(11.30 hodin)
(pokračuje Petruška)

To je vše, co jsem k tomuto zákonu chtěl říci. Doufám, že se setkáme při hlasování ve třetím čtení. Předem avizuji, že jako zpravodaj si nenechám do procedury mluvit a návrhy svých kolegů pravděpodobně akceptovat nebudu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážený pane zpravodaji, a končím druhé čtení. Pane poslanče Klasi, rozprava byla ukončena. Pan zpravodaj využil možnosti svého závěrečného slova. Je mi líto. Ve třetím čtení dozajista budete mít prostor pro pokračování v polemice. Končím tedy druhé čtení tohoto sněmovního tisku.

 

Přistoupíme k projednávání devátého bodu našeho pořadu jednání. Je jím

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných
zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb.,
o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona
č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
/sněmovní tisk 1020/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr průmyslu a obchodu pan Vladimír Tošovský. Vážený pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, jak jsem již řekl v prvním čtení, návrh novely zákona o střelných zbraních je transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2007/23/ES ze dne 23. května 2007, o uvádění pyrotechnických výrobků na trh. V souladu s touto směrnicí návrh novely zákona stanovuje pravidla potřebná k dosažení volného pohybu pyrotechnických výrobků na vnitřním trhu Společenství při současném zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví, veřejného zabezpečení, bezpečnosti spotřebitelů i ochrany životního prostředí.

Předkládaným vládním návrhem se důkladně zabýval na své 50. schůzi hospodářský výbor. Byly uplatněny celkem dva pozměňovací návrhy, které zpřesňují jednotlivá ustanovení novely, která výbor schválil. S usnesením hospodářského výboru souhlasím, a proto si vás, vážené paní poslankyně a páni poslanci, dovoluji požádat o propuštění návrhu zákona do třetího čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážený pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Usnesení výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1020/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Zdeněk Lhota. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Lhota: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, hospodářský výbor na základě svého jednání dne 16. února tohoto roku doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit tisk 1020 ve znění předložených pozměňovacích návrhů, které, jak již bylo řečeno, vám byly rozdány na lavice.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Do obecné rozpravy, pane zpravodaji? Nikoliv. (Reakce na žádost o přečtení pozměňovacího návrhu.) Obecnou rozpravu končím. Zahajuji rozpravu podrobnou. Slovo má pan poslanec Lhota.

 

Poslanec Zdeněk Lhota: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, ještě jednou. Dovolte mi jenom načíst drobný pozměňovací návrh, a to ve znění: V části první čl. I bodu 46 § 22a odst. 5 se slova "podle § 60" nahrazují slovy "podle § 16a".

Jedná se víceméně o technickou záležitost, na kterou jsme byli upozorněni legislativním odborem. Tento nedostatek bychom tímto chtěli napravit. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Táži se, zdali si někdo další přeje vystoupit v podrobné rozpravě. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím, jakož i druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Nyní se budeme zabývat bodem 11 našeho pořadu jednání. Je jím

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony
/sněmovní tisk 1025/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede opět ministr průmyslu a obchodu pan Vladimír Tošovský. Vážený pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, protože jsem podrobně odůvodnil novelu zákona o elektronických komunikacích v prvém čtení a moji zástupci ve výborech, připomenu pouze zákony, které jsou tímto návrhem měněny. Jedná se o zákon o správních poplatcích, krizový zákon, zákon o hospodářských opatřeních za krizových stavů, zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, autorský zákon, zákon o České televizi a zákon o poštovních službách.

Návrh zákona byl přikázán hospodářskému výboru a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, jež ve svých usneseních doporučují Sněmovně návrh zákona schválit. V hospodářském výboru byly k návrhu zákona přijaty pozměňovací návrhy, s nimiž souhlasím. (Trvalý hluk v sále.)

Považuji za nezbytné se vyjádřit k legislativním úpravám, které navrhuje legislativní odbor Sněmovny. Chápu, že z hlediska legislativně technického je požadavek na vypuštění dvou bodů návrhu zákona, které byly ve shodné podobě Sněmovnou schváleny ve sněmovním tisku 894, návrh zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, odůvodněný. Ovšem vzhledem k tomu, že tento transpoziční návrh zákona ještě nebyl schválen Senátem, považuje ministerstvo za vhodnější počkat s vypuštěním bodů až do okamžiku, kdy tento návrh bude Senátem schválen a bude se tak jednat opravdu o duplicitu. V jiném případě by se totiž mohlo stát, že bude věcně změněn obsah novely zákona o elektronických komunikacích na základě předčasné legislativně technické úpravy a následně nebude navrhovaná úprava schválena ani v jednom zákoně, přičemž -

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážený pane ministře, já se vám nesmírně omlouvám, ale prosím příznivce rybářů a provozovatelů malých vodních elektráren, aby v rozpravě k předchozímu bodu pokračovali buďto tišeji, nebo vně této místnosti. Děkuji vám za pochopení.

Pane ministře, prosím, pokračujte.

 

Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský Děkuji. Já jsem příznivcem těch rybářů také.

... přičemž vláda považuje tuto úpravu za velmi důležitou.

Vážené dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a věřím, že novelu propustíte do třetího čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení výborů vám byla rozdána jako sněmovní tisky 1025/1 a 1025/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Jan Husák. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Husák: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením hospodářského výboru, který projednal tisk 1025 dne 16. února na své 50. schůzi a přijal toto doporučení: Hospodářský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit tisk 1025 ve znění předložených pozměňovacích návrhů.

Usnesení hospodářského výboru jste obdrželi na stůl a tyto pozměňovací návrhy jsou obsaženy v tomto usnesení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane zpravodaji. Nyní by se měl slova ujmout zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Petr Pleva. Pan poslanec Petr Pleva je řádně omluven. Tento výbor nenavrhl přijmout k předloženému zákonu žádný pozměňovací návrh. Táži se, zdali vám stačí rozdané usnesení tohoto výboru, nebo jestli si někdo z výboru přeje zastoupit pana poslance Plevu a informovat nás o projednávání tohoto tisku ve výboru. Nikoliv.

Otevírám tedy obecnou rozpravu, do které nemám zatím žádnou přihlášku. Ano. Hlásí se pan poslanec Klas. Vážený pane poslanče Klasi, máte slovo. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP