(11.10 hodin)

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, odborná i laická veřejnost dlouhodobě poukazuje na korupci jako na jeden z hlavních problémů současné české společnosti. Korupce je závažným společenským fenoménem, který je velmi těsně provázán nebo stojí u kořene celé řady souvisejících společenských problémů, jako je organizovaný zločin, neefektivní nakládání, či přímo rozkrádání veřejných prostředků nebo závažná hospodářská kriminalita. Všechny tyto negativní a bohužel v české společnosti velmi rozšířené jevy mají mimo jiné výrazný dopad na ztráty finančních prostředků z veřejných zdrojů, kterých je přitom za současné ekonomické krize velký nedostatek. Korupce je závažný sociální a kriminální fenomén, je opakovaně identifikována jako jeden z nejvážnějších problémů české společnosti. Stojí v pozadí prakticky veškerého organizovaného zločinu a závažné hospodářské kriminality. Všechny průzkumy a odborné analýzy poukazují na korupci a související kriminalitu jako na klíčový problém, jehož potlačením bychom mohli radikálně zlepšit situaci v celé řadě oblastí života české společnosti od bezpečnostní situace přes fungování státní správy až po podnikatelské prostředí.

Vzhledem k tomu, že potřeba razantně změnit situaci v oblasti korupce je v současné ekonomické situaci nanejvýš aktuální, připravilo Ministerstvo vnitra návrh zákona o protikorupčních opatřeních, který představuje soubor novelizací tří zákonů, jejichž přijetí ovlivní významným způsobem legislativní podmínky pro potlačování korupce a související závažné kriminality. Jde o novelizace trestního řádu, trestního zákoníku a daňového řádu. Obsahem novel je zavedení institutu korunního svědka, modifikace institutu spolupracujícího obviněného, úprava institutu protikorupčního agenta, oprava nechtěných důsledků přijetí trestního zákoníku omezujících zásadním způsobem možnost využití odposlechů a agenta a vrácení úpravy podmínek přístupu vymezených útvarů policie k informacím z daňového řízení v novém daňovém řádu, a to do podoby, která je platná dnes.

Instituty korunního svědka a spolupracujícího obviněného spočívají na potřebě nabídnout pachatelům za klíčovou spolupráci s orgány činnými v trestním řízení při rozkrytí organizovaného zločinu beztrestnost, nebo alespoň snížení trestu. Jde zde o umožnění toho, co se daří pouze velmi omezeně, a to je rozkrývat a rozbíjet organizované korupční sítě a další typy organizovaného zločinu. Jde o instituty, které dobře fungují v řadě evropských zemí, a není důvodu, proč jejich pozitivních účinků nevyužít i v českém právním řádu.

U institutu odposlechů jde především o opravu nechtěných důsledků přijetí trestního zákoníku, který zásadním způsobem omezil možnost jejich použití proti organizované včetně finanční kriminality. Tyto nikým nezamýšlené důsledky přijetí trestního zákoníku je třeba opravit. Není akceptovatelné, aby možnost použití odposlechů v České republice byla omezena natolik, že pokud pachatel nespáchá jen malý okruh zcela nejzávažnějších trestných činů, má jistotu, že nemůže být odposloucháván. Současně se umožňuje použití těchto dvou institutů i na trestné činy s korupčním potenciálem.

Pokud jde o institut tzv. protikorupčního agenta, je jeho hlavním smyslem institut policejního agenta upravit tak, aby byl funkční i v boji proti korupci. Stejně, jako se u odposlechů opravují nechtěné důsledky přijetí trestního zákoníku, se vrací hranice pro jeho použití na původní úroveň. Dále se umožňuje jeho použití i při odhalování vyjmenovaných trestných činů právě s korupčním potenciálem. Dále se zavádí beztrestnost za spáchání těchto korupčních trestných činů tak, aby mohl v korupčních sítích agent efektivně působit. A nakonec se poprvé přímo v zákoně stanoví meze aktivního jednání agenta tak, aby byly dány jasné zákonné meze, které zajistí to, že se agent za žádných okolností nebude moci dopouštět provokace. Tedy zdůrazňuji: Protikorupční agent není a nemůže být agentem provokatérem. Naopak je to právě navrhovaná úprava, která stanoví konkrétní meze jeho jednání v souladu se stavem současné judikatury tak, aby se svým jednáním provokace dopustit nesměl.

Součástí návrhu je také novela daňového řádu. Nový daňový řád účinný od roku 2011 oproti současné úpravě nepočítá se zachováním nezprostředkovaného přístupu k údajům z daňového řízení pro policejní složky specializované na oblast boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, teroristickým aktivitám a vyhledávání zdrojů, z nichž jsou financovány, a na oblast boje se závažnou hospodářskou trestnou činností, korupcí a organizovaným zločinem. Přitom jde o nástroj, který je v boji proti uvedeným okruhům závažné kriminality experty hodnocen jako nepostradatelný a jeho opětné zavedení je doporučováno mezinárodními organizacemi jako OECD nebo Rada Evropy.

Navrhované novelizace, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, velmi posílí možnosti boje s korupcí a související kriminalitou, které jsou rakovinou v čele české společnosti a kterých je potřeba se zbavit. Žádám vás proto, abyste v zájmu občanů této republiky, kteří těžké důsledky korupce musí nést, hlasovali pro tento návrh protikorupčních opatření, neboť je nezbytné na alarmující situaci v oblasti korupce reagovat bezodkladně.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji pane ministře. Poprosím, abyste se posadil ke stolku navrhovatelů. Než dám slovo zpravodajce, oznámím, že pan poslanec Gandalovič má náhradní kartu číslo 40.

Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Děkuji, pane předsedo, dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych splnila svoji roli zpravodaje k tisku 1015.

S dosavadními kroky vlády premiéra Fischera jsem ne vždy souhlasila, ale nemohu jim upřít určitou racionalitu. Vládní protikorupční balíček, jak bývá svými předkladateli často nazýván, se do jisté míry vymyká. A já se bojím, že i tato vláda už propadla všeobecnému českému politickému populismu. A když nemůžeme dát do dortu máslo a oříšky, polijeme jej alespoň růžovou polevou.

Ale abych se vrátila ke své roli zpravodaje. Protikorupční balíček, či spíše, jak zní vládní návrh, zákon o protikorupčních opatřeních, je ve skutečnosti novelizací trestního řádu, trestního zákona a daňového řádu. Nic proti tomu, kdybychom třeba, a to právě na návrh vlády, nepřijali nedávno rozsáhlý trestní zákoník systémem ber, nebo nech být, odůvodňovaným jeho provázaností a nadčasovostí.***
Přihlásit/registrovat se do ISP