(11.10 hodin)
(pokračuje Melčák)

Dovolte mi, abych tento návrh stručně zdůvodnil. Vnitrozemské veřejné přístavy na Labi a Vltavě jsou přirozenými multimodálními logistickými centry umožňujícími přechod zboží mezi jednotlivými dopravními obory. V dosavadním pojetí výše uvedených zákonů jsou chápány jen jako návaznost na vnitrozemskou platbu a zařízení pro překlad z lodí na kamiony a železniční vagony a obráceně a je opomíjena jejich schopnost provádět překlad i mezi dopravou silniční a železniční. Tato univerzalita je v Evropě velmi oceňována, a proto je infrastruktura vnitrozemských přístavů, a to jsou především pozemky včetně komunikací a inženýrských sítí, vlastněna ve státech Evropské unie většinově veřejnou rukou. Stát, regionální správa komuny, hospodářské komory a podobně. Infrastruktura veřejných přístavů je tak součástí veřejné dopravní infrastruktury a je financována z veřejných rozpočtů s výhodou možnosti vysokých subvencí z fondu Evropské unie. Na této přístavní infrastruktuře podnikají na smluvním základě soukromé i státní logistické organizace, které samostatně financují dopravní a logistickou suprastrukturu, jeřáby, sklady, budovy a přepravní techniku.

V České republice došlo proti tomu po roce 1989 v době divoké privatizace k anomáliím a tato celá infrastruktura byla zcela zprivatizována včetně obchodních a lukrativních pozemků v Praze. Dnešní vlastníci veřejných přístavů nejsou schopni financovat potřebné změny a především modernizaci přístavní infrastruktury v souladu s potřebami logistiky a státní politikou rozvoje multimodální dopravy vzhledem k rozsahu nutných investic a nemožnosti jejich návaznosti. Proto je navrhována výše uvedená změna zákona 114/1995 o vnitrozemské platbě a 104/2000 o Státním fondu dopravní infrastruktury, která v odůvodněných případech umožní modernizaci infrastruktury veřejných přístavů jako součásti připravované sítě veřejných logistických center. Tato změna zákona je v souladu nejen s dopravní politikou České republiky, ale i s politikou Evropské unie pro umožnění přechodu zboží ze silniční na železniční a vodní dopravu v rámci řešení ekologických dopadů dopravy na životní prostředí. Oproti budování veřejných logistických center na zelené louce mají vnitrozemské přístavy přednost v částečném využití stávající vnitřní a vnější infrastruktury, kterou je potřeba vhodně doplnit a sanovat v souladu s požadavky moderní logistiky.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji vám, že jste mě vyslechli, a věřím, že tento doplněk bude možné doplnit do připravovaného sněmovního tisku 895. Děkuji vám ještě jednou za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Pan poslanec Vladimír Dlouhý, další vystupující v podrobné rozpravě. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vladimír Dlouhý: Dobrý den, paní předsedající, dobrý den, dámy a pánové, já vás opravdu nezdržím. Jenom se přihlásím ke svému pozměňovacímu návrhu, který vám byl rozdán na lavice dne 2. 2. Jen pro osvěžení, jedná se o pozměňovací návrh k § 77, který se zabývá rozhodováním na místě. Jde o to, že v případě povodně nebo nějakého krizového stavu se na rozhodování na místě nevztahuje správní řád, to znamená tímto se umožňuje rozhodování státní správě tak, aby nebylo možno příště jej dodatečně napadat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Paní poslankyně Zelenková, zatím poslední přihlášená do podrobné rozpravy k tomuto bodu. Pan poslanec Úlehla. Vážená paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Ladislava Zelenková: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych se přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu k zákonu číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, který vám byl rozdán na lavice. Já jsem si, kolegyně a kolegové, dovolila využít možnosti, že tento sněmovní tisk otevírá kromě zákona o vodách i zákon o přestupcích. Navrhla jsem drobnou, ale dle mého názoru důležitou úpravu, která by měla vést k omezení nedovoleného prodeje tabákových výrobků nezletilým.

Předložený návrh posiluje stávající regulaci prodeje těchto výrobků nezletilým osobám, konkrétně navrhuje zvýšení sankce za tento nedovolený prodej, a to tak, že odstraňuje dosavadní dvoukolejnost v již existující legislativě. V současné době totiž může být prodej tabákových výrobků sankcionován také ve správním řízení dle zákona 379, což je nám známý protikuřácký zákon, a ta sankce je tam až do výše 50 tisíc. A právě stejnou výši té horní pokuty navrhuji i v tomto pozměňovacím návrhu, tak aby tato sankce byla i v zákonu o přestupcích. Pokud bude tento pozměňovací návrh schválen, dojde ke sjednocení dvoukolejnosti ve stávající legislativě a sankce za nedovolený prodej bude moci být dle tohoto zákona až do výše 50 tisíc a v blokovém řízení potom do výše 5 tisíc. Navýšení pokuty pak napomůže i kontrolním orgánům, které již delší dobu volají po sjednocení výše pokut, a samozřejmě logicky vyšší penalizace pak povede i ke snížení dostupnosti cigaret mladistvým. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Pan poslanec Úlehla má slovo.

 

Poslanec Tomáš Úlehla: Děkuji, paní předsedající, za slovo. Já bych chtěl navrhnout, aby za základ při schvalování navržených úprav bylo vzato usnesení hospodářského výboru ve všech bodech, 1a, 1a, 2a, 2a, aby se současně doporučilo ke schválení usnesení zemědělského výboru i výboru pro životní prostředí v bodě 8a, protože jsou shodná, a abychom odmítli usnesení zemědělského výboru a výboru životního prostředí v bodě 8b, která jsou taktéž shodná. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Někdo další si přeje vystoupit v podrobné rozpravě? Nikoliv. Končím podrobnou rozpravu. Táži se pana ministra a pana zpravodaje, zdali si přejí využít možnosti přednést závěrečné slovo. Pan zpravodaj ano. Takže pane zpravodaji, než ukončíme projednávání druhého čtení, máte prostor pro závěrečné slovo.

 

Poslanec Daniel Petruška: Děkuji, paní předsedající, za slovo. Já tady nebudu opakovat obecné věci, řeknu jen ty nejdůležitější. Tato novela je zásadního charakteru, dotýká se čtyř věcných okruhů. Za prvé je to transpozice evropských směrnic včetně vypořádání připomínek Evropské komise. Pokud bychom je nevypořádali, hrozí České republice sankce ze strany Evropské komise, takže to považuji za nutné. Další jsou úpravy, které vyplynuly z praxe z devíti let aplikace tohoto zákona. Dalším neméně významným bodem, a tady budu říkat přesný opak toho, co tady říkali někteří kolegové přede mnou v podrobné rozpravě, se jedná o snížení administrativní zátěže jak pro podnikatele tak pro stát. V neposlední řadě dochází k zesouladění tohoto zákona a zákona o správním trestání.

Já bych se rád vyjádřil k průběhu projednávání. Zemědělský výbor jako garanční dostal k projednání po prvním čtení, které proběhlo v září 2009, tento zákon na starost. Zároveň byl tento zákon projednáván ve výboru pro životní prostředí a v hospodářském výboru. Vzhledem k tomu, že úplně na začátku projednávání tohoto zákona bylo, a musím říct, že tento zákon byl připravován nejen Ministerstvem zemědělství, ale také Ministerstvem životního prostředí a byla při jeho přípravě už aplikována pravidla RIA, to znamená právě dopady na zvýšení administrativní zátěže. Bylo tam tisíc připomínek původně, zbylo jich 512. I těch 512 připomínek bylo vypořádáno a zbylo 201 připomínek, nebo resp. novelizačních bodů, které se projednávaly ve jednotlivých výborech.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP