(11.00 hodin)
(pokračuje Úlehla)

Závěrem bych chtěl říci, že si myslím, že by se nemusela měnit pravidla, která dlouhodobě fungují, tak striktně. Nemuseli bychom, myslím si, vyloženě znovu určovat, jak budeme stanovovat minimální zůstatkové průtoky na úkor těch, kteří prokázali dlouhodobě, že to provozovat umějí, a ti, kteří to záměrně porušují, tu legislativu, anebo prokázali, že to kvalitně provádět neumějí, tak by měli být pod kuratelou České inspekce životního prostředí buď sankcionováni, nebo přímo eliminováni z celého toho systému. Myslím si, že tam, kde v lokalitách třeba dosud nebyl stanoven minimální zůstatkový průtok, můžeme najít mnoho případů, kde příroda, ochrana přírody, vodní biotop, oživení těch toků, výkon rybářského práva jsou v naprosto bezproblémové homeostáze, a fotografie, kterými argumentoval Český rybářský svaz, a dokonce jsem viděl ještě otřesnější fotografie dovezené z Německa, kde byly rozsekané ryby v turbínách apod., aby to skutečně působilo takovým tím emotivním "grínpísáckým hepeningovým" způsobem, tak nejsou adekvátní pro to, abychom o tak zásadní věci rozhodovali na základě těchto pocitů.

Proto bych se chtěl moc přimluvit za to, aby 300 elektrárníků versus 300 tisíc, možná 320 tisíc rybářů nebylo hlavním argumentem při posuzování tohoto zákona, abychom ve třetím čtení naprosto pragmaticky a s podporou drobného podnikání, které zejména v této době je velmi důležitým zdrojem obživy pro mnoho lidí, to podpořili tím, že tam nebudeme zavádět pro ty, kteří to již dlouhodobě dělají, omezující opatření. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážený pane poslanče. Pan poslanec Úlehla byl zatím posledním přihlášeným do obecné rozpravy. Pan poslanec Klas. Pane poslanče Klasi, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klas: Vážená paní místopředsedkyně, milé kolegyně, vážení kolegové, jenom krátká reakce na pana ministra. Promiňte mi, že ten diagram je velmi malý, budu ho ukazovat směrem k němu.

Ta vyhláška, kterou, pane ministře, obhajujete, stanovuje převážně průtok Q na 355 dní, což vede k tomu, že se celá křivka a plocha ohraničená těmito křivkami posouvá směrem nahoru o 24 %. Ubude 24 % plochy, tudíž ekvivalentního elektrického výkonu. Takže jenom tolik. Kdybyste řekl svým úředníkům, když už počítají tabulky, tak aby postupovali rozumně, abychom se nepohybovali ve sférách, kde je méně vhodný průtok na výrobu elektřiny, kde vzniká pulzační elektřina, kde prostě už nemá smysl provozovat to malé vodní dílo, protože malá vodní díla jsou, dámy a pánové, stavěna převážně na 90denní vodu. Na 90denní vodu!

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Někdo další si přeje vystoupit? Pan ministr. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský Děkuji. Já bych chtěl vystoupit jako ministr průmyslu a obchodu, nikoli za pana ministra zemědělství. Já se k tomu, co tady zaznělo z úst pana poslance Klase i pana poslance Úlehly, přidávám. Protože skutečně tak to je. V energetice se pohybuji celý život. Dokonce malé vodní elektrárny byly i mým koníčkem, takže to, co tady zaznělo, je skutečně pravda a podporuji tyto návrhy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane ministře. Nikdo další si nepřeje vystoupit v obecné rozpravě? Ještě jednou se rozhlédnu - dobře. Končím obecnou rozpravu. Zahajuji rozpravu podrobnou, do které mám zatím sedm přihlášek. Jako první vystoupí pan poslanec Šenfeld. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, vážení kolegové, já bych se chtěl jen formálně přihlásit k pozměňovacím návrhům, které vám byly předloženy 2. února na 67. schůzi. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Požádám pana poslance Böhnische. Ujměte se slova.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji. Dobrý den. Já se jdu jen přihlásit ke svému pozměňujícímu návrhu, který vám byl rozdán na lavice. Týkal se § 83 a vztahoval se k návrhu, který byl schválen na výboru pro životní prostředí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Pan poslanec Ambrozek.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Děkuji, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, já bych si dovolil předložit pozměňovací návrh, který upravuje stejný paragraf, o kterém se zmínil kolega Böhnisch. Jedná se o novelizační bod č. 144 § 83 písm. m). Můj návrh zní:

§ 83 písm. m) odstraňují povodňové škody na korytech vodních toků, zejména zabezpečují kritická místa pro případ další povodně, obnovují průtočný profil koryta vodního toku; na tyto činnosti se vztahuje zákon o ochraně přírody a krajiny pouze ve zvláště chráněných územích v evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech, nejde-li o zastavěné území nebo zastavitelnou plochu; zahájení těchto činností oznámí správce vodního toku deset pracovních dní předem příslušnému orgánu ochrany přírody.

Jedná se tedy o trochu jiné vymezení oblastí, na které se nevztahují ty klasické parametry úpravy vodních toků. Jedna verze byla přijata ve výboru pro životní prostředí, další předložil kolega Böhnisch a já si dovoluji předložit ještě jinou úpravu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Pan poslanec Hojda. (Poznámka z místa.) Omlouvám se vám, pane poslanče, že jste byl vsunut mezi tento blok přihlášek do podrobné rozpravy. Pan poslanec Šidlo. (Poznámka z místa.) Také k bodu 1025. Převzala jsem řízení v průběhu projednávání tohoto bodu, to na mé ospravedlnění, budu to pečlivěji kontrolovat po svém předchůdci.

Pan poslanec Hanuš je přihlášen k tomuto tisku.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Děkuji. Já bych se jenom přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, který byl rozdán dnes ráno na vaše lavice. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Pan poslanec Melčák.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji, paní předsedající, za udělení slova. Já skutečně mám v úmyslu podat pozměňovací návrh k vodnímu zákonu. Pozměňovací návrh zní:

Za část druhou označenou jako Část druhá se vkládá Část třetí a Část čtvrtá, které znějí:

Část třetí - Změna zákona o vnitrozemské plavbě

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. § 8 odst. 1 nově zní: § 8 Veřejný přístav

(1) Veřejný přístav je oprávněn užívat každý provozovatel plavidla, silničního nákladního vozidla železniční nákladní dopravy při splnění provozních podmínek přístavu a dopravního řádu.

2. Bod 6 v příloze 1 nově zní: Příloha 1 Součásti vodní cesty

6. vodní části, břehové úpravy, nábřežní zdi, vyvazovací zařízení přístavů a části infrastruktury přístavů sloužících ke skladování a manipulaci se zbožím pro intermodální přechod tohoto zboží mezi vodní, silniční a železniční dopravou,

Následuje Část čtvrtá - Změna zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury

Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

V § 2 (Účel fondu) písm. d) nově zní:

d) financování výstavby a modernizace dopravně významných vnitrozemských vodních cest a veřejných vnitrozemských přístavů,"

Původní Část třetí se označí jako Část pátá. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP