(11.50 hodin)
(pokračuje Bratský)

Následně předala Evropská komise věc k posouzení Evropskému soudnímu dvoru. Dne 13. 10. 2008 vydal Evropský soudní dvůr rozsudek, který konstatoval, že "uložením obecné povinnosti telekomunikačním operátorům jednat o přístupu došlo k nesprávné transpozici čl. 4 odst. 1 směrnice o přístupu a propojení". Doslova: "By imposing on operators of public communications networks a general obligation to negotiate agreements for access to the telecommunications network, the Republic of Poland has not correctly transposed Art. 4(1) of AD." Čili to je zdůvodnění, proč navrhuji vypustit text "nebo o přístupu".

Dále v § 118 odst. 9 písm. e). Zde je nutné ustanovení ponechat ve stávající podobě, tedy nedoplňovat slova "nebo o přístupu", to je následně i v původním navržení.

Dále bod 21, v původním materiálu označen jako bod 24, navrhuji toto nové znění § 129 odst. 1 ZOEK: § 129 - to ustanovení je velmi dlouhé, já ho nebudu číst a dám ho jako návrh svého pozměňovacího návrhu, protože bych velmi zdržoval Sněmovnu a nepovažuji to v tuto chvíli za nutné.

Jako odůvodnění bych chtěl říci, že s ohledem na strmý nárůst případů dlužných telekomunikačních úhrad a zároveň probíhající rozšiřování portfolia služeb nabízených prostřednictvím koncových zařízení připojených ke komunikační síti, které často nejsou službami poskytovanými operátorem samotným, ale třetí stranou, přičemž jsou účastníkovi účtovány v rámci vyúčtování služeb elektronických komunikací, považuji za nutné současnou právní úpravu obsaženou v § 129 změnit v tom smyslu, že bude v budoucnu zcela zřejmé, o kterých dlužných úhradách ČTÚ rozhoduje, a zároveň bude dána zákonná možnost pro vymezené účastnické spory platně sjednat rozhodčí smlouvu, která zajistí odbřemenění Českého telekomunikačního úřadu. Zdůrazňuji, že navržená právní úprava zakotvuje principy rozhodčího řízení, které garantují ochranu procesních práv účastníků řízení, která volbou rozhodčího řízení nebudou jakkoli omezena. - V podrobné rozpravě asi budu muset načíst zřejmě ten § 129 celý.

Dále v části sedmé - Změna zákona o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, autorský zákon, za § 38e navrhuji vložit nový 38f, který bude znít: "Do práva autorského nezasahuje ten, kdo umožňuje příjem současného, úplného a nezměněného rozhlasového nebo televizního vysílání na přijímačích téže budovy, popř. komplexu budov k sobě prostorově nebo funkčně přináležejících, pomocí společných domovních antén za podmínky, že je umožněn příjem pouze zemského nebo satelitního vysílání nechráněného systémem podmíněného přístupu, a pokud společný příjem není využíván za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu."

A dále ještě na základě posudku pana prof. dr. Gerlocha navrhuji vypustit ustanovení § 63 odst. 5 zákona, který zní takto - je to návrh hospodářského výboru, jenom po připomenutí, ten návrh hospodářského výboru máte na stolech, já navrhuji celý vypustit. Zní takto: "Úřad může podnikateli poskytujícímu veřejně dostupnou službu elektronických komunikací uložit rozhodnutím, aby provedl změnu všeobecných podmínek pro veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, jsou-li v rozporu s tímto zákonem nebo prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu nebo pokud je to nezbytné k dosažení ochrany spotřebitelů, a to z důvodu nekalých, klamavých nebo agresivních obchodních praktik nebo z důvodu diskriminace spotřebitele."

Jako zdůvodnění použiji jenom závěr, nebudu číst zase celé sdělení pana prof. Gerlocha.

Navrhovanou změnou zákona o elektronických komunikacích v ustanovení, které se týká pravomoci ČTÚ zasahovat do obsahu všeobecných podmínek, lze považovat za problematickou především z toho hlediska, že připouští neodůvodněné zásady Českého telekomunikačního úřadu do smluvních vztahů, což může vést především k narušení právní jistoty obou stran daného právního vztahu. Nedořešená je otázka účinků takového rozhodnutí ČTÚ (dopady pouze pro futuro, či i pro praeterito?). Není reflektována otázka neplatnosti takových ustanovení smluvních podmínek, které jsou v rozporu se zákonem. Nejedná se ovšem o problém pouze navrhované právní úpravy, ale též právní úpravy stávající.

Rozšíření důvodů pro zásah ze strany ČTÚ je věcné chybné, neboť v podstatě nemůže nastat situace, kdy by všeobecné podmínky naplnily znaky některého ze zakázaných jednání podle zákona o ochraně spotřebitele. Nedostatkem je pak i zjevná neprovázanost navrhovaného ustanovení se zákonem o ochraně spotřebitele, vedoucí k obecně nežádoucí duplicitě právní úpravy téhož vztahu.

Pokud by z nějakého důvodu bylo nutné možnost ingerence ČTÚ do všeobecných podmínek zachovat, pak se domníváme - tedy pan prof. Gerloch - že je ne zcela dostatečná, fakticky však spíše excesivní stávající právní úprava. I ohledně té lze však mít pochybnosti o její koncepčnosti. Proto návrh na vypuštění celého tohoto odstavce.

To je zatím vše, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já děkuji panu poslanci Petru Bratskému. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Zahajuji rozpravu podrobnou a čtu jména těch, kteří jsou přihlášeni. Je to pan poslanec Šidlo, Koníček, Melčák a Bratský. Takže prosím pana poslance Šidla, aby se ujal slova, a připraví se pan poslanec Vladimír Koníček.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych se v podrobné rozpravě přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který jsem podal a včera vám byl dán do lavic.

Tento pozměňovací návrh jsem se snažil původně uplatnit už při projednávání tisku 1025 v hospodářském výboru. Nepodařilo se mi uspět, požádal jsem tedy o stanovisko Ministerstvo průmyslu a obchodu, a přestože ten pozměňovací návrh, který se týká § 104 odst. 3, a je to vypuštění věty, která je tam uvedena, je pro mne trochu nepřehledný, přesto si vás dovoluji požádat o vaši podporu, protože si myslím, že v majetkoprávních vztazích je bezpodmínečně nutné, aby byl pořádek a aby všechny telekomunikační kabely byly registrovány v katastru nemovitostí. Dnes se kupující dovídá, že na parcele, kterou kupuje, je, či není telekomunikační síť. Proto je nutné, aby tato věta byla z § 104 odstraněna, a velmi mě překvapilo, a pro mě nepochopitelně, proč právě vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu byla taková, že právě některé sítě nemusí a nebudou evidovány v katastru, a podporují původní verzi znění § 104.

Takže bych vás ještě jednou chtěl požádat, abyste ve třetím čtení podpořili tento pozměňovací návrh, který vede řekl bych ke zpřesnění a k většímu pořádku v majetkoprávních vztazích přes registr, který se týká katastru nemovitostí.

Jinak mi ještě dovolte, abych si osvojil dva pozměňovací návrhy, které předkládal kolega poslanec Hojda. Byly vám oba dva dodány také do lavic. Jeden se týká části první čl. 2, kde je možnost odejmout příděl telekomunikačních frekvencí, a druhý se týká § 56 a 57, kdy je možnost přenositelnosti, uplatnění přenositelnosti telefonního čísla a k tomu doložená cena.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče, a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Vladimír Koníček a připravil se pan poslanec Miloš Melčák.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, navrhuji změnu, resp. doplnění odst. 3 § 24 zákona č. 127/2005 Sb., a to že stávající znění tohoto odstavce "povinnost splatit poplatky podle odst. 1 a 2, se nevztahuje na držitele oprávnění využívání rádiových kmitočtů při využívání rádiových kmitočtů pro amatérskou radiokomunikační službu" navrhuji doplnit o druhou část věty na konec, a to "a na držitele oprávnění k využívání rádiových kmitočtů určených pro leteckou pohyblivou službu při sportovní a rekreační činnosti".***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP