(16.00 hodin)

 

Předseda vlády ČR Jan Fischer: Paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, já jsem se nepřihlásil do rozpravy k předmětné právní předloze. Přihlásil jsem se proto, abych požádal Poslaneckou sněmovnu o pochopení.

Jistě sledujete vývoj situace ohledně hrozící stávky ze strany železničních odborářů. Dospěl jsem k závěru, že je nutné, abych svolal mimořádnou schůzi vlády a s vládou jako se svým štábem, štábem lidí, se poradil, jak postupovat v této situaci dál, a vytvořil si i vyjednávací pozici s odborovými předáky. Mám za to, že odkládat tu schůzi vlády by nebylo za této situace dobré, a proto jsem se rozhodl ji svolat na pátou hodinu. Já tu nemám místopředsedy vlády, dneska jsou omluveni, a proto jsem vás chtěl požádat či poprosit o pochopení. Vím, jak je to s jednacím řádem, já to samozřejmě respektuji, ale považuji tu situaci za natolik mimořádnou a bezodkladnou, že jsem vás chtěl požádat na tu hodinu o to, aby vláda měla čas zasednout a vytvořit si pozici k této společensky vážné situaci.

Děkuji vám předem za pochopení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkujeme, pane premiére. Určitě se domnívám, že Poslanecká sněmovna vnímá důležitost takovéhoto jednání a že vaše nepřítomnost bude tedy s pochopením omluvena.

Nyní prosím o slovo, ještě stále v rámci podrobné rozpravy, pana kolegu Jiřího Polanského. Dalším přihlášeným poté je pan kolega Petr Pleva.

 

Poslanec Jiří Polanský: Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, vážené poslankyně, vážení poslanci, já se budu zabývat dvěma pozměňovacími návrhy. Jeden je můj, jeden je kolegy Šoltyse, který dnes není přítomen.

Můj pozměňovací návrh jste dostali dnes na lavice. Využil jsem příležitosti, že se projednává velká novela, nebo velké znovelizování zákona o veřejných zakázkách a že je to zrovna v době, kdy se také velmi zevrubně projednává poslanecký návrh poslanců Sobotky, Tejce a spol. na zrušení akcií na doručitele. Jsem přesvědčen, že problém, který byl nadnesen právě tímto poslaneckým návrhem, to znamená paušálním plošným zrušením akcií na doručitele v obchodním zákoníku naší země, že to není správné řešení, pokud jde o jakousi vazbu na korupční opatření, protože ty problémy se samozřejmě vztahují z devadesáti procent na případy spojené právě s aplikací zákona o veřejných zakázkách. Já se domnívám, že ten, kdo spravuje veřejné peníze, ať jsou to státní, obecní a podobně, má právo si vybrat okruh zájemců nebo říct, jaké kvalifikační předpoklady by měli mít zájemci o peníze, o zakázky samozřejmě a z toho plynoucí peníze, které mohou získat.

Proto jsem předložil pozměňovací návrh, který se vztahuje k § 53 zákona o veřejných zakázkách, kde jsou stanoveny základní kvalifikační předpoklady, a navrhuji, aby bylo přidáno písmeno k) v tomto paragrafu s dikcí ve spojení s uvozovací větou odstavce 1 § 53, takže by celé toto ustanovení znělo: základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel - a teď nové písmeno: k) který, má-li formu akciové společnosti, má vydány pouze akcie na jméno a předložil aktuální seznam akcionářů ve lhůtě podle § 52 zákona o veřejných zakázkách, kde jsou stanoveny čtyři různé lhůty podle řízení, které probíhá.

Jsem přesvědčen, že toto opatření by bylo naprosto dostačující k řešení problému, který už se diskutoval minulý týden, diskutoval se dnes, že není třeba rušit plošně akcie na majitele, protože je i řada dalších důvodů, proč by tyto akcie neměly být zrušeny a proč některé společnosti nebo někteří majitelé akciových společností je nechávají takto vydávat a společnosti pracují v tomto režimu. Můžou to být důvody konkurence - z důvodů konkurenčních. Může to být i důvod vztahující se třeba k předmětu podnikání, že někdo nechce prostě, aby se vědělo, že je to zrovna on, kdo v konkrétní činnosti působí. Můžou to být třeba i rodinné vztahy, které nejsou vždy ideální, a tyto akcie na majitele vlastně umožní řešit třeba i určité mezilidské vztahy.

Zde odkazuji na svůj pozměňovací návrh a domnívám se, že lze tento veliký problém řešit právě přes zákon o veřejných zakázkách. Jsem si samozřejmě vědom, že můžou být vzneseny námitky ohledně diskriminace, námitky ohledně našich mezinárodních závazků atd., jak to tady zaznělo třeba ráno. Ale jsem přesvědčen, že při podrobném promyšlení a zapojení této novely, kterou navrhuji, tohoto nového textu, že skutečně by ten zákon mohl fungovat a že by nebyl v rozporu ani s naším ústavním pořádkem.

Tolik asi k tomu pozměňovacímu návrhu, který jsem podal za sebe.

Při poslední řádné schůzi vám byl rozdán pozměňovací návrh pana kolegy Vladimíra Šoltyse, který dnes není přítomen. Já se k němu připojuji, osvojuji si ho a odkazuji tedy na text, na návrhy, které jsou tam uvedeny. Tento návrh se týká § 67 zákona o veřejných zakázkách, v němž je navrhováno jednak zakotvení možnosti, aby pojišťovny mohly poskytovat záruky za nabídku, což by byl zejména pokrok pro malé a střední podnikatele, kteří nemají třeba velké majetky, aby mohli dostat úvěry vztahující se k těm nabídkám od bank. Nemají prostě majetek na zástavy a podobně a pojišťovny jsou ochotny, tak jak je to běžné i v Evropě, i české pojišťovny jsou ochotny vstoupit do tohoto podnikatelského segmentu nebo do této problematiky.

Bylo by to, pokud jde o závaznost, vyřešeno celkem jednoduše. Stačilo by písemné prohlášení, kde by mělo být potvrzeno, že bylo sjednáno pojištění a že v případě, že nastanou skutečnosti, které jsou uvedeny v odstavci 7 toho paragrafu 67, který je navrhován jako nový, že pokud by byly splněny tyto skutečnosti, bude vyplaceno pojistné plnění tomu, kdo zadával za předmětnou zakázku.

Takže asi tolik k tomu druhému pozměňovacími návrhu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Prosím nyní pana poslance Petra Plevu. Po něm je přihlášen pan poslanec Václav Mencl.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, přečtu pozměňovací návrh, který posléze krátce zdůvodním.

Vkládá se nový bod 18, který ní: V § 18 odstavec 1 se za písmeno r) vkládá písmeno s), které zní: "s) jde o podlimitní veřejné zakázky na služby zadané veřejné výzkumné instituci - odkaz pod čarou 76 - zřízené veřejným zadavatelem za účelem poskytování a zajištění těchto zakázek a služeb."

Odkaz pod čarou 76): Zákon číslo 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.

A dále, ostatní body se přeznačí.

Tak to je pozměňovací návrh a teď bych ho chtěl vysvětlit. Určitě všichni neznáte nazpaměť zákon, takže vám připomenu, že se jedná o výjimku ze zákona o zadávání veřejných zakázek, to znamená, kde lze zadat zakázku přímo bez normálního, klasického výběrového řízení. A teď proč navrhuji pro veřejné výzkumné instituce tuto výjimku.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP