(9.30 hodin)

 

Poslanec Martin Bursík: Děkuji. Cožpak o to, pane předsedo, já chci přednášet svůj návrh, akorát že je tady hluk v sále a sál není pozorný.

Rád bych v úvodu také řekl, a toho si velmi vážíme za skupinu přátel Tibetu, že pan premiér souhlasil s tím, že bychom tento bod předřadili před pevně zařazené vládní návrhy. Toho si skutečně považuji a mám za to, že to je také jisté neformální vyjádření vlády v této konkrétní věci.

Protože včera pan poslanec Marek Benda, také člen skupiny, navrhoval jiné usnesení, které se týkalo vyvěšení vlajky jako součást akce, která se koná v České republice, a v loňském roce vyvěsilo vlajky celkem 363 radnic v České republice, a Poslanecká sněmovna hlasovala ještě dříve, než vůbec rezoluci znala a toto neodsouhlasila, tak dovolte, abych vám přečetl text této rezoluce, abyste mohli odpovědně posoudit, zdali budete souhlasit se zařazením tohoto bodu na dnešní jednání, či nikoliv.

Prohlášení Poslanecké sněmovny k situaci v Tibetu v roce 2010. Preambule.

"S ohledem na výroční zprávu Evropské unie o lidských právech za rok 2008, usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. dubna 2008 o Tibetu, usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2009 o 50. výročí tibetského povstání a dialogu mezi Jeho Svatostí dalajlámou a čínskou vládou, v návaznosti na rezoluci Senátu Parlamentu České republiky ze dne 20. března 1998, v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 17. března 2008, v návaznosti na prohlášení Poslanecké sněmovny k situaci v Tibetu ze dne 1. dubna 2008, v reakci na skutečnost, že ze strany Čínské lidové republiky stále dochází v tibetské autonomní oblasti i mimo ni k porušování základních práv Tibeťanů, v reakci na loňské popravy Tibeťanů, Ujgurů a Číňanů, kteří hájili a projevovali svá práva, a vycházejíc ze skutečnosti, že parlamentní orgány nejsou vázány diplomatickými omezeními a mají možnost vyjadřovat se k mezinárodněpolitickým otázkám svobodně v souladu s morálními principy a obhajobou humanity, Poslanecká sněmovna se usnáší:

1. Poslanecká sněmovna vnímá lidská práva jako nedělitelnou a univerzální hodnotu, na jejímž dodržování mají přirozené právo lidé všude na světě. Zájem o dění kdekoliv nelze vnímat jako vměšování se do záležitostí cizího státu, ale jako projev všeobecné myšlenky humanity, kterou je třeba hájit.

2. Poslanecká sněmovna lituje, že od schválení svého prohlášení k situaci v Tibetu před dvěma roky nedošlo na tomto poli ke zlepšení. Základní lidská a politická práva Tibeťanů jsou čínskými úřady nadále porušována.

3. Poslanecká sněmovna vyzývá k takovému politickému řešení práv tibetského lidu, které by reflektovalo zájmy a přání Tibeťanů a jejich kulturní a náboženskou svébytnost.

4. Poslanecká sněmovna podporuje účinné pokračování dialogu mezi Jeho Svatostí dalajlámou a představiteli Čínské lidové republiky. Řešení situace v Tibetu by mělo vycházet ze závěrů tohoto dialogu.

5. Poslanecká sněmovna odsuzuje popravy Tibeťanů, Ujgurů a Číňanů, ke kterým došlo v posledních měsících, a vyzývá orgány Čínské lidové republiky, aby se zdržely jakéhokoliv násilí.

6. Poslanecká sněmovna považuje za svoji morální povinnost vystupovat na obranu oprávněných požadavků tibetského lidu a zapojit se tak do úsilí demokratických parlamentů na celém světě, včetně Evropského parlamentu."

Pane předsedo Sněmovny, pane premiére, dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. To byl poslední přihlášený do rozpravy k našemu programu. Ještě oznámím, že pan poslanec Pospíšil má náhradní kartu číslo 39.

Takže to nebyla poslední přihláška, ještě paní poslankyně Horníková se chtěla přihlásit.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Pane předsedající, omlouvám se, že jsem si nedala písemnou přihlášku. Doufám, že přesně budu definovat, o co chci požádat.

Stávající program, bod 169, sněmovní tisk 843, zákon o vlastnictví bytů, zákon řádně projednán ve druhém čtení, zařazen mezi třetí čtení. Já bych ráda poprosila, aby tento tisk byl pevně zařazen na pátek 19. března buď jako první bod ve třetích čteních, případně za již pevně zařazené body ve třetím čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano. Děkuji, paní poslankyně. Ještě jsem registroval přihlášku pana poslance Ambrozka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Děkuji, pane předsedo. Já se rovněž omlouvám, že jsem nepoužil písemnou přihlášku. Chtěl bych požádat Sněmovnu o souhlas se zařazením sněmovního tisku 652, novely zákona o zemědělském půdním fondu, do druhého i třetího čtení. Jedná se o novelu, která je tady projednávána již více než rok, a vzhledem skutečně k vážné situaci, k rychlému úbytku zemědělské půdy, kdy Česká republika patří mezi země s nejnižším podílem orné půdy na obyvatele v celé Evropě, tak se domnívám, že ten zákon je natolik důkladně projednán, že bychom jej na této schůzi ještě měli schválit.

Pokud Sněmovna vyhoví tomuto návrhu, potom dávám druhý návrh, aby druhé čtení tohoto návrhu zákona proběhlo v pátek po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, promiňte, já jsem tady komunikoval s panem ministrem Dusíkem. Neslyšel jsem, co jste říkal v úvodu své řeči. Poprosím vás, abyste mi to zopakoval.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Dobrá. První návrh tedy zněl zařadit sněmovní tisk 652 ve druhém a třetím čtení, je to novela zákona o zemědělském půdním fondu, a pokud tento návrh bude přijat, tak druhé čtení zařadit na pátek po pevně zařazených bodech.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji. Pan ministr Dusík má slovo. Ale pane ministře, je to diskuse k programu, takže asi vy nemůžete navrhovat bod. Prosím.

 

Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík Samozřejmě děkuji, pane předsedo. Já bych jenom navázal na předsedu výboru pro životní prostředí, který navrhl zařazení tohoto bodu. Ten bod byl garančnímu výboru pro životní prostředí přikázán a byl zde projednán. Zemědělský výbor ho neprojednal, nicméně jak mě informoval předseda zemědělského výboru, tak je možné projednávat tady na plénu tento návrh, a skutečně za tu dobu, co tento zákon byl předložen Poslanecké sněmovně, tak zábor zemědělské půdy je větší než třeba plocha Národního parku Podyjí. Takže si myslím, že jde o vážné téma. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Dále se do rozpravy hlásí ještě pan poslanec Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem byl požádán poradcem paní ministryně zdravotnictví vzhledem k tomu, že paní ministryně je omluvena na zítřejší den, jestli by bylo možné přeřadit bod číslo 275, který jsme pevně zařadili na čtvrtek po písemných interpelacích, a sice bod, který se jmenuje Informace ministryně zdravotnictví o prodeji Tkáňové banky z Fakultní nemocnice Brno a Fakultní nemocnice Ostrava a o účasti státu v Národním tkáňovém centru, a. s., a informace o struktuře akcionářů Národního tkáňového centra, a. s., a společnosti PrimeCell, a. s., na pátek jako čtvrtý bod. Já se snažím v tomto případě vyhovět paní ministryni, která není schopná zajistit svoji přítomnost při projednávání tohoto bodu zítra po písemných interpelacích. Takže navrhuji pevné zařazení na tento pátek jako čtvrtý bod. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano. Děkuji, pane poslanče. To už byly snad všechny přihlášky k našemu pořadu programu a nyní budeme hlasovat o jednotlivých návrzích. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP