(9.50 hodin)
(pokračuje Langer)

V okamžiku, když existuje v systému jeden jediný uživatel, který říká, že to funguje, potom to znamená, že systém jako takový je nastaven dobře a že ti, kteří si stěžují, zřejmě něco podcenili, možná podcenil něco ten, kdo celý systém spouštěl. Ale bohužel buď se budeme chtít vrátit zpátky do doby Marie Terezie, nebo pochopíme, že tento velký třesk s sebou nese některé komplikace, vyžaduje některé aktivní přístupy od uživatelů. Kritizovat, kolegyně a kolegové, umí každý. A já si myslím, že v tomto smyslu je škoda, že vám toto jde nejlépe.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Langerovi. Vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Kolegyně, kolegové, já jsem si tady včera připadal jak na semináři z trestního práva, když jsme tady několik hodin poslouchali o panu profesorovi Šámalovi a citovali jsme tady z jeho knížek, byť tato agenda jednoznačně patřila na příslušný výbor. Bohužel do toho výboru ten návrh včera ani nedoputoval. Ať se dneska nedostaneme do podobné situace. Opravdu pojďme už, máme tady spoustu bodů, konečně hlasovat o něčem, protože pokud se na to dívají občané, tak si myslím, že jediná jejich myšlenka z toho našeho jednání včera byla všecky poslance prostě vyházet do Vltavy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Řádně přihlášený pan poslanec Petr Bratský vystoupí k základním registrům.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji, pane předsedající. Ano, k základním registrům, doufám, že už snad budu poslední, kdo bude hovořit.

Já tedy jenom připomenu Sněmovně po tom všem, co tady zaznělo, že celá podstata tohoto zákona, který je pro nás připraven, je prodloužení lhůty z jednoho roku na dva roky pro podmínky přechodu, což je doba, kdy se musí připravit vlastně všechny orgány státní správy, které budou na tyto základní registry připojené, že se jedná o to, co pan jeden kolega poslanec naznačil, že by snad datové schránky a třeba i ty základní registry neměly být vůbec zaváděny, že se jedná o to, že se dostáváme od sčotu a mechanických kas někam dál, dostáváme se do období jiného využívání jiné techniky ve státní správě, že se dostáváme k tomu, že tato technika má mimo jiné sloužit k tomu, aby se klient nedostal do setkání s úředníkem, čili jsou v tom i skrytá mnohá protikorupční opatření, která vy všichni tak rádi velebíte.

A co se týká harmonogramu a technického způsobu, který má být připraven - vážení přátelé, právě to je to nejpodstatnější. Bude to placeno z evropských peněz. A jako člen evropského výboru vám mohu říci, že tady nehrozí žádné nebezpečí, že bychom tyto fondy nemohli řádně vyčerpat. Ta lhůta je normální a je leda dobře, a vy jste si sami mnozí na to odpověděli, ti z vás, kteří tady vystupovali a zpochybňovali, že nebylo něco v minulosti připraveno včas a kvalitně, tak vy přece byste první měli hlasovat pro to, aby se ta lhůta o ten jeden rok prodloužila. To je podstata celé této novely. Nic jiného v tom není, tak prosím pojďme hlasovat a pojďme k dalším zákonům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pokud z dvou set poslanců jmenovitě bude každý nabádat všechny zbývající k tomu, abychom už šli hlasovat, tak tím zabijeme 200 krát 2 minuty, každý si to umí dopočítat. Já věřím, že od toho nabádání přistoupíme k hlasování. Nicméně přihlásil se pan poslanec Krátký. Já mu nemůžu odmítnout jeho vystoupení, takže prosím, s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Jiří Krátký: Prostřednictvím pana předsedajícího, pane kolego, o nic jiného nešlo. Na výboru přece nám bylo úplně jedno, jestli schválíme účinnost toho zákona za rok, nebo za tři roky. Já jsem chtěl jenom říci, že skutečně ta kvalita úředníků a lidí, kteří to předkládali, náměstků, pana ministra, je tak ubohá, že to neumí dopočítat, že na to potřebujeme tři roky, a ne rok.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pokud ne, rozpravu končím. Zazvoníme gongem, neboť přistoupíme k hlasování. Rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 1006 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 3. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 171 poslanců, pro 152, 1 proti, takže tento návrh byl přijat.

 

Mohu zahájit podrobnou rozpravu, do které nemám žádné přihlášky, takže podrobnou rozpravu končím. Ptám se, zdali je zájem přednést závěrečná slova. Pan poslanec Krupka se hlásí, takže má k tomu příležitost.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já bych využil s dovolením institutu závěrečného slova a s vědomím, že není mým pokusem vyvolávat znovu diskusi, jenom shrnul možná reakci na pár vystoupení, kterou bych odůvodnil znovu náš návrh.

Jednoduše řečeno, dostali jsme se do situace, kterou nikdo z nás nemohl předpokládat. Myslím si, že ani pan kolega Krátký, který tady, jestli se nepletu, dvakrát vystoupil, že ministerstvo mělo lépe plánovat. To, že v uvozovkách padne vláda, myslím si, že v dané době nevěděl ani on, anebo nám to velice dobře na jednání výboru tajil. Stejným způsobem, když nastoupil nový pan ministr, a znovu říkám, nemohu mu upírat to právo, mohl přehodnotit a také udělal některé postupy spíše z toho procesního hlediska, a jestliže sečtu tyto momenty, tak samozřejmě to je ten objektivní důvod, proč jsme se sešli tady my dnes, respektive lidé, kteří navrhli tento zákon napříč politickým spektrem a takto to odůvodnili. To je věc první.

Věc druhá. Jednáme pouze o tom, jakým způsobem časově to posuneme. Čili to, jakým způsobem se bude chovat celý ten systém, jak bude provozován, bylo v podstatě dáno už obsahem zákona, který jsme schválili již před více než rokem. Na margo toho bych chtěl říci, když tady byla diskuse o datových schránkách, a myslím si, že to taky několikrát padlo, prosím vězte, že typická vlastnost pro naši českou, nebo česko-moravsko-slezskou kotlinu je to, i když účinnost posuneme o dva, o tři roky dopředu, negarantujeme nikdy to, že ti lidé se nebudou těmito zákony zabývat až na poslední chvíli. Čili výzvy o tom, že účinnost se měla oddálit, v mnohých případech myslím jsou liché.

A provozní záležitosti. To, jakým způsobem bude systém provozován, bude skutečně dáno na tom, jakým způsobem budou naplňovány základní registry, a tady bych se ještě přimlouval k jednomu hledisku. Vězte v potaz, že všechno se bude dělat s dikcí, se snahou o maximální ochranu osobních údajů, protože většinou ve snaze některé procesy urychlit hledáme cestu, jak na druhé straně některé procesy obejít.

To bylo asi mé závěrečné slovo k tomu. A možná poslední dovětek. Několikrát tady padla výtka o neinformovanosti. Já teď nechci poukazovat na to, že samozřejmě tak jako každý z vás má nějakou svoji bližší agendu, stejně tak jako mám já, to, že podvýbor, o kterém tady bylo několikrát zmiňováno, a samotný gesční výbor ryze jako jediným bodem touto problematikou a zejména problematikou datových schránek se zabýval, můžete klidně najít na stránkách Poslanecké sněmovny, kde jsou jednotlivé programy a plus jsou tam pozvánky na jednotlivé semináře.

Děkuji vám za pozornost a požádám vás o podporu tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Sunkovský vystoupí. Prosím.

 

Poslanec Petr Sunkovský: Pane místopředsedo, kolegové, kolegyně, jenom shrnu diskusi, která tady proběhla. V obecné rozpravě se do diskuse přihlásilo osm diskutujících z řad poslanců, dva členové vlády. Někteří diskutující vystupovali vícekrát, dvakrát i třikrát. Nebyl v průběhu projednávání podán žádný návrh na zamítnutí zákona.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Přistoupíme tedy k závěrečnému hlasování.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jaroslava Krupky, Toma Zajíčka, Jiřího Petrů, Vladimíra Koníčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, podle sněmovního tisku 1006. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP