(12.30 hodin)

 

Poslanec Pavel Hojda: Ano, děkuji. Chtěl bych se jenom přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který vám byl rozdán na stoly. Jedná se o pozměňovací návrh v § 55c.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Slova se ujme pan poslanec Vojtěch Adam, připraví se pan poslanec Pavel Kováčik. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Adam: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, pouze se hlásím k pozměňovacímu návrhu, který jste dostali všichni na stůl k tisku 831. A jenom drobná technická úprava: V článku 2 se slova "§ 27 odst. 6 a 7" nahrazují slovy "§ 27a". To je na upozornění legislativního odboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vojtěchu Adamovi. Slova se ujme pan poslanec Pavel Kováčik. Připraví se paní poslankyně Věra Jakubková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Konečně se to trochu rozhýbalo, tak se mi to líbí!

Pane předsedající, paní a pánové, dovolte mi, abych načetl krátký pozměňovací návrh k návrhu poslanců Františka Bublana, Vítězslava Jandáka, Ireny Kočí a dalších, zkráceně tisk 831. Navrhuji:

1. doplnit nový bod. V § 27 odst. 5 se za slovo "odpadu" vkládají slova "nebo průzkumné území, odkaz 23a, pro úložiště radioaktivních odpadů". Poznámka pod čarou č. 23a zní: "§ 4 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.".

Odůvodnění. Platná právní úprava atomového zákona umožňuje kompenzovat rizika plynoucí z umístění úložiště radioaktivních odpadů obci, na jejímž území se stavba nachází. Návrh novely nově zavádí možnost kompenzovat provádění geologických prací za účelem vybudování hlubinného úložiště obcím, na jejichž katastrálním území budou stanovena tzv. průzkumná území podle § 4 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů. Hlavním důvodem je, že tato území jsou v době provádění geologických prací významně omezena, zejména ve svém dalším využití a rozvoji. Na základě navrhované změny zákona bude možné provést úpravu nařízení vlády č. 416/2002 Sb., dle kterého bude dotčeným obcím umožněno získávat kompenzace rovněž formou příspěvku z jaderného účtu.

Důvody, které vedou k této legislativní úpravě, jsou mj. dlouhodobé snahy dotčených obcí o získání tohoto příspěvku a přehodnocení současného stavu s ohledem na důležitost nakládání s radioaktivními odpady. Stát by si ve smyslu státní energetické koncepce měl být vědom důležitosti nakládání s radioaktivními odpady a měl by přispívat na jejich konečné řešení.

Předložený pozměňovací návrh nebude mít negativní dopad na státní rozpočet. Zdrojem financování příspěvku obcím bude jaderný účet, který je veden jako zúročitelný účet u České národní banky a jako součást účtů státních finančních aktiv spravován Ministerstvem financí. Realizace navrhované právní úpravy bude mít pozitivní dopad na rozpočet obcí, na jejichž katastrálním území bude stanoveno průzkumné území ve smyslu zákona o geologických pracích. Lze předpokládat, že se bude jednat o třicet obcí, jež budou moci nově žádat o příspěvek z jaderného účtu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Kováčikovi. Slova se ujme paní poslankyně Věra Jakubková, připraví se pan poslanec Zdeněk Lhota. Prosím, paní kolegyně, máte slovo v podrobné rozpravě.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Děkuji. Dámy a pánové, já se hlásím ke svým pozměňovacím návrhům, které jsem zdůvodnila v obecné rozpravě a které vám byly do lavic rozdány minulé úterý. Také potvrzuji návrh na zamítnutí.

A prostřednictvím předsedajícího bych se obrátila na kolegu Břetislava Petra a prosím ho, aby nesouhlas s mými návrhy nemaskoval mou neznalostí. Velice dobře vím, co navrhuji a proč to navrhuji! Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, pan zpravodaj si poznamenal opakovaný návrh na zamítnutí. Slova se ujme pan poslanec Zdeněk Lhota, připraví se pan poslanec Petr Bratský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Lhota: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení kolegové, dovolte mi jenom přihlásit se k pozměňovacímu návrhu, který se stal předmětem obsáhlé diskuse v obecné rozpravě a který byl v této rozpravě, myslím si, zeširoka popsán. Tento návrh vám byl v písemné formě rozdán na vaše lavice v průběhu minulého týdne. Takže se ještě jednou hlásím k tomuto návrhu a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zdeňku Lhotovi. Slova se ujme pan poslanec Petr Bratský, připraví se pan poslanec Martin Bursík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolím si přečíst tento návrh: "Vypustit body jedna až tři v článku římská jedna, vypustit článek římská dvě a vypustit článek římská tři."

Jako odůvodnění svého návrhu chci uvést toto: Návrh předložené novely atomového zákona jde zcela mimo rámec, logiku a smysl dosud platné právní úpravy v § 4 nařízení vlády č. 416/2002 Sb. V souladu s tímto nařízením jsou poskytovány příspěvky obcím, na jejichž území se nachází úložiště radioaktivních odpadů, protože jaderný účet je dle atomového zákona určen výlučně na krytí nákladů na uložení radioaktivních odpadů, které v ČR již vznikly nebo vzniknou, na likvidaci radioaktivního odpadu při ukončení provozu jaderných elektráren a s tím spojených činností státní organizace Správa úložišť radioaktivních odpadů. Použití těchto přísně vázaných finančních prostředků na neodůvodněné transfery obcím, na jejichž území se nenachází ani neplánuje úložiště radioaktivních odpadů, by bylo neodpovědným hazardem s veřejnými financemi. Tím by také došlo k protiústavnímu zásahu moci zákonodárné do výkonu kompetencí moci výkonné, neboť vláda by potom nemohla odpovědně disponovat s jaderným účtem a plnit své povinnosti v oblasti bezpečného nakládání s radioaktivními odpady prostřednictvím státní organizace Správa úložišť radioaktivních odpadů.

Dle článku 37 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, tzv. EURATOM, každý členský stát má povinnost předávat Komisi EU obecné informace o všech plánech na likvidaci radioaktivního odpadu, z nichž lze zjistit, zda provádění těchto plánů může způsobit radioaktivní zamoření vod, půdy nebo ovzduší jiného členského státu. Tato bezpečná likvidace vyžaduje i dostatečné systémové nezávislé fungování, které by bylo uvedenou novelou atomového zákona narušeno a znamenalo by ohrožení mezinárodních smluvních závazků ČR a doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou energii OSN. V očích světové odborné veřejnosti by takový postup znamenal znedůvěryhodnění odpovědnosti státu za nakládání s jadernými odpady.

Předkládaný návrh novely atomového zákona je snahou o ukrajování finančních prostředků shromažďovaných pro činnosti spojené s ukládáním radioaktivních odpadů na jiné účely, v tomto případě vylepšení finanční situace obecních rozpočtů. Je velmi pravděpodobné, že by se požadavky stupňovaly a bylo by ohroženo odpovědné financování nakládání s radioaktivními odpady, o které by se nakonec musel postarat stát ze státního rozpočtu, nehledě na výše uvedené mezinárodní konsekvence.

Atomový účet je naplňován původci radioaktivních odpadů bez ohledu na to, zda to souvisí s jadernými elektrárnami. Tento příspěvek by se nevztahoval na okolí uhelných elektráren, což by vyvolávalo velké pocity nespravedlnosti především v severních regionech ČR, kde jsou větší bezprostřední dopady výroby elektřiny. Současně projednávaná novela zákona o rozpočtovém určení daní, která je obsažena v tisku 1002, umožňující přerozdělit krajům a obcím část daně z elektřiny, která se na jejich území vyrábí, je více. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bratskému. Slova se ujme pan poslanec Martin Bursík, připraví se paní poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Bursík: Děkuji pěkně. Pane místopředsedo, pane premiére, dámy a pánové, dovolím si načíst pozměňovací návrh a poté k němu dát krátké zdůvodnění. Bude to pozměňovací návrh do § 14, kde stávající text zní: Úřad postupuje ve správním řízení nezávisle na řízení jiného správního úřadu. Za prvé. Účastníkem řízení je

a) žadatel - a teď je tam doplněk:

b) v případě povolení dle § 9 písm. a) obce, na jejichž katastrálních územích jsou činnosti povolovány, a obce, jejichž katastrální území s nimi sousedí.

A nyní krátké zdůvodnění. My jsme ve vládě věnovali otázce účastenství obcí při rozhodování o zřízení úložiště vyhořelého jaderného odpadu velmi mnoho času. Bylo to součástí programového prohlášení Topolánkovy vlády. Debata směřovala k účasti obcí, ale nikoli k právu veta.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP