(16.00 hodin)
(pokračuje Plachý)

Vážený pane nepřítomný premiére, když tedy souhlasíte, kde je vaše řešení? Znovu opakuji, žádné řešení nevidím. Namítáte, že tam máme legislativně technické nedostatky. Tady na tomto místě deklaruji, že my dva navrhovatelé tohoto zákona jsme připraveni akceptovat všechny legislativně technické opravy, které nám, předpokládám, dodáte. Také namítáte, že to nebude fungovat. Ale ono to na Slovensku funguje. My jsme doložili na příkladu Slovenského protimonopolného úradu, že toto ustanovení je na Slovensku velmi často využíváno. Přitom slovenský právní řád je nám velmi blízký. A dokonce prozradím něco z naší dílny. Text, který navrhujeme zavést do českého zákona o ochraně hospodářské soutěže, je překladem slovenského znění, které tam se využívá - a ejhle, kupodivu, funguje!

Co se týče toho, že tam zavádíme kromě soutěžitelů na to hřiště zvané hospodářská soutěž také zadavatele - vždyť tam odjakživa patří! Tam přece nejsou jenom soutěžitelé o veřejné zakázky, tam jsou další hráči, ti nejvýznamnější, kteří veřejné zakázky zadávají. To, že tam nejsou, je velká chyba. Dávno jste ji měli napravit. Nic jste neudělali.

Dámy a pánové, do třetice všeho dobrého, stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Úřad se principiálně nebrání vytvoření nástroje, jímž by bylo možno zasáhnout proti nejrůznějším opatřením orgánů státní správy, opatřením subjektů, na něž byl výkon státní správy přenesen, či opatřením orgánů územních samosprávných celků v samostatné i přenesené působnosti, jimiž tyto negativně zasahují do hospodářské soutěže. Zkušenosti některých zemí nasvědčují, že jde o prospěšnou aktivitu. Nicméně takový nástroj je třeba řádně legislativně připravit, aby nešlo o pouhé formální ustanovení, které by ve skutečnosti neumožnilo efektivní zásah úřadu. Součástí pak musí být také posouzení všech dopadů navrhované právní úpravy, včetně dopadů na státní rozpočet.

Znovu opakuji: I ten nejposlednější z posledních přece ví, že dopady na státní rozpočet při snížení korupce při zadávání veřejných zakázek budou vždycky jen a jen pozitivní. Proč Úřad pro ochranu hospodářské soutěže přichází s touto geniální myšlenkou, že je třeba nějaké analýzy? Vždyť je to jasné! Jedna a jedna, pane ministře, jsou odjakživa dvě.

Dámy a pánové, ačkoliv jde o desítky miliard korun, které by se daly zákazem zjevné podpory, a podotýkám, v době krize, ušetřit, všechny zúčastněné orgány dávají najevo ostentativní nechuť situaci řešit, ačkoliv funkční řešení na Slovensku existuje. Je to nechuť Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který by měl jako první iniciovat novelu zákona o ochranu hospodářské soutěže. Je to nechuť ministra vnitra, který je zodpovědný za míru korupce v České republice. A musím bohužel konstatovat, do třetice všeho zlého, že je to i nechuť vlády, které je srdečně jedno, že se krade ve velkém.

Já si myslím, že by pánové sociální demokraté Rafaj jako předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, pan sociální demokrat ministr vnitra Pecina se měli domluvit mezi sebou a opravdu tento nejvíce viditelný, nejvíce bolavý, nejvíce křiklavý příklad korupce optimálním způsobem vyřešit a přinést nám řešení, když už to naše řešení napadli a dali tam negativní stanovisko. Nemusí objevovat Ameriku. To správné řešení skutečně existuje. Stačí se podívat pár kilometrů na východ a vzít si příklad ze Slovenska, kde už to léta mají a kde to velmi dobře funguje.

Dámy a pánové, u nás na Moravě se říká: Když se nechce, tak je to horší, než když se nemůže. A ještě úplně na závěr. Tatíček Masaryk měl osobní heslo "Nebát se a nekrást". Někteří si ho přizpůsobili, vynechali tu spojku a říkají "Nebát se krást". Já dodávám: Jestli se nevrátíme k původnímu Masarykovu heslu, naše nově rodící se demokracie na korupci zahyne! Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: To byl pan poslanec Plachý. Nyní vystoupí pan ministr Martin Pecina.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Děkuji panu poslanci Plachému za spoustu podnětů. Já si teď nejsem jistý, jestli mohu skutečně jako ministr vnitra něco nařizovat, nebo jsem si jistý, že nemohu něco nařizovat předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Z toho jsem trošku zmaten. Nicméně bych možná vysvětlil ty instituty, byť čas do 19. hodiny se nám povážlivě krátí, tak protože jsem byl jasně osloven, dovolím si vysvětlit, jaký je rozdíl mezi ochranou hospodářské soutěže, veřejnou podporou a procesem zadávání veřejných zakázek.

Proces zadávání veřejných zakázek už jsme dneska probírali, ale chci říci, že ochrana hospodářské soutěže se podle našeho právního řádu zabývá pouze soutěžiteli, a nikoliv institucemi. To, co dělají instituce, čím instituce porušují hospodářskou soutěž, protože to samozřejmě také může nastávat, a každá dotace, pane poslanče, je porušením hospodářské soutěže, o tom není žádných pochyb, nebo narušením hospodářské soutěže. Každý dar z veřejných rozpočtů je narušením hospodářské soutěže. Tu přímou linku na korupci a na protikorupční balíček popravdě nevidím, a přesto konstatuji, ano, je možné udělat z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže instituci, která bude kontrolovat dodržování pravidel veřejné podpory v České republice. Je to možné a do našeho vstupu do Evropské unie to tak platilo.

Po pravdě řečeno, v zemích Evropské unie je s tímto opatřením negativní zkušenost. Proto, a já vám neřeknu kdy, ale zhruba před deseti dvanácti lety, tato instituce byla vyjmuta z pravomoci členských států a svěřena Evropské komisi. Proto porušení hospodářské soutěže v České republice, kterého se dopustí instituce, kontroluje Evropská komise a nikoliv Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Ten má v oblasti veřejné podpory pouze konzultační a poradenskou úlohu.

Čili tolik pro vysvětlení. Já o návrhu zákona, který jste vy předložili, vím, protože jsme ho projednávali na vládě. Já už jsem se neúčastnil procesu připomínkování na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ale vím o něm. V zásadě proti němu nic nemám. Podotýkám, že dávno před mým příchodem na úřad už návrh na takovou novelizaci zákona o hospodářské soutěže byl, tuším, že to bylo v roce 2002 nebo 2003, a neprošel tímto zastupitelským sborem. Čili považoval jsem to i z tohoto pohledu za jakousi politickou vůli, že není vůle na to, aby předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byl tak mocný, aby například zakazoval ministrovi průmyslu vyplácet podpory pro malé a střední podniky, protože by to tak bylo. Pokud by kontroloval veřejné instituce, byly by to potom nejenom kraje a obce, ale pravděpodobně by to byla ministerstva a pravděpodobně i ostatní ústřední orgány státní správy.

Čili tolik k tomu. Ale už jsem řekl, že nechci zdržovat, protože já tu linku mezi korupcí a touto novelou zákona přímo nevidím. Děkuji.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP