(10.40 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Jenom na vysvětlení. Hlavním důvodem této změny, po které obecně prospěšné společnosti volají již delší dobu, je fakt, že ve většině obecně prospěšných společností řídí běžný denní chod organizace právě ředitel a správní rada se schází pouze jednou, a to někdy za velmi dlouhý čas. Dosavadní systém je pro o.p.s. velmi nepružný a má velmi nepříznivý vliv na kvalitu řízení. Je proto nanejvýš vhodné, aby právě ředitel měl jako statutární orgán větší možnost podpisového práva a mohl organizaci řídit operativně a bez zbytečných průtahů. Podobnost můžeme hledat v obchodním zákoníku u společnosti s ručením omezeným. Zde je také statutárním orgánem jednatel, který reálně řídí chod společnosti. Podle současného znění zákona se ředitel rovněž nezapisuje do rejstříku o.p.s. a z toho důvodu musí vždy jednat na základě plné moci a není pro druhou stranu, zejména pro státní orgány, dostatečně solidním partnerem, v uvozovkách.

Pojistkou proti zneužití pravomoci ze strany ředitele je nově zavedená povinnost vyžádat si předběžný souhlas správní rady k významným úkonům, jako je například nabytí, zcizení nebo zatížení majetku nad určenou hodnotu nebo založení jiné právnické osoby.

Dalším důvodem této změny je zprůhlednění struktury orgánů o.p.s., kdy podle novely bude správní rada řešit pouze zásadní otázky, ať již majetkové nebo koncepční, týkající se rozvoje společnosti apod., přičemž se nebude muset jako dosud zabývat běžnou rutinou každodenního chodu organizace. Proto se domnívám, že to může přinést i větší transparentnost o.p.s. vůči veřejnosti.

Proto se přimlouvám, aby tento zákon byl projednán, a navrhuji zkrácení lhůty v souladu s tím, co navrhuje vláda, o 55 dnů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pokud tomu tak není, rozpravu končím a ptám se, zdali je třeba přednést nějaké závěrečné slovo. Zdá se, že nikolivěk. Můžeme tedy přistoupit k hlasování.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání petičnímu výboru. Další návrh, zdá se, není.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 96, které jsem zahájil. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 100 poslanců, pro 89, nikdo proti. Návrh jsme přikázali k projednání petičnímu výboru.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu vlády, který si osvojil pan poslanec Ludvík Hovorka, tedy o zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu ve výborech o 55 dnů.

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 97. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 100 poslanců, pro 69, dva proti. Lhůtu jsme tedy zkrátili.

 

Mohu poděkovat paní ministryni i paní zpravodajce a ukončit první čtení této předlohy.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je

29.
Návrh poslanců Václava Grünera, Karla Kratochvíle, Ladislava Skopala,
Přemysla Rabase, Miloslavy Vostré, Josefa Šenfelda a dalších na vydání
zákona o zahrádkářské činnosti a úpravě některých podmínek
jejího provozování (zahrádkářský zákon)
/sněmovní tisk 791/ - druhé čtení

Nacházíme se tedy ve druhém čtení a prosím pana poslance Grünera, aby se ujal slova.

 

Poslanec Václav Grüner: Vážený pane místopředsedo, vážení zástupci vlády, dámy a pánové. Návrh zahrádkářského zákona jsem podrobně uvedl již v prvém čtení a byla k němu i dosti rozsáhlá diskuse, takže se omezuji jen na to, že v zemědělském výboru byl přijat pozměňovací návrh, který reaguje na připomínky vlády k tomuto návrhu a na diskusi v zemědělském výboru a zejména pak v příslušném podvýboru. Tento pozměňovací návrh se mimo jiné snaží částečně ochránit zahrádkáře a dát jim minimální záruky v jejich prospěšné činnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu navrhovateli. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru máme rozdána jako sněmovní tisky 791/2 a 791/3. Oponentní zpráva menšiny poslanců výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj nám byla rozdána jako sněmovní tisk 791/z.

Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Jaroslav Klein.

 

Poslanec Jaroslav Klein: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Navrhovaná norma byla skutečně projednána v zemědělském výboru na jeho 45. schůzi dne 13. ledna 2010 a zemědělský výbor přijal usnesení, kde doporučuje Poslanecké sněmovně tento návrh schválit ve znění pozměňujících návrhů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. A prosím nyní, aby se slova ujal pan poslanec Petrů, který přednese zpravodajskou zprávu výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Máte slovo, prosím.

 

Poslanec Jiří Petrů: Dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením č. 152 výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj ze 42. schůze. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 791 zamítnout, dále zmocňuje zpravodaje výboru seznámit s usnesením výboru Poslaneckou sněmovnu a pověřuje předsedu výboru předat toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny. Toť vše.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: A nyní vystoupí pan poslanec Jan Babor, který je pověřeným zástupcem menšiny poslanců tohoto výboru. Prosím ho, aby nás informoval o jednání a seznámil nás s oponentní správou.

 

Poslanec Jan Babor: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, jak už bylo řečeno, byl jsem pověřen menšinou výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, abych vás seznámil s názorem menšiny výboru a s oponentní zprávou.

Menšina výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj na 42. schůzi výboru po odůvodnění poslance Václava Grünera a po zpravodajské zprávě poslance Jana Babora doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 791 projednat a schválit v předloženém znění a zmocňuje poslance Jana Babora, aby s oponentní zprávou seznámil Poslaneckou sněmovnu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Tím jsme se vyrovnali se zprávami, které předcházejí obecné rozpravě, kterou v tuto chvíli zahajuji. Písemné přihlášky do obecné rozpravy nemám. Hlásí se pan poslanec Jan Babor.

 

Poslanec Jan Babor: Děkuji za slovo. Snad jen krátké zdůvodnění oponentní zprávy. Máme za to, že výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj při projednávání tohoto návrhu zákona, sněmovní tisk 791, komplexně neposoudil předložený návrh zákona a jeho potřebu pro narovnání vztahů v provozování této zájmové činnosti, tak jak byla prezentována Svazem zahrádkářů v rámci České republiky. Máme za to, že argumentace většiny přítomných členů výboru týkající se stávající legislativy, která je podle nich dostačující pro řádnou činnost a provozování zahrádkářské činnosti, neodpovídá současné realitě.

Děkuji za pozornost.***
Přihlásit/registrovat se do ISP