(11.00 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Návrh zákona, který v tuto chvíli projednáváme, definuje lobbing a stanovuje lobbistům, tedy osobám, které se snaží ovlivňovat rozhodování státních orgánů soustavně, povinnost registrovat se ve zvláštním seznamu vedeném Ministerstvem vnitra. Registrovaní lobbisté budou mít zajištěn vstup do objektů Parlamentu, krajských, obecních zastupitelstev. Veřejní funkcionáři budou povinni evidovat své kontakty s lobbisty a tuto evidenci čtvrtletně předkládat Ministerstvu vnitra. Pokud jde o poslance a senátory, budou tyto informace předkládat mandátovému a imunitnímu výboru své komory Parlamentu. I lobbisté budou povinni evidovat a oznamovat své lobbistické kontakty. Za porušování povinnosti lobbistou hrozí podle tohoto našeho návrhu pokuty včetně zákazu činnosti. Za porušování povinností veřejných funkcionářů hrozí pokuty na základě zákona o střetu zájmů.

Navrhovaný zákon se snaží dalšími souvisejícími změnami zákona o střetu zájmů a zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny zvýšit transparentnost legislativního procesu. Návrhy zákonů předkládané Poslanecké sněmovně jsou často vypracovávány osobami stojícími mimo vládu a Parlament a mohou být v určitém procentu také ovlivněny osobami, které mají konkrétní lobbistické zájmy.

Platná právní úprava spojuje s podáním návrhu zákona povinnost předložit též důvodovou zprávu, avšak zájmy stojící za návrhem zákona mohou zůstat netransparentní. Pozměňující návrhy podávané v Poslanecké sněmovně i v Senátu vůbec nemusí být odůvodňovány. Navrhujeme zakotvit povinnost uvést v důvodové zprávě, kdo se na přípravě legislativní předlohy podílel a u koho jsou tyto osoby zaměstnány, případně v jakých právnických osobách působí. Tato povinnost se nebude vztahovat na členy vlády, úředníky ministerstev, zaměstnance Kanceláře Poslanecké sněmovny a Kanceláře Senátu. Dále se navrhuje zakotvit povinnost odůvodňovat pozměňovací návrhy v Poslanecké sněmovně i v Senátu a u nich uvádět seznam osob, které se na přípravě návrhu podílely.

Vzhledem k tomu, že novela zákona o jednacím řádu Senátu podléhá režimu podle článku 40 Ústavy, je tato část vyčleněna do zvláštního návrhu zákona.

Skrytý lobbing může být realizován také prostřednictvím činnosti asistentů poslanců či senátorů. Pro zvýšení transparentnosti jejich činnosti navrhujeme, aby asistent poslance a senátora, který je financován z veřejných prostředků, byl povinen do 30. června následujícího roku podle § 9 zákona o střetu zájmů přesně, úplně a pravdivě písemně oznámit své vedlejší podnikatelské či jiné činnosti.

Dalším návrhem, který souvisí s podstatou a účelem podaného návrhu zákona, tedy s regulací vztahu volených funkcionářů a soukromých osob při rozhodování o věcech veřejných, reagujeme na možnosti obcházení § 5 odstavec 2 zákona o střetu zájmů. Podle tohoto ustanovení vyjmenovaným komunálním a regionálním politikům, kteří zastupují kraj nebo obce v řídících dozorčích nebo kontrolních orgánech podnikajících právnických osob, pokud v ní kraj nebo obec má podíl nebo hlasovací práva, nenáleží za tuto činnost odměna. Ukazuje se, že toto ustanovení je velmi často obcházeno tím způsobem, že veřejní funkcionáři formálně nezastupují v orgánech právnické osoby obec, nýbrž jinou, obcí ovládanou osobu. Jednak se to obchází také tím, že působí v orgánech osob, v nichž nemá podíl obec nebo kraj, ale osoba krajem nebo obcí ovládaná. Zmíněný text, který navrhujeme, má podobným praktikám při obcházení stávajícího ustanovení zákona o střetu zájmů zabránit.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, toto byla skutečně velmi stručná charakteristika předkládaného návrhu zákona. V ostatních částech se zásadním způsobem neliší od první předlohy, která zde již byla v Poslanecké sněmovně projednávána. Já bych velmi rád požádal o to, aby tento návrh zákona byl propuštěn dále do debaty ve výborech, a pokud nalezneme dostatek shody nad možnými úpravami, aby ještě v rámci tohoto volebního období byla příslušná legislativní norma schválena. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní kolegyně, páni kolegové, to byl pan zástupce navrhovatelů Bohuslav Sobotka. Děkuji za vystoupení a prosím zpravodaje pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Juraj Raninec, aby se ujal své zpravodajské zprávy. Prosím, pane poslanče máte slovo.

 

Poslanec Juraj Raninec: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, skupina poslanců předložila návrh zákona o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů. Tento návrh zákona má upravit podmínky výkonu lobbingu, práva a povinnosti lobbistů a působnost orgánů veřejné moci týkající se lobbingu. Zakládá povinnost lobbistů registrovat se u Ministerstva vnitra. Lobbistům se ukládá mimo jiné povinnost předkládat čtvrtletně seznam realizovaných lobbistických kontaktů, a to jak na Ministerstvo vnitra a v případě lobbistických kontaktů s poslanci a senátory i příslušnému mandátovému a imunitnímu výboru Poslanecké sněmovny nebo Senátu. Veřejným funkcionářům se ukládá povinnost předkládat čtvrtletně přehled pracovních schůzek, u nichž došlo k lobbistickému kontaktu, a to Ministerstvu vnitra a v případě poslanců a senátorů i mandátovému a imunitnímu výboru příslušné komory. Návrh zákona dále stanoví sankce za porušení povinností uvedených v zákoně.

Vláda s návrhem zákona vyslovila dne 4. ledna letošního roku nesouhlas a předložila celou řadu připomínek. Zásadní nedostatek tohoto návrhu zákona vláda spatřuje v samotné koncepci návrhu, kde je lobbing definován jako činnost zaměřená na uskutečňování kontaktů lobbisty s veřejnými funkcionáři, orgány veřejné moci a jejich zaměstnanci, a nikoliv jako činnost zaměřená k prosazování zájmů lobbisty či jeho klienta. Návrh zákona nedostatečným způsobem upravuje vlastní pravidla provádění lobbingu, to znamená co je v lobbingu dovoleno a co ne.

Podle navržené definice lobbistického kontaktu je možné za lobbistický kontakt považovat i běžné setkání občanů se svými poslanci nebo senátory.

Podle mého názoru návrh zákona ve svém důsledku postihuje jen úzký okruh lobbistických aktivit a zcela opomíjí oblasti, které jsou každodenním předmětem zájmu a aktivit řady lobbistů. Například není vůbec řešena problematika ovlivňování vzniku individuálních právních aktů, ovlivňování dotačního řízení, problematika ovlivňování veřejného zadávacího řízení, a to zejména ve vztahu ke vzniku zadávacích dokumentací.

Vážené kolegyně a kolegové, jsem přesvědčen o tom, že je potřeba upravit problematiku lobbingu, ale nedomnívám se, že jsme schopni z časových důvodů tento návrh zákona upravit ještě v tomto volebním období tak, aby pokud možno dokonale reguloval tuto problematiku. Navrhuji proto podle § 90 odst. 7 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny vrácení tohoto návrhu zákona předkladatelům k dopracování. Věřím, že se podaří předkladatelům tento návrh zákona dopracovat a hned v úvodu dalšího volebního období bude znovu předložen a projednán. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu a otvírám obecnou rozpravu. Zatím mám dva přihlášené. První přihlášenou je paní místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová, připraví se pan poslanec Zdeněk Boháč. Prosím, paní místopředsedkyně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové. Dovolte mi několik slov k tomuto návrhu zákona. První co chci říci je to, že to je návrh, který se tváří trochu spasitelsky, to znamená že vytváří dojem, že prostřednictvím tohoto návrhu, tak jak je koncipován, lze do naší společnosti, do naší politiky vnést taková pravidla, během nichž nastolíme transparentní proces, zejména přijímání legislativních norem, zejména zákonů. Tedy že se stane to, že tyto zákony nebudou ovlivňovány nějakými zákulisními hráči, nějakými zákulisními vlivy, nějakými společnostmi, které chtějí prosadit v netransparentním prostředí své cíle. Bohužel jsem přesvědčena o tom, že tento druhý pokus, tak jak to řekl sám pan navrhovatel, tedy pan poslanec Sobotka, je stejně marný, jako byl ten pokus první. Žádnou kvalitativní změnu, to znamená něco nového, co by opravdu mohlo vyřešit problém, který asi v nějaké míře společně cítíme, nepřináší tento návrh. Je to, já bych řekla, je to jenom takový krycí manévr. Před volbami to vypadá dobře, když se mluví o tom, že chceme transparentní prostředí. Vypadá to dobře, že chceme zabránit různým lobbistům v jejich nekalých praktikách, ale fakticky tento návrh tou cestou zabránění těchto aktivit není a nevede tímto směrem. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP