s chudobou v České republice.

Ptám se, kde se lidé mohou hlásit a zda připravujete pro tuto akci velký Strahovský stadion nebo jiné místo, kde by se lidé shromáždili, a jistě mě budou zajímat podle vás očekávané výstupy setkání, které by měly sloužit jako nosný materiál pro Národní akční plán sociálního začlenění na léta 2011 až 2013. Nicméně očekávám aspoň nějaká konkrétní čísla, kterých by se celou touto akcí mělo dosáhnout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď už mám myslím poslední interpelaci - pana poslance Pavla Němce na ministra Slamečku ve věci podpory parkovacích domů. To by měla být poslední ústní interpelace dnes. Prosím.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane nepřítomný ministře, přednesu interpelaci ve věci podpory parkovacích domů.

Vážený pane ministře, počty dopravních prostředků každoročně rostou a je jasné, že parametry měst, zejména sídlištních částí, tomu nemohou dnes stačit. Auta nám ve městech postávají na komunikacích, šrotují se na přeplněných parkovištích, řidiči často postaví své auto i na travnaté plochy. Je jasné, že tento stav není dlouhodobě udržitelný. Sídliště jistě nenafoukneme, stejně jako nerozšíříme parkoviště tam, kde to prostě reálně nejde. Řešením může podle mne být masová podpora dotací na výstavbu parkovacích domů, tedy staveb umožňujících koncentraci velkého množství aut na relativně malém prostoru. Jaké jsou dnes možnosti těchto dotací?

Jsem z Mohelnice. Zažili jsme i u nás extrémní zimní podmínky. Tuny sněhu ležely na silnicích i chodnících. Sníh jsme z cest ale nemohli uklízet, technika se k němu přes řady automobilů skoro nedostala. Přitom máme určité prostory, kde by mohlo stát několik parkovacích domů, což by u nás zejména na sídlištích problém řešilo. Problém parkovacích domů není jen problémem Mohelnice nebo okresu Šumperk. Je to otázka pro celou Českou republiku.

Jaké jsou tedy, pane ministře, možnosti dotační podpory těchto parkovacích domů a jak hodlá ministerstvo obcím a městům pomoci s financováním těchto velmi potřebných staveb? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. To bylo poslední, co jsme dnes slyšeli. Myslím, že teď už nám nic nebrání ukončit bod Ústní interpelace. Jenom bych vám rád sdělil, že Sněmovna bude pokračovat zítra ráno, v pátek 12. března. V 9 hodin začneme bodem 280, zkrácení lhůty sněmovního tisku 981, pak budeme pokračovat bodem 77, o hlavním městě Praze, to je první čtení, 170, nadace, nadační fondy, to jsou třetí čtení, a další třetí čtení, která jsme si schválili do programu. Takže tím bude pokračovat zítra v 9 hodin program schůze. Prozatím to přerušuji a přeji vám příjemný večer.

 

(Jednání skončilo v 16.07 hodin.) ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP