(10.20 hodin)
(pokračuje Bičík)

Co tedy je obsahem pozměňovacích návrhů, které máte před sebou na lavicích. Při jednáních po druhém čtení návrhu tohoto zákona, o kterém zde již bylo hovořeno, se sešla taková pracovní skupina zástupců poslaneckých klubů a zástupců Ministerstva školství a diskutovali jsme o tom, jakým způsobem zabezpečit cestu, aby alespoň část návrhu zákona, který zde leží už od února loňského roku, mohla být přijata. Výsledkem těchto debat byly v podstatě následující závěry.

Za prvé, názory a rozpory v hodnocení jednotlivých klubů, které se týkají požadavků na kvalifikaci pedagogických pracovníků na jednotlivých stupních a druzích škol, dále požadavky na rozsah, a tím pádem také obsah zejména doplňujícího a rozšiřujícího vzdělání těch pracovníků, kteří již mají kvalifikaci a chtěli by pracovat na jiném úseku přímé pedagogické činnosti, ale současně tím pádem také názory na podmínky akreditace institucí, které by tato školení prováděly, se natolik liší, že v dané podobě, v podobě dané návrhem vlády, by zákon v žádném případě nemohl Sněmovnou projít.

Podstatou návrhů, které máte předloženy v písemné podobě, je tedy za prvé návrh na vypuštění všech bodů vládního návrhu zákona, které se týkají požadavků na kvalifikaci pedagogických pracovníků na jednotlivých úsecích, za druhé návrh na vypuštění těch částí novely, které mají řešit otázku akreditace příslušných institucí, a tím pádem také otázku rozsahu a typu vzdělávání na rozšíření či doplnění kvalifikace, a zůstávají v návrhu technické záležitosti, na kterých byla všeobecná shoda. Tím se samozřejmě ambice celého vládního návrhu poněkud zužují, ale zůstává v něm pořád ještě velmi významná část, která svým obsahem je myslím pro tuto Sněmovnu i zavazující.

Totiž od počátku tohoto období diskutujeme a jednotlivé vlády, tak jak nastupovaly, i jednotliví ministři Ministerstva školství slibovali řešit otázku pracovněprávní, která je také součástí zákona o pedagogických pracovnících, a to je otázka přítomnosti pedagogických pracovníků na pracovišti v době mimo přímý výkon pedagogické činnosti, je to otázka hodin odučených, odpracovaných pedagogickými pracovníky mimo normální rozsah vyučovací povinnosti podle vládního nařízení a je to otázka uznání kvalifikace pracovníků, kteří vykonávají část pracovního úvazku jako kvalifikovaní podle současného znění zákona a část pracovního úvazku jako nekvalifikovaní. Jsou to tedy otázky, které souvisejí s problémy, které se zde objevily v souvislosti s přijetím nového zákoníku práce.

Poslední část, konkrétně zařazení nové části tři a části čtyři do vládního návrhu na změnu zákona o pedagogických pracovnících, je ta část, o které hovořila paní ministryně. Je tam skutečně zařazena otázka "létajících profesorů", je tam zařazena otázka změny dalšího zákona, která byla provedena bez toho, že by byla provedena změna zákona o pedagogických pracovnících, to je nová část tři.

To je vše k tomuto návrhu. Věřím, kolegyně a kolegové, že do doby třetího čtení všechny tyto návrhy posoudíte. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Vojíř. Další přihlášku do podrobné rozpravy nemám. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedo, pane premiére, dámy a pánové, budu velmi stručný. Odkazuji se opět na pozměňovací návrh, který vám byl rozdán do lavic. Jenom vám oživím paměť, oč se jednalo. Šlo o to, k tomuto vládnímu návrhu zákona připojit otázku řešení řekněme specializované živnosti v oblasti školství, především v oblasti sportu, kde by probíhaly revize zařízení a kontrola sportovních zařízení pod autorizovaným dohledem. Nechávám na zvážení ctěné Sněmovny a samozřejmě i na ministerstvu, zdali tento pozměňovací návrh by byl konformní s tímto vládním návrhem. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Dále do podrobné rozpravy žádnou přihlášku neregistruji, proto podrobnou rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova. Paní ministryně? (Nepřeje si vystoupit.) Paní zpravodajka? Nechtějí. Žádné návrhy k hlasování také nejsou, proto končím druhé čtení tohoto návrhu, tedy sněmovního tisku 746.

Než zahájím další bod, mezitím ke mně dorazila omluva pana ministra Kocába, který se omlouvá z dnešního jednání.

 

A dalším bodem je bod číslo

8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 895/ - druhé čtení

Z pověření vlády návrh postupně přednesou ministr průmyslu a obchodu a poté pan ministr životního prostředí. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský Děkuji, vážený pane předsedo. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh novely vodního zákona za ministra zemědělství Jakuba Šebestu, který je ve Francii na dlouhodobě připravovaných pracovních jednáních.

Novelu projednaly: výbor pro zemědělství, hospodářský výbor a výbor pro životní prostředí. Jak již bylo řečeno v prvém čtení a ve výborech, cílem novely, která byla v rámci sdílení kompetencí k vodám vypracována společně s Ministerstvem životního prostředí, je především zajištění transpozice nových evropských směrnic týkajících se oblasti vod. V případě již transponované rámcové směrnice vodní politiky z roku 2004 je prováděno její doplnění a zpřesnění na základě probíhajícího řízení Evropské komise o porušení smlouvy. Dalšími cíli novely bylo reagovat na osmiletou aplikaci vodního zákona v praxi a snížit administrativní zátěž subjektů dotčených regulací. Velká pozornost byla věnována úpravě správního trestání, kdy došlo k zavedení přestupků do zákona a k úpravě skutkových podstat a sankcí.

V průběhu projednávání ve výborech Poslanecké sněmovny vznikla řada pozměňovacích návrhů, z nichž naprostá většina zpřesňuje text a zejména přispívá k odstranění výtek Evropské komise, které ČR obdržela v období projednávání této novely. Ministr Šebesta mým prostřednictvím děkuje všem předsedům a zpravodajům uvedených výborů za věcné diskuse, vstřícnost a spolupráci při projednávání této novely vodního zákona. Její přijetí je zásadní pro odvrácení žaloby Evropského soudního dvora, která České republice hrozí. Obrací se proto na vás, vážené paní poslankyně a páni poslanci, se žádostí o propuštění do třetího čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. A nyní se táži, jestli pan ministr životního prostředí chce vystoupit. Ano, chce. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík Děkuji, pane předsedo. Jenom velmi krátce jako spolupředkladatel návrhu novely tohoto zákona o vodách. Tento návrh novely reaguje na transpoziční požadavky, reaguje také na některá pochybení v naší legislativě, která jsou vůči evropským směrnicím, a samozřejmě se zabývá i otázkou ekonomiky, hospodaření s vodami, a tak jak byl navržen vládou, představuje jakousi rovnováhu mezi ochranou vod na jedné straně, na druhé straně ochranou přírody, která se na to úzce váže, voda v přírodě. Na další straně samozřejmě nakládání a hospodaření s vodami. To znamená tyto principy by měly být mezi sebou v souladu a samozřejmě při projednávání ve všech výborech, které projednávaly návrh zákona, jsme se snažili toto zdůraznit a případně se vyjádřím k některým pozměňovacím návrhům, které tady zazní. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru, hospodářskému výboru a výboru pro životní prostředí. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 895/1 až 3. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Daniel Petruška. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP