(Jednání pokračovalo ve 14.33 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji dnešní odpolední jednání schůze Poslanecké sněmovny. (V sále je málo poslanců.) Prosím vás všechny o registraci a upozorňuji vás, že kvorum 50 nás neopravňuje hlasovat, ale nezbavuje nás povinnosti jednat.

Než přistoupíme k dalšímu z pevně zařazených bodů pro dnešní den, dovolím si rozšířit omluvy o omluvu pana poslance Kratochvíleho a pana předsedy Vlčka. Tak.

 

Bod číslo

12.
Návrh poslanců Jiřího Papeže a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 993/ - druhé čtení

Prosím, aby návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Jiří Papež. Vážený pane poslanče Papeži, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Papež: Hezké odpoledne, dámy a pánové. Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo.

Dovolte mi, abych ve druhém čtení krátce uvedl poslanecký návrh, který novelizuje zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu. Jsem přesvědčen o tom, že jsem poměrně podrobně uvedl smysl předkládané novely v prvním čtení, proto se nebudu opakovat. Dovolte mi ale, abych se krátce vyjádřil k pozměňovacímu návrhu, resp. k usnesení zemědělského výboru, které bylo přijato na 47. schůzi dne 17. února.

Zemědělský výbor přijal k návrhu zákona usnesení obsahující několik pozměňujících návrhů, které přesunují určitou část finančních prostředků z rozpočtu Pozemkového fondu pro rok 2010, a to 1,5 mld. na tzv. národní doplňkové platby k přímým podporám a 150 mil. Kč na podporu značky kvality KLASA. Já tento pozměňovací návrh za předkladatele podporuji, doporučuji ho ve třetím čtení ke schválení. Protože se jedná o mimorozpočtové zdroje, nemá tato změna vliv na výši schodku státního rozpočtu, který jsme schválili na letošní rok.

Tolik ode mne úvodní slovo a děkuji za podporu.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážený pane poslanče. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru. Usnesení výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 993/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec František Dědič. Vážený pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec František Dědič: Dobré odpoledne, vážená paní místopředsedkyně, vážený pane místopředsedo vády, kolegyně a kolegové, tímto návrhem poslanců Jiřího Papeže a dalších se zabýval zemědělský výbor na své 47. schůzi dne 17. února a doporučil Poslanecké sněmovně návrh poslanců Jiřího Papeže a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu schválit ve znění přijatého pozměňovacího návrhu. Věřím, že tento návrh podpoříte a ve třetím čtení že bude přijat.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Obecnou rozpravu končím. Zahajuji podrobnou rozpravu. Ani do této rozpravy se nikdo nehlásí, končím rozpravu podrobnou. V případě, že si pan předkladatel a pan zpravodaj nebudou přát přednést svá závěrečná slova, končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Přikročíme k bodu

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší),
ve znění pozdějších přepisů
/sněmovní tisk 967/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr životního prostředí pan Jan Dusík. Vážený pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík Děkuji pěkně, paní místopředsedkyně. Dobré odpoledne, dámy a pánové.

Předkládaný návrh zákona spočívá ve zvýšení povinného minimálního obsahu biopaliv v motorových benzinech a v motorové naftě. Tři hlavní cíle, které návrh sleduje, jsou: jednak snížení objemu emisí skleníkových plynů z paliv tím, že se sníží podíl jejich fosilní složky, za druhé posílení energetické soběstačnosti České republiky a Evropské unie ve formě snížení závislosti na dovozech o podíl biopaliv a konečně podpora českého zemědělství, zvýšení odbytu zemědělské produkce. Tento návrh je předkládán také s ohledem na víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě, který vláda přijala v únoru 2008 a přispívá k plnění směrnice 2003/30/ES o podpoře užívání biopaliv nebo jiných obnovitelných hmot v dopravě, který pro rok 2010 byl indikativně stanoven na 5,75 %.

V současné době je minimální množství biopaliv uváděných na volném daňovém oběhu ve výši 3,5 % objemových u celkového množství motorových benzinů a 4,5 % téhož u motorové nafty. Tuto povinnost mohou odpovědné osoby splnit buď formou přídavku podílu biopaliva do motorové nafty nebo motorových benzinů, nebo uvedením čistého biopaliva či směsného paliva do volného daňového oběhu. Ve vládním návrhu je obsažen návrh od 1. dubna 2010 přejít na hodnoty 4,5 % objemových u motorových benzinů, resp. 6,3 % u motorové nafty.

Tento návrh zákona projednal zemědělský výbor a výbor pro životní prostředí. Byly tam přijaty pozměňovací návrhy, které za Ministerstvo životního prostředí mohu podpořit. Nicméně tím, že dochází k projednání ve druhém čtení až nyní a ta původní účinnost návrhu zákona byla stanovena na 1. dubna, bude potřeba ta ustanovení upravit. Je k tomu připraven a předpokládám, že by měl být načten pozměňovací návrh, který bude reagovat právě na ten posun účinnosti.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážený pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí a zemědělskému výboru. Usnesení výborů vám byla rozdána jako sněmovní tisky 967/1 a 967/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro životní prostředí pan poslanec Jiří Krátký. Vážený pane poslanče, máte slovo. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP