(14.40 hodin)

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Děkuji, paní předsedající. Děkuji panu poslanci Pospíšilovi za věcný příspěvek. To bylo skutečně k věci.

Upřesnil bych několik věcí. Ano, v Itálii a v Americe skutečně rozhoduje o institutu korunního svědka soudce, ale jenom proto, že tam je institut vyšetřujícího soudce. To, aby rozhodoval o institutu korunního svědka soudce i u nás, prostě v justiční soustavě není možné. Technicky to není možné, takže jakákoliv argumentace tím, že se má ta pravomoc, kdo bude obžalovaný a kdo ne, přenést na soudce, je jenom jakýsi pokus ten institut zvrátit.

Situace, že státní zástupce rozhoduje o tom, kdo bude obžalován a kdo ne, je tady přece již dnes. Jestliže se státní zástupce a jeho nadřízení rozhodnou, že někdo obžalován nebude, tak prostě obžalován nebude a žádný soudce o tom přece nerozhodne. Institutem korunního svědka tedy do našeho právního řádu nevnášíme vůbec nic nového.

Nebo mi, pane poslanče, řekněte, kdo rozhodl o vině či nevině Jiřího Čunka. Rozhodli o tom státní zástupci a před soud - vyjma potom stížnosti na zákonný postup, který je samozřejmě možný i v tomto případě, ministryně spravedlnosti - se ten případ před soud vůbec nedostal. A nechci polemizovat o tom, jestli je někdo vinen, nebo nevinen, jestli je to správně, nebo nesprávně. Já říkám, že nic nového v případě korunního svědka nezavádíme.

A jestliže hovoříme o tom, že o tom má rozhodovat soudce, tak to prostě nedává žádný smysl. Soudce nemůže rozhodovat. K tomu soudci, pokud to nebude vyšetřující soudce jako v Itálii nebo ve Spojených státech, obžalovaný nemůže u nás přijít a přiznat se mu, aby ten soudce předem rozhodl, jestli z něho udělá korunního svědka, nebo ne. To je logický nesmysl.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministrovi. A nyní s přednostním právem se hlásí... Faktická poznámka má přednost. Pan kolega Jiří Pospíšil. Prosím.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Chci říci pouze jednu větu. Domníval jsem se, že se tady budeme bavit věcně, ne ke konkrétní kauze. Přece je ale zřejmé, že v přípravném řízení soudce může rozhodovat, viz nasazení operativní techniky. Takže ta úprava možná je. Je-li nasazen odposlech v přípravném řízení, je samozřejmě možné mít soudce, který tam rozhoduje.

Já si tedy myslím, že řešení se určitě dá najít. Pojďme se o tom věcně bavit. Myslím si, že ve výborech pro to bude dost prostoru.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Další faktická poznámka - pan kolega Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Já musím také zareagovat na to, co řekl pan ministr. Myslím, že se hluboce mýlí. Přece v našem trestním právu existuje zásada legality a není možné, aby si státní zástupce rozhodl, že byl spáchán trestný čin, že ho spáchala ta konkrétní osoba a že to nepošle k soudu. To přece, pane ministře, není pravda. Kromě výjimečných situací odklonů není možné, abych věděl jako státní zástupce, že byl spáchán trestný čin, že ho spáchala tato osoba, a nedal jsem to k soudu. To je poprvé v trestním právu, co takový institut navrhujete. A v tom je přece ten velikánský a obrovský rozdíl. Státní zástupce může rozhodovat a rozhoduje v přípravném řízení, jestli byl spáchán trestný čin, jestli ho spáchala ta konkrétní osoba, ale nemůže rozhodovat o tom, že byl spáchán, spáchala ho ta osoba, a nepostaví ji před soud.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za tuto faktickou poznámku. Já zde ještě na displeji vidím, že se hlásí pan kolega Cyril Svoboda. Na místě ho nevidím, čili to považuji za jeho promarněnou šanci nebo za omyl.

Nyní má slovo s přednostním právem předseda poslaneckého klubu ČSSD Bohuslav Sobotka. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, chtěl bych přednést procedurální návrh k rozhodnutí hlasováním Poslanecké sněmovny. Chtěl bych navrhnout, aby ta třetí čtení, která nemohla být projednána na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny v důsledku předneseného veta, byla zařazena v pátek od 9 hodin. Mám tento procedurální návrh. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane poslanče, určitě nechám o tomto procedurálním návrhu hlasovat. Přivolávám naše kolegy. Jenom si chci s vámi ujasnit to, že se nyní nacházíme v režimu mimořádné schůze, která byla svolána na podpisy, a nebyla zatím ani na grémiu nalezena shoda na tom, jak budeme pokračovat, zda například tedy v pátek budeme pokračovat řádnou schůzí nebo jakou. Táži se vás tedy, zda jste zvážil tuto okolnost. Prosím, máte slovo. Pan poslanec Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, ještě není 21 hodin, čili Poslanecká sněmovna i podle postupu, který jste zvolila minulý týden, může rozhodovat o těchto procedurálních návrzích. Já jsem ho přednesl včas. Přednesl jsem ho před 14. hodinou 45. minutou a Poslanecká sněmovna o této věci může rozhodnout. Já jsem to velmi pečlivě zvážil a vzhledem k tomu, že není dohoda politických stran o tom, jakým způsobem bude probíhat další jednání, a vzhledem k tomu, že dnes to vypadá, že zůstaneme u prvního bodu schůze, a že je dokonce riziko, že ani nebude doprojednán, dovoluji si požádat o hlasování bez rozpravy o procedurálním návrhu v souladu s jednacím řádem. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já jsem vám řekla, že samozřejmě o tom hlasovat dám. Mezi námi není žádný spor. Jenom jsem se vás ptala na to, zda víte o okolnosti, že zatím nebylo rozhodnuto, jak dále pokračovat, a že je ta situace poněkud komplikovaná. Mezi námi žádný spor není a prosím, abyste nějak nedezinterpretoval má slova zde.

Pan kolega Petr Tluchoř jako předseda poslaneckého klubu ODS se hlásí.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já jsem přesvědčen, že takový návrh je nehlasovatelný. Jistě může pan předseda Sobotka ve chvíli, kdy proběhnou druhá čtení a budou na řadě třetí čtení, která není možné projednávat kvůli protestu, navrhnout přerušení do pátku 9 hodin. To nepochybně možné je. Ale v tuto chvíli takto předurčovat nebo předjímat další vývoj a organizovat chod Sněmovny je podle mě nemožné. Možná v pátek v 9 hodin nebudou projednána druhá čtení a v takové chvíli evidentně není možné zařadit třetí čtení, která následují po druhých čteních. Já jsem tedy přesvědčen, že takovýto návrh je nehlasovatelný.

Jediné, co je hlasovatelné, je po proběhnuvších druhých čteních návrh na přerušení, aniž bych chtěl navrhovat a připravovat půdu pro pana předsedu. To je ale jediné možné - navrhnout přerušení ve chvíli, kdy takový bod přijde na řadu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byl předseda poslaneckého klubu ODS. A já vás chci informovat, že jsem se ptala též na legislativním odboru Sněmovny, abychom si zjednodušili situaci. Ten má názor, že o tom návrhu tak, jak jej přednesl pan předseda ČSSD, hlasovat možné je. Proto, abych zkrátila jakékoliv naše možné dohady, dávám návrh na to, abychom hlasovali. V případě, že bude nesouhlas s mým postupem, podejte prosím námitku proti mému postupu. Vyhovuji tedy návrhu pana poslance Bohuslava Sobotky.

Slovo má pan předseda poslaneckého klubu ODS Petr Tluchoř.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Já jistě musím vznést námitku proti vašemu postupu, protože jsem přesvědčen, že tento postup možný není. Nevím, jak se předsedající v pátek ráno vypořádá s tou situací, pokud bude bez možnosti změny pořadu schůze - například nedoprojednané nějaké druhé čtení. Potom se dostává předsedající do neřešitelné situace a bude muset zřejmě schůzi ukončit.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O námitce proti postupu předsedajícího rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 5. Zahajuji toto hlasování. Táži se vás, kdo souhlasí s námitkou proti postupu řídícího. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 5, přítomno 187, pro 71, proti 96. Tato námitka přijata nebyla.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Bohuslava Sobotky, který... Pan kolega Petr Pleva ale ještě jde kontrolovat záznam z tohoto hlasování. Počkáme chvíli na jeho výstup. Mezitím se hlásí pan kolega Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Já bych jenom poprosil navrhovatele tohoto návrhu, případně paní místopředsedkyni, aby přesně formulovala, o čem budeme hlasovat. Tedy speciálně navrhovatele. Já bych opravdu byl rád, abychom věděli a měli na stenozáznamu, o čem budeme hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. O to já jsem právě chtěla požádat pana poslance Sobotku. Zeptám se nejprve, zda po kontrole hlasování je nějaký problém. Bylo kontrolováno hlasování, ptám se tedy, zda je nějaká námitka proti tomu průběhu.

Pan poslanec Jiří Janeček se hlásí o slovo. Prosím, pane poslanče. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP