(15.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže můžeme ukončit toto projednávání interpelace pana poslance Exnera. Nyní bereme poslance Františka Siveru, který chce interpelovat ministra Dusíka, kterého ovšem mám mezi omluvenými. Takže prosím přesto pana poslance.

 

Poslanec František Sivera: Děkuji za slovo. Vážený nepřítomný ministře životního prostředí, starostové obcí na připravované trase rychlostní komunikace R43 jsou dlouhodobě znepokojeni postojem Ministerstva životního prostředí k této stavbě. Po návštěvě vašeho předchůdce exministra Mika na podzim loňského roku nastala naděje, že se zdlouhavé a několikaleté projednávání dopadů na životní prostředí, tzv. EIA, konečně posune kupředu. Po velkém úsilí se podařilo střední úsek Kuřim-Svitávka posunout do veřejného projednávání, i když postup vašeho ministerstva může do budoucna vytvořit určité problémy, ale úseky Troubsko-Kuřim a Svitávka-Staré Město jsou stále na mrtvém bodě, a to i přesto, že u posledně jmenovaného úseku územní plán vyššího územního celku Pardubického kraje byl dávno schválen a v zásadách Pardubického kraje nebyly vzneseny z vašeho ministerstva žádné připomínky a koridor je tím pádem jasně definován od hranic Jihomoravského kraje po Staré Město. Kdo byl v regionu a zhlédl krajinu mezi Letovicemi a městem Svitavy, ví, že váš požadavek budovat rychlostní komunikace směrem na Svitavy je možný jen za obrovských finančních nákladů, a je tedy nerealizovatelný. Opírání se o diplomovou práci studentů jako argumentu pro jinou trasu ukazuje, že vaše ministerstvo pracuje na velice abstraktním základě a pravděpodobně překračuje své kompetence dané zákonem pro vydání stanoviska k předkládaným projektům.

Proto se ptám, jak dlouho bude ještě Ministerstvo životního prostředí pokračovat ve své obstrukční politice k uvedené stavbě a neochotě naslouchat občanům a samosprávám, které se nacházejí v uvedené oblasti. Druhá otázka: Co jste vy jako ministr konkrétně ochoten učinit pro změnu dosavadního stavu a úspěšného projednávání EIA u této důležité stavby? Žádám vás o písemnou odpověď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Věřím, že ji dostanete, ale budeme moci pokročit dále. Další interpelující je paní poslankyně Kateřina Konečná na ministra Eduarda Janotu. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, páni ministři, vážený pane ministře financí, obdržela jsem obšírnou odpověď pana premiéra, kterou zpracovával váš úřad na mou interpelaci ze dne 4. února tohoto roku ve věci závazků vyplývajících pro kupující ze smluv o převodu akcií Vítkovice Steel a tehdejší Nové huti, a. s. Přes tuto obšírnost jsem se však mnoho nedozvěděla. Moje interpelace směřovala zejména k tomu, aby vláda České republiky zveřejnila závazky kupujících těchto akciových společností, které směřovaly především za prvé do jejich závazků investovat do svých výrobních zařízení agregátů či areálů s cílem snížit jejich podíl na zatížení životního prostředí. V této souvislosti jsem se ovšem dozvěděla pouze na straně 2 vaší odpovědi pod bodem (3i), že další ujednání o investicích kupujícího a společnosti představují obchodní tajemství, které nelze zveřejnit. Samotný text tohoto odstavce, tak jak je uveden ve vaší odpovědi, mě vede k otázce, zda je to text opsaný ze smlouvy, nebo volná interpretace nějakého ustanovení smlouvy přetlumočená úředníkem, který tuto odpověď připravoval. Očekávala bych rovněž, že v případě, že ustanovení o investicích jsou v režimu utajení, mi alespoň obecně odpovíte, zda kupující svou povinnost splnil, či nikoliv. Pro zlepšení životního prostředí na Ostravsku je totiž investování do nových technologií v uvedených podnicích zcela rozhodující.

Za druhé. Za zcela nedostatečnou také považuji odpověď na mé otázky týkající se závazků a jejich plnění ve vztahu k Moravskoslezskému kraji a městu Ostrava, případně k podpoře kultury, sportu či jiných aktivit na tomto území, které obsahovala smlouva nebo údajné garanční dopisy adresované tehdejším předsedům vlád České republiky.

Proto vás, vážený pane ministře, žádám o dodatečnou odpověď na mé doplňující otázky. Chápu, že možná na ně nebudete moci odpovědět ihned, ale přesto bych vás prosila, abyste do 30 dnů dnes již na zcela konkrétní dotazy dokázali z Ministerstva financí odpovědět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Požádám pana ministra, jestli by reagoval na tuto interpelaci.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, mám dvě možnosti. Jedna možnost je přistoupit na návrh paní poslankyně a do 30 dnů písemně předložit stanovisko. Nebo druhá možnost, a tím vám zaberu veškerý čas, který zbývá na diskusi, přečíst desetistránkový dopis, který odešel z kanceláře pana premiéra na paní poslankyni. Jsem připraven na obě varianty.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To ne, tady máte pouze pět minut k dispozici.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Jestliže mám pět minut k dispozici, tak se přikláním k písemné variantě odpovědi paní poslankyně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Já jsem to čekala, proto jsem vás k tomu také vyzvala. Mně jde o doplnění toho desetistránkového dopisu, protože opravdu některé ty věci nejsou jasné, a pokud jsou některé věci v utajení, tak bych byla ráda, aby aspoň bylo řečeno, zda ty povinnosti jsou plněny, či nikoliv, protože to si myslím, že je podstatné. Chápu, že smlouvy v utajení existují, ale přesto si myslím, že jako poslanci bychom měli dostat informaci, zda firmy plní to, co slíbily. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím, můžete.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Jsem připraven na přesně formulované otázky paní poslankyně odpovědět písemně, jak jsem tady přislíbil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Můžeme ukončit tuto interpelaci. Dalším interpelujícím bude pan poslanec Jaroslav Plachý, nicméně žádný z těch ministrů, které tady teď máme interpelované, připomínám, už není přítomen. Takže můžeme pouze předčítat interpelace. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážený nepřítomný pane ministře, na počátku všeho byl strom ve Zlíně, který spadl, protože mu uhnily kořeny. Při pádu zabil dva chlapce. Tato bezesporu tragická událost spustila po celé České republice kácení všeho, co stojí, jen aby to probůh nespadlo. Kácí se ve velkém. Stromy kolem silnic, stromy v městských parcích, stromořadí na březích našich řek. V Uherském Hradišti Povodí Moravy pokácelo 12 bezmála stoletých líp, které určitě nebyly všechny nemocné. Ostatně i nemocný strom se může léčit.

Pane ministře, v souvislosti s masivním, plošným kácením stromů v České republice se vás táži - za prvé: Co zamýšlíte učinit s touto davovou psychózou hraničící se šílenstvím? Za druhé: Vážený pane ministře Dusíku, uvědomujete si, že až padne poslední strom, bude nám chybět kyslík? Děkuji vám za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Předpokládám, že bude odpovězeno. Prosím pana poslance Tomáše Duba, který by měl přednést interpelaci na ministra Slamečku ve věci parkovací zóny. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji vám. Vážený pane nepřítomný ministře, v minulých letech hlavní město Praha a některé jeho městské části zřídily ve vymezených územích parkovací zóny, konkrétně Praha 7, Praha 1, Praha 2 a Praha 3. Čelily tak stále narůstajícím problémům s parkováním v centru města. Jiná cesta nebyla. Zároveň zřizovatelé zón od samého počátku počítali s průběžným vyhodnocováním projektu, tak aby vyhovoval potřebám rezidentů, tedy obyvatel, a i návštěvníků. Nyní došlo k vyhodnocení, jehož výsledkem je záměr zpřístupnit rezidentní zónu přes den návštěvníkům. Došlo by také k zvýšení kapacity zóny, která by tak v některých částech mohla být změněna na smíšenou. Potud je vše v pořádku. Problém je však se značením, neboť vedení Městské policie hlavního města Prahy chce mít stoprocentní jistotu, že podoba navrhované dopravní značky nepřinese oprávněné žaloby na případné odtahy, které jsou jedním z účinných způsobů represe zajišťující vysokou respektovanost. Proto se vedení městské policie obrátilo v prosinci loňského roku elektronickou formou na Ministerstvo dopravy s žádostí o stanovisko, ale dodnes nemají odpověď. Městské části tedy bohužel dosud nemohou zajistit ustanovení dopravního režimu pro zřízení smíšených zón. Využívám institutu interpelace k tomu, abych věc urychlil.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP