(9.20 hodin)
(pokračuje Krupka)

Vedle toho, a to byl jediný bod navíc, který tam autoři této novely dali právě po zkušenosti se spouštěním systému datových schránek, které na jedné straně byly v dostatečném časovém předstihu legislativně připraveny, neustále bylo kontrolováno, jakým způsobem ten proces probíhá, a přesto, a teď řeknu bohužel, paradoxně zejména v orgánech veřejné moci a v některých resortních ministerstev realizace nešla v takovém časovém sledu, v jakém bylo žádoucí. V důsledku toho je navrženo, aby vedle pouhých časových změn měla vláda možnost svým zákonným opatřením, čili nařízením vlády stanovit pro jednotlivé resorty, respektive pro všechny, jichž se týká tato agenda, pevný časový harmonogram jak po stránce realizace, tak po stránce technického postupu tak, aby se nemohly opakovat situace, které jsme právě zažili z datových schránek.

Tato novela zákona tedy v sobě obsahuje pouze v podstatě tyto dva znaky: časový posun v realizaci těchto základních čtyř registrů a doprovodných, a možnost vlády, aby nařídila svým jednotlivým podřízeným složkám, to znamená resortním ministerstvům a případně dalším organizacím v jejich kompetenci, jakým způsobem se mají na tento přechod připravit.

Dovolím si ještě konstatovat, a to už závěrem, že tento časový posuv si nevyžádá žádné zásadní ekonomické následné prostředky, pouze budou jiným způsobem rozloženy v časové řadě, logicky dáno je to tím posunutím, je v souladu s evropskými normami a samozřejmě, a to bylo řečeno již v úvodu, právě s ohledem na časové problémy, které vznikly, tak jak jsem je tady popsal, je žádoucí, aby tento zákon byl schválen dle § 90 odst. 2, tedy v prvém čtení, o což bych vás velice chtěl požádat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Krupkovi, který uvedl předložený návrh. Nyní prosím pana poslance Petra Sunkovského, aby se jako zpravodaj pro prvé čtení ujal svých zpravodajských povinností.

 

Poslanec Petr Sunkovský: Hezké ráno vám všem, pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, členové vlády. Předkladatel pan poslanec Krupka nás podrobně seznámil s důvody, které vedly k předložení této novely zákona o základních registrech. Jedná se o prodloužení lhůt a termínů, které posouvají účinnost přechodného období daného původním zákonem. Dále se jedná o součinnost jednotlivých registrů v rámci eGovernmentu. Nejedná se tedy o žádné textové změny jednotlivých paragrafů, ale pouze, jak připomínám, o prodloužení lhůt přechodného období.

K této předložené novele zákona vydala též své souhlasné stanovisko vláda, která se tímto zabývala. Novela zákona je navržena, jak již bylo řečeno, ve zkrácené lhůtě podle § 90 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Jak již bylo též už řečeno, novela zákona je v souladu s evropskými normami a ani nezvyšuje zásadní dopad na státní rozpočet.

Proto se též přikláním a doporučuji projednání této předložené novely zákona podle navrhované lhůty, a to v souladu s § 90 jednacího řádu Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Jako první vystoupí ministr vnitra Martin Pecina.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přijetí návrhu, který je právě projednáván, považuji za velmi důležité. Předloženou novelou se umožní odklad spuštění ostrého provozu základních registrů. Projekt základních registrů je složitý technický mechanismus, kdy jednotlivé kroky na sebe musí navazovat, a ukazuje se, že původně stanovená lhůta jednoho roku k celé realizaci nestačí. Novela obsahuje i zmocnění pro vládu stanovit nařízením bližší technický harmonogram a způsob přechodu na nový systém. Navrhovaný odklad nijak neohrozí stávající výkon správních agend, správní úřady budou nadále čerpat všechny potřebné údaje z dosavadních evidencí, a současně poskytne důležitý čas pro přípravu projektů.

Předložená změna je navíc časově naléhavá. Zákon o základních registrech vstupuje v účinnost už k 1. červenci 2010. Proto podporuji i návrh předkladatelů na schválení v prvním čtení. V této souvislosti bych rád zdůraznil, že navrhovaný zákon se omezuje pouze na odklad systému základních registrů a nepředstavuje žádné další věcné změny. S návrhem vyslovila vláda souhlas.

Závěrem bych chtěl předkladatelům poděkovat za předložení návrhu, který plně podporuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Prosím, pan poslanec Krátký.

 

Poslanec Jiří Krátký: Pane předsedající, vládo, kolegové, dámy a pánové, velice mě mrzí, že vlastně před rokem jsme tento návrh zákona přijali a ani za rok ho nejsme schopni spouštět. Já si jenom vzpomínám na slova pana náměstka i pana ministra, jak je to nutné, jak je to potřebné, jak to musíme projednat. Tak skutečně budeme přijímat zákony, které jsou tak nepřipravené, že do roka je musíme odkládat?

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Krátkému. Vystoupí pan poslanec Krupka.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážené kolegyně a kolegové, já bych chtěl směrem k předřečníkovi sdělit následující. Domnívám se, že tak jak shodou okolností jsem se zmínil úvodem a popsal jsem celou strukturu tohoto zákona, a koneckonců to potvrdil svým krátkým vystoupením pan mistr Pecina, jedná se o velice složitý mechanismus, který by ale ve své podstatě měl značným způsobem urychlit a zefektivnit výkon veřejné správy. Pro to, aby fungoval, je nutné zajistit technické zabezpečení. To znamená to, co známe běžně a o čem jsme se bavili včera, pane kolego prostřednictvím předsedajícího - vyhlásit tendr, zajistit dodavatele, potenciálně předpokládat možnosti odvolání, spustit tyto základní registry a následně poté je, a teď promiňte ten lidový výraz, nakrmit potřebnými údaji.

Veškeré tyto činnosti, které byly tenkrát zohledněny, byly v předstihu nastaveny tak, aby účinnost zákona byla od 1. 7., následně potom aby byla roční lhůta na testovací provoz. Myslím si, že nikdo z vás - a znovu říkám, děkuji, že ta podpora byla napříč politickým spektrem - v dané chvíli možná nepředpokládal, i když těch pokusů tady bylo několik, že padne vláda. Nikdo potom nepředpokládal, že v rámci řekněme jiných vztahů bude takzvaný změnový zákon - čili ten zákon, který popisuje vztahy k jednotlivým resortům a zákonům, na jehož základě je teprve možné potom vyhlásit tendr, kdy jsou všechny právní věci vyjasněné - přijímán až relativně později. Já neubírám - a zdůraznil jsem právo nového ministra přezkoumat, podívat se, jakým způsobem byly tyto návrhy řešeny. Vím, že tam byly doplňovány podmínky ze strany Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Čili všechny tyto akty se podepsaly na tom, že bylo nutné prodloužit tuto lhůtu.

Nejedná se o to, že zákon byl nepřipravený. Věřím, pane kolego, že jinak byste pro něj nezvedal ruku, ale bylo to a je to o tom, že chceme mít naprostou jistotu, že se v reálném čase tyto věci podaří zrealizovat. Děkuji vám za pochopení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Krupkovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Ano. Hlásí se pan poslanec Tom Zajíček. Dávám mu slovo.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji pěkně za slovo, pane místopředsedo. Dovolte mi jenom několik poznámek k reakci, kterou tady pronesl pan kolega Krátký. Chtěl bych pro jeho klid v duši a pro vysvětlení všem ostatním říci, že zákon, který jsme připravovali ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, byl bezpochyby zpracován dobře a také včas. Když jsme mluvili o datových schránkách a o výhradách, které tady padaly a které jsme si přečetli a četli v novinách, strašení o tom, jak celý systém se zhroutí, protože není dobře připraven, přesvědčili jsme se asi za půl roku, že všechna tato varování a katastrofické scénáře se samozřejmě nenaplnily. Co bylo podstatným problémem u datových schránek - a hned potom přejdu na ten problém s registry? ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP