(15.50 hodin)
(pokračuje Krupka)

Dovolil bych si vám tedy přednést stručný pozměňovací návrh, který zavádí jeden nový bod do zákona o zadávání veřejných zakázek, se stručným zdůvodněním. Tento bod by zněl následujícím způsobem:

V čl. I se za bod 164 vkládá nový bod 165, který zní: "165. V § 148 se na konci odst. 2 doplňují věty: Mají-li zadavatel i dodavatel zřízenou datovou schránku z moci úřední, písemnosti podle tohoto zákona a písemnosti související s realizací veřejné zakázky si doručují prostřednictvím datové schránky. Ustanovení věty druhé se nepoužije na doručení nabídky v zadávacím řízení a v koncesním řízení, žádosti o účast v zadávacím řízení a v koncesním řízení, předběžné nabídky, aukční hodnoty, změny nabídky při jednání o nabídkách, návrhu v soutěži o návrh, žádosti o účast v soutěži o návrh a vyhlášení."

Dosavadní body 165 až 173 se označují jako body 166 až 174.

Stručné zdůvodnění: Smyslem tohoto návrhu je zakotvení obligatorního užívání datových schránek při zadávání veřejných zakázek pro ty zadavatele a dodavatele, kterým se datová schránka zřizuje bez žádosti z moci úřední. Jedná se o orgány veřejné moci ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, právnické osoby zřízené zákonem či zapsané v obchodním rejstříku a organizační složky podniku zahraniční právnické osoby. Obligatorní užívání datových schránek přispěje ke zrychlení a zefektivnění komunikace při zadávání a realizaci veřejných zakázek. Prostřednictvím funkcionalit informačního systému datových schránek bude zvýšena i transparentnost této komunikace, neboť systém zaznamenává a uchovává informace o úkonech prováděných jeho prostřednictvím, tj. čas odeslání, dodání, doručení dokumentu, identifikace subjektu, který dokument odeslal a přijal. Prostřednictvím systému elektronických dodejek a doručenek automatizovaně generovaných informačním systémem datových schránek bude mít odesilatel průkaz dodání a doručení dokumentu o vysokém stupni integrity, což by mělo eliminovat spory týkající se doručení.

Pozměňovací návrh vychází z dokumentu Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení, vytvořeného gesčním Ministerstvem pro místní rozvoj, které je gestorem zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ministerstvo pro místní rozvoj nepovažuje doručování nabídky v zadávacím řízení i v koncesním řízení, žádosti o účast v zadávacím řízení a v koncesním řízení, předběžné nabídky, aukční hodnoty, změny nabídky při jednání o nabídkách, návrhu soutěže o návrh, žádosti o účast v soutěži o návrh prostřednictvím datové schránky za možné. Důvodem je skutečnost, že tento způsob doručení neumožňuje dodržení požadavků stanovených v § 148 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., tj. požadavků na důvěrnosti nabídek a žádosti o účast a požadavků na zákaz přístupu zadavatele k obsahu nabídek a žádosti o účast před uplynutím lhůty stanovené pro jejich podání.

Z hlediska státního rozpočtu a jiných veřejných rozpočtů nepřináší předložený návrh žádné výdaje, naopak lze očekávat úspory na poštovném, pozitivně by se mělo projevit i zrychlení komunikace.

Navrhovaná úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, i s komunitárním právem.

Možná jenom doplnění. Charakter doručování je přesně ten, který umožňuje to, co bylo řečeno, čili nejedná se o doručování nabídek, kde je povinnost samozřejmě zalepené otevírání v určitém čase, ale obráceně, může to být už komunikace, která probíhá po vyhlášení výběrového řízení a po otevření obálek, kdy se doručují informace mezi zadavatelem a soutěžícími, až to může v konečné fázi končit doručováním faktur při ukončení veřejné zakázky. Věřím, že tento institut by skutečně patřil k jedněm z těch, které by jednak urychlily a jednak by dokladovatelně byly schopny zprůhlednit celý systém procesu zadávání veřejných zakázek.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Krupkovi. Nyní požádám o slovo pana poslance Lišku a poté je přihlášen pan kolega Jiří Petrů.

 

Poslanec Ondřej Liška: Dovolte mi, abych načetl pozměňovací návrhy, na které jsem upozornil v obecné rozpravě. Je jich sedm.

Za prvé: Za bod 8 tisku č. 833 se vkládá nový bod 8a, který zní:

"V § 6 se za větu první doplňují věty: "zadavatel je povinen zveřejňovat veškeré informace vztahující se k výběrovému řízení způsobem umožňujícím dálkový přístup (internet). Tím není dotčeno zveřejňování v informačním systému podle § 157."."

Druhý pozměňovací návrh: Za bod 55 tisku č. 833 se vkládá nový bod 55a, který zní:

"V § 53 odst. 1 se písm. a) na konci písmene i) nahrazuje čárkou, tečka na konci písmene j) se nahrazuje čárkou se doplňují se nová písmena k) a l), která znějí:

"k) který předloží seznam společníků nebo členů, jde-li o právnickou osobu, a

l) který předloží seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných zakázkách."."

Třetí pozměňovací návrh: Je to bod 56 tisku č. 833 a zní:

"V § 53 odst. 2 písm. d) se slova "a za písmeno j)" nahrazují slovy "až l)"."

Čtvrtý pozměňovací návrh: Bod 80 tisku č. 833 zní:

"V § 71 odst. 9 se slova "a informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky podle odst. 8" nahrazují slovy "informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky podle odst. 8 a nabídkovou cenou. Nabídková cena je zadavatelem bezodkladně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup."."

Pátý pozměňovací návrh: Za bod 64 se vkládá nový bod 64a, který zní:

"V § 61 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou "Losování provede veřejný zadavatel v souladu se zásadami uvedenými v bodu 6 o losování. Musí být na jeho náklady pořízen notářský zápis."."

Šestý pozměňovací návrh: Body 52 a 53 se zrušují.

Sedmý pozměňovací návrh k tisku č. 833/1, to je usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, k bodu 11: "V § 156 odst. 1 se na konci doplňuje věta, která zní: "Stanovisko je zadavatel povinen přiložit jako povinnou součást v zadávací dokumentaci."

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Liškovi. Prosím pana kolegu Jiřího Petrů a poté tady mám avizovanou žádost o slovo od pana premiéra.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážená paní místopředsedkyně, pane premiére, dámy a pánové. Dovoluji si osvojit a přihlásit se k avizovanému a očekávanému pozměňujícímu návrhu poslance Bohuslava Sobotky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Přesné znění pozměňujícího návrhu i jeho zdůvodnění jste obdrželi dnes v době mezi 9.15 až 9.30 hodin na své lavice.

Pozměňující návrh je poměrně jednoduchý, proto ho nebudu podrobně citovat. Věřím jen, že ho podpoříte, a to především proto, že se v části II týká i zdanění zaměstnaneckých benefitů, a to formou změny zákona o dani z přidané hodnoty. Navrhovaná úprava směřuje k obnovení předchozí právní úpravy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Petrů. Pane předsedo vlády, prosím, máte nyní prostor pro své sdělení.***
Přihlásit/registrovat se do ISP