(12.10 hodin)

 

Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, cílem předloženého návrhu novely zákona č. 156/200 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2007/23/ES ze dne 23. května 2007, o uvádění pyrotechnických výrobků na trh.

Návrh novely zákona stanoví pravidla potřebná k dosažení volného pohybu pyrotechnických výrobků na vnitřním trhu Společenství při současném zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví, veřejného bezpečí, ochrany a bezpečnosti spotřebitelů a ochrany životního prostředí. Upravuje také základní požadavky na bezpečnost, které musí pyrotechnické výrobky s ohledem na uvedení na trh splňovat.

Nově se zavádí ověřování pyrotechnických výrobků formou posuzování shody, upravuje se odborná způsobilost pro osoby, které s pyrotechnickými výrobky kategorie 4, P2 a T2 zacházejí. Zakotvují se věkové hranice, které musí spotřebitelé v rámci trhu Společenství dosáhnout, aby jim mohly být prodány nebo jinak poskytnuty jednotlivé kategorie pyrotechnických výrobků. Jsou stanoveny zásady pro dozor nad pyrotechnickými výrobky na trhu.

V neposlední řadě návrh nově zakládá oznamovací povinnost Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva o kontrolovaných výrobcích představujících vážné riziko a sjednocuje evropskou a českou terminologii týkající se pyrotechnických výrobků. Díky novele zákona také dochází k finanční úspoře podnikatelských subjektů za správní poplatky při prodlužování platnosti vydaných certifikátů a k zefektivnění dohledové činnosti příslušných útvarů Policie ČR nad technickým stavem zbraní, a tím také k zajištění větší bezpečnosti při manipulaci s nimi.

Předkládaný návrh zákona je plně v souladu s ústavním pořádkem ČR, s mezinárodními smlouvami, jimiž je ČR vázána, a je v plném rozsahu slučitelný s právem Evropských společenství. Navržený způsob transpozice nepřekračuje rámec směrnice a pohybuje se důsledně na minimální úrovni potřebné pro plnou transpozici.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážený pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Zdeněk Lhota. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Lhota: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nacházíme se v bodě vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů. Jenom připomínám, že cílem zmiňovaného návrhu není nic víc než jenom ryze technická transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady, v tomto případě o uvádění pyrotechnických výrobků na trh. Jedná se tedy zejména o vytvoření možností volného trhu s pyrotechnickými výrobky při současném zachování technických standardů.

Dovolte mi, abych uvedl jenom pár konkrétních situací, o co se ve skutečnosti jedná, a v závěru zmíním, proč je uvádím.

Za prvé, stanovují se jednotná pravidla určená k dosažení volného pohybu pyrotechnických výrobků na vnitřním trhu, čímž se usnadní dodávání výrobků našich výrobců do ostatních členských států. Za další, vyděluje se systém uvádění pyrotechnických výrobků na trh od systému uvádění výbušnin na trh, který samozřejmě podléhá jinému, náročnějšímu režimu, čímž dochází k vymezení definice pyrotechnických výrobků, a tím pádem i k větší transparentnosti. Do třetice, přesněji se specifikují postupy při uvádění pyrotechnických výrobků na trh, čímž se zavádějí jednotná pravidla ve všech členských státech. Usnadní se tím volný pohyb zboží našich výrobků na unijním trhu. To znamená volný trh na straně jedné a nyní bezpečnost na straně druhé. Opět jenom pár příkladů požadavků na bezpečnost. Zavádí se povinnost požádat o povolení při dovozu, a to při dovozu ze třetích zemí. Za druhé, zavádí se odpovídající odborná způsobilost. V neposlední řadě se vymezují určité požadavky na označení jednotlivých výrobků a minimum technických parametrů, které tyto výrobky mají splňovat.

Proč to všechno zmiňuji? Pan ministr to předeslal. Dámy a pánové, byl dán jakýsi termín pro zveřejnění právních a správních předpisů, který byl stanoven na 4. ledna tohoto roku. Jinými slovy, už jsme měsíc ve skluzu. Současně je zde také snaha termín stihnout, aby veškeré právní předpisy, jak bylo uvedeno, nabyly právní účinnosti již 4. července 2010. Takže mi dovolte jenom zrekapitulovat, že se jedná opravdu o ryze technickou normu. Jsme v tuto chvíli v poměrně velké časové tísni a já bych vás zejména z těchto dvou důvodů chtěl požádat o co nejsvižnější projednávání. Současně se hlásím do obecné rozpravy, kde vás budu žádat o zkrácení lhůty na projednání.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážený pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám zatím pouze vaši přihlášku. Nesedejte si tedy a rovnou přikročte, vraťte se zpět k řečnickému pultíku a máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Lhota: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, aspoň kousíček proběhnutí, i ten mi za to stál. Bylo to příjemné! (Pobavení.)

Jak jsem avizoval, dovolte mi požádat vás tímto o zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 10 dnů. Jenom bych chtěl doplnit, že s kolegy v hospodářském výboru toto bylo předběžně projednáno tak, aby to pro nás bylo časově zvládnutelné. Oni to vnímají jako časově zvládnutelné, a tím spíš vás žádám o zkrácení lhůty. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci... Ano, pan ministr si přeje vystoupit v rozpravě obecné. Vážený pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský Děkuji. Já návrh na zkrácení lhůty podporuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Stručné, výstižné. Děkuji vám. Pane poslanče Libý, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Libý: Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové, vážená paní předsedající, omluvte mě za moji trochu hlasovou indispozici. Dovolil jsem si vystoupit k tomuto vládnímu návrhu zákona, abych tak řekl, z preventivních důvodů, neboť mám informace o snaze nad rámec tohoto vládního zákona ve druhém čtení zavést povinné periodické ověřování zbraní, a tak mi dovolte takovou malou stručnou analýzu.

V říjnu letošního roku proběhlo v budově Ministerstva průmyslu a obchodu jednání zástupců Ministerstva vnitra a Ministerstva průmyslu a obchodu k této problematice. Ministerstvo vnitra nesouhlasilo s původním návrhem na zavedení povinného periodického ověřování zbraní, a to z důvodu, že zákon 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů, již nyní stanoví povinnost držitelů zbrojního průkazu nebo zbrojní licence předložit na výzvu příslušného útvaru policie zbraně ke kontrole. Útvary policie využívají možnosti učinit tuto výzvu pravidelně při vydávání nového zbrojního průkazu, to znamená každých pět let. Příslušníci policie se účastní odborných školení v oblasti zbraní a střeliva, po jejichž absolvování jsou schopni posoudit v přiměřeném rozsahu technický stav zbraní a v případě pochybnosti mají oprávnění vyzvat držitele zbraně k jejímu předložení Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva ke kontrole.

Návrh neřešil dostatečným způsobem materiálně technické náklady spojené s technickou kontrolou zbraní na straně útvaru policie, stejně jako finanční náhrady u osob pověřených veřejnoprávní smlouvou k provádění technické kontroly zbraní. Nová povinnost by dopadala na cca 700 tis. kusů zbraní registrovaných u držitelů zbrojních průkazů nebo zbrojních licencí. Z nich je cca 80 % starších 10 let. Tento návrh neobsahoval přechodná ustanovení upravující lhůty, ve kterých mají být stanovené zbraně poprvé předloženy k povinné technické kontrole. Není proto zřejmé, kolik zbraní by mělo být ročně ověřováno. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva by nebyl schopen v případě, že by nebyla doplněna přechodná ustanovení, takové množství zbraní vůbec zkontrolovat. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP