(18.40 hodin)
(pokračuje Jičínský)

Ale podívejte se, proč... Já se teď nechci stavět do role soudce a nechci říkat, kolik je viny na té a na oné straně. Už tady někdo připomněl, že nebyla jenom vláda ODS, respektive pravice, ale že byla vláda sociální demokracie a její koalice. Ale podívejte se, proč tedy se určité věci až dosud nestaly. Proč stále po právní stránce je možné trpět neurčitost majetkových poměrů různých institucí. Proč stále se nepřijala opatření, aby bylo jasné, komu co patří a aby majetková struktura hospodářských organizací byla zřejmá. Že to napomáhá tomu, aby i různé veřejné zakázky byly rozdělovány různým způsobem. A je tu dost politiků z komunální sféry, z krajské sféry, kteří vědí o tom, jak to chodí a komu vyhovuje, že není jasné, kdo co vlastní, komu co patří, protože tím samozřejmě ty majetkové vztahy, když se něco přihrává bráchovi, aby z toho také něco měl, zůstávají utajeny. Když dlouhodobě sledujeme, co se děje v hlavním městě Praze, no tak je to přece hrůza! A určité věci nepochybně po právní stránce mohly být vyřešeny. Nemám na mysli teď tu trestněprávní stránku věci, to je speciální problém, ale to, aby určité právní poměry byly transparentní a aby vyloučily možnost korupce.

To, co jsem uvedl, je jeden případ. Těch případů je samozřejmě více. Takže měli bychom přemýšlet o tom, jak učinit právní řád z tohoto hlediska takový, aby prostě různé korupční praktiky neusnadňoval.

Podívejte se, kolega Doktor s jistým despektem zde zmínil akci čisté ruce. Já netvrdím, že akce čisté ruce byla bůhvíjak úspěšná, ale z hlediska historie je třeba říci, že teprve s příchodem vlády Miloše Zemana a nastoupením Marie Benešové do funkce nejvyššího státního zástupce, respektive zástupkyně, abych neurážel ženy, začaly první procesy proti hospodářské kriminalitě. Že nebyly všechny úspěšné, to je jiná věc. Bohužel musíme zjišťovat, jak už to bývá, že zločin má přednost před spravedlností, nebo před orgány, které se snaží spravedlnost nastavit, takže ne všechny ty procesy nebo všechna ta trestní řízení, která byla zahájena, skončila úspěšně. Ale to je problém toho, jak funguje policie, jak funguje státní zastupitelství, jak fungují soudy.

Pokud se nemýlím, soudce Berka stále ještě nebyl souzen. No jestliže jsou takové věci - já jsem si vědom toho, že takovéto věci jsou složitou záležitostí, ale prostě jestliže takovéto procesy se táhnou tak dlouho, pak nejenom že ti obvinění si mohou stěžovat u evropského soudu, že se jim nedostalo spravedlivého procesu, protože spravedlivý proces předpokládá také to, že je v relativně slušné době ukončen. Ale prostě jaké je to znamení pro veřejnost? Takže tady je třeba hledat řadu důvodů k tomu, proč se to korupční prostředí nezlepšuje.

Kolega Langer jako bývalý ministr tady měl velké expozé. Já se přiznám, že po nástupu Topolánkovy vlády se zájmem jsem sledoval protikorupční program. No ale co se z něj skutečně stalo? A teď kladu řečnickou otázku kolegovi Plevovi. Samozřejmě že ty odhady nebo zařazování toho nebo onoho státu na to nebo ono místo v té míře korupčnosti země je nepřesné, protože spolehlivá kritéria nejsou. Ale jestliže za dobu od vlády první, druhé vlády Mirka Topolánka, od jejího protikorupčního plánu, asi není pochyb o tom, že nikdo v této společnosti si nemyslí, aspoň soudě podle těch indexů Transparency International, že se tu korupční prostředí nezhoršilo v obráceném smyslu, tak to je myslím také důkaz toho, jak to reálně vypadá.

Čili já myslím, že bychom si opravdu měli položit otázku, a možná že ještě některé věci můžeme zlepšit teď, protože jsou tu některé zákony, které umožňují jisté věci řešit, které omezují prostředí pro korupci, a v rámci toho potom uvažovat, které trestněprávní prostředky nejsou dokonalé nebo které potřebujeme změnit. Protože v tomhle ohledu platí to, že trestní represe je až to poslední, protože ta nerozhoduje o tom, zda ty skutečné hluboké společenské příčiny se vykoření. Ta reaguje jenom na ty nejvíce hrozivé jevy, které vyplavou navenek.

Takže měli bychom skutečně k těmto věcem přistupovat s vědomím toho, že všichni, jak jsme tady, máme svoji odpovědnost i za to, co se stalo. Ale na vaši stranu, mám na mysli poslance z pravice: Proč jste nepřipustili svého času přijetí zákona o majetkových přiznáních? Proč jste vždycky bránili přijetí takovýchto zákonů, které by přece jenom do těchto vztahů vnesly trochu jasno a umožnily sledovat některé věci tak, aby se možnosti korupce omezily? Takže jakkoli máme všichni jistý díl odpovědnosti, tak nepochybně na straně ODS je ta odpovědnost větší.

A jsou tu kolegové - kolega Doktor to také připomněl, akci čisté ruce. Marie Benešová tehdy prohlásila, že nejvíce korupce je na úrovni místních a krajských samospráv. Tehdy se proti tomuto jejímu tvrzení zvedla právě ze strany vaší obrovská kritika. A myslím, že s odstupem doby není pochyb, že měla pravdu. A také to, že byla odvolána, považuji za chybu, za kterou tedy nese odpovědnost vláda naše. S odstupem doby to považuji za chybu, protože setrvání Pavla Němce v roli ministra spravedlnosti umožnilo potom vznik oné justiční mafie s jejími negativními důsledky včetně boje proti korupci.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Dvě faktické poznámky pana poslance Plevy a pana poslance Doktora. Pane poslanče Plevo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, pan kolega Jičínský mi sice položil pouze řečnickou otázku a já se pokusím odpovědět neřečnicky. Teda na margo toho napřed, co říkal v té své téměř poslední větě. Kdybych byl jedovatý, tak řeknu, že vnímání korupce se zvýšilo tehdy, kdy sociální demokracie ovládla kraje. Ale protože nebudu jedovatý, tak to neřeknu.

Chci jen říct, že korupce jako taková je obtížně měřitelná, protože se nehodnotí samotná korupce, ale vnímání korupce. Ty dotazy jsou nekladeny "setkal jste se s korupcí?", ale "víte o tom, že někdo se s korupcí setkal?". Já vám mohu tady garantovat, a já jsem přesvědčen, že nejsme národ pedofilů, ale kdyby každý den v televizním zpravodajství a v novinách se hovořilo o tom, že jsme národ pedofilů, věřte, že bychom se také takto vnímali.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Faktická poznámka pana poslance Michala Doktora.

 

Poslanec Michal Doktor: Pan kolega poslanec Jičínský mě zmínil ve svém vystoupení, proto se tedy hlásím s faktickou poznámkou.

Prostřednictvím předsedající, pane kolego Jičínský, despekt v mém hlase, ten se netýkal snad té zkratky, která možná byla málo rozvážná, a sice spočívající v tom, že akce čisté ruce byla zastavena ve chvíli, kdy byl zavřen první sociální demokrat. To bylo asi až příliš zbrklé. Ten despekt se týkal té kampaňovitosti. Já myslím, že největší škodou podobných akcí je v zásadě to, že se vyhlásí nějaká ad hoc skoro reklamní kampaň v boji s organizovanou trestnou činností, v tomto případě boji proti korupci, a jsem přesvědčen, že něco takového je součástí běžné agendy. Běžné agendy každé vlády. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP