(12.40 hodin)
(pokračuje Husák)

Speciálně vybavená koncová zařízení pro ZTP 2,4 milionu Kč. Zvláštní ceny 150 milionů Kč - to se jedná o úhradu ze státního rozpočtu, je již podle platné právní úpravy, která je prováděna a je zahrnuta do státního rozpočtu. Z tohoto vyplývá, že tato novela má dopad do státního rozpočtu.

Dále - možnost zasáhnout proti původcům zlomyslných volání na čísla tísňového volání zde rovněž pan ministr popisoval, nebudu ji dále rozebírat.

K novele mediálního zákona. Tato novela mediálního zákona uvolňuje pravidla pro získávání licencí k provozování digitálního televizního vysílání a ruší zákaz vlastnit nebo provozovat více než dvě sítě k šíření vysílání, čímž liberalizuje mediální trh v České republice. Návrh také upravuje přechod na ustanovení k mediálnímu zákonu, která umožní Radě pro rozhlasové a televizní vysílání zakročit v případě, že provozovatelé televizního vysílání budou nad rámec technického plánu přechodu šířit televizní vysílání na jednom území současně analogově i digitálně. Tento institut považuji za možný efektivní nástroj k zajištění přechodu na digitální televizní vysílání.

Za velmi podstatnou změnu považuji rovněž úpravu autorského zákona, kdy výjimka pro příjem televizního vysílání prostřednictvím společné televizní antény, která je nyní zcela nelogicky upravena pouze pro analogové vysílání, je v souladu s evropským právem rozšířena i pro příjem digitálního vysílání. Rovněž to zde bylo vysvětleno panem ministrem.

Z toho, co jsem zde stručně zmínil, a z celého návrhu předkládaného zákona je zřejmé, že tento zákon bude mít dopad na podnikatelské prostředí, který stejně jako předkladatel vidím jako dopad pozitivní, a podporuji soutěž jak na trhu elektronických komunikací, tak na trhu mediálním.

Závěrem mohu podotknout, že tento předložený návrh je plně slučitelný s právem Evropské unie a je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, budu navrhovat v obecné rozpravě a doporučovat, aby tento zákon byl prohlasován do druhého čtení. Současně budu navrhovat zkrácení lhůty na projednání ve výboru na 10 dnů. Žádám vás o pochopení a o podporu návrhu. Myslím si, že projednání v hospodářském výboru je pro tento zákon dostatečné, protože zákon byl již projednáván v minulém roce v téměř nezměněné podobě. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážený pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první hlásí pan poslanec Petr Pleva. Pane poslanče Plevo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já nesdílím optimismus předkladatele ani zpravodaje o pozitivním dopadu navrhované novely mediálního zákona na mediální trh. Ten dopad, pokud bude, bude ve skrze negativní. Bohužel musím říci, že tento můj nářek je bezpředmětný, protože navrhovanou úpravu zákona jsme již schválili v zákoně o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, takže je bezpředmětné, aby totéž upravovala novela zákona o elektronických komunikacích.

V samotném zákoně o elektronických komunikacích ovšem vidím pozitiva, a nebudu se teď dotýkat oblasti telefonního provozu, ale oblasti digitálního vysílání. Nepřeceňoval bych možnost rady udělovat pokuty za nedodržení plánu přechodu kvůli pokračujícímu analogovému vysílání. Ono je totiž velmi drahé a v zájmu provozovatelů televizního vysílání bude, pokud penetrace a pokrytí bude dostatečné, urychleně přejít pouze na digitální vysílání.

Další velké pozitivum, které tam je, vidím možnost použít peněz radiokomunikačního účtu na pokrytí zvýšených nákladů s remultiplexací u vysílatelů, kteří šíří regionální vysílání. Bohužel, tak jak je to v tomto zákoně upraveno, je to institut, který je upraven pouze v přechodných ustanoveních a pouze na dočasnou dobu, do ukončení analogového vysílání. Já si myslím, že bychom se měli zamyslet nad tímto institutem, který vidím veskrze pozitivně, protože regionální vysílání je svým způsobem služba veřejnosti a je to věc, která se aspoň vždy v minulosti v této Sněmovně setkávala s pozitivním ohlasem. Protože na rozdíl od provozovatelů celoplošného vysílání příležitost pro získávání nebo ovlivňování reklamního trhu a získávání podílu z reklamního trhu u regionálních vysílatelů je nižší, ale náklady právě na šíření signálu jsou řádově vyšší než u těch, kteří šíří signál celoplošný právě díky remultiplexaci, domnívám se, že bychom se měli zamyslet nad tím, zdali by nebylo vhodné toto ustanovení vyjmout z přechodných ustanovení a vtělit do těla zákona nikoli jako přechodné opatření, ale jako trvalý jev. Protože na tom, že regionální stanice budou mít menší podíl na reklamním trhu, a na tom, že remultiplexace bude i nadále nákladnější než pouhé šíření signálu, se určitě ani v budoucnu nic nezmění. Z toho důvodu bych také chtěl požádat, aby tento tisk byl jako tradičně vždy v minulosti přikázán také výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážený pane poslanče. Dalším přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Martin Říman. Dovolím si pana poslance Římana upozornit, že ve 13 hodin vyhlásím polední přestávku a mohu se v tom případě dopustit i nezdvořilosti - přerušení jeho projevu v případě, že bude hovořit nebo má v úmyslu hovořit déle. Vážený pane poslanče, s omluvou, máte slovo.

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji, paní předsedající, je vám odpuštěno.

Dovolte, dámy a pánové, ctěná vládo, i mně jako - jak už tady bylo vlastně řečeno zpravodajem - původnímu předkladateli této materie se k uvedenému také vyjádřit. Někde jsem četl, že se jedná o technickou normu, která vyplynula z tříleté zkušenosti s fungováním zákona. Já bych chtěl říci, že tomu tak není. Zdaleka - a kdo poslouchal mé předřečníky, tak to již nepochybně pochopil - se nejedná o technickou normu, ale jedná se v některých případech o zásadní změny zákona a institutů, které zákon obsahuje. To bylo také důvodem, proč jsem ještě jako ministr průmyslu na jaře loňského roku, poté co vláda Mirka Topolánka ztratila zde v této Sněmovně důvěru za okolností obecně známých, tento zákon jako ministr stáhl ze Sněmovny, nebo doporučil jsem vládě, aby tento zákon stáhla. Protože tady jde o rozhodnutí v mnoha případech, která jsou nová, která je třeba promyslet i jiným než čistě nějakým technicistním způsobem, proto jsem se domníval, že bude lepší, když se za tuto materii postaví nová politická vláda, která vzejde z voleb, které tehdy měly být za několik málo měsíců, takže by vlastně ty změny, které zákon přináší, nebyly nějak časově ohroženy. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP