(12.00 hodin)

 

Poslankyně Věra Jakubková: Děkuji, pane předsedající. Pane premiére, vládo, dámy a pánové, já nyní avizuji svůj návrh na zamítnutí a přitom se ztotožňuji s důvody vlády, které uvedla ve svém nesouhlasném stanovisku. Pokud by návrhu na zamítnutí nebylo vyhověno, předkládám pozměňovací návrhy, které vám byly minulé úterý rozdány do lavic, a přihlásím se k nim v podrobné rozpravě.

Nyní k jejich zdůvodnění. Pozměňovací návrhy reagují na připomínky obcí, které jsou dle současné právní úpravy vyloučeny z účasti na rozhodovacím procesu. Pozměňovací návrhy rozšiřují okruh účastníků řízení podle atomového zákona o ty, pro něž mohou prováděná řízení a vydaná povolení znamenat závažné dopady do sféry osobních zájmů.

Moje pozměňovací návrhy projednal hospodářský výbor. Bohužel nezískaly podpůrné stanovisko, stejně jako od úředníků Ministerstva průmyslu a obchodu, kteří je vypořádávali. Tito v odůvodnění svého nesouhlasu soudí, že obce mají v procesu povolování jaderného zařízení dostatečné nástroje k zajištění ochrany svého území. Domnívají se, že by došlo k rozšíření okruhu účastníků ve správním řízení o umístění hlubinného úložiště podle atomového zákona a to by vedlo k rozšíření účastníků řízení o další subjekty, jakož i rozšíření typu řízení. Důsledkem by pak kromě jiného měla být diskriminace aktivit v jaderné oblasti, zejména co se týče dalšího rozvoje jaderných elektráren, a přednost dílčích zájmů účastníků před zájmem veřejným na udržení energetické bezpečnosti.

S tímto výkladem nesouhlasím. Platný právní řád staví obce dotčené záměrem na vybudování jaderného zařízení, hlubinného úložiště vysoce radioaktivního odpadu na svém území do výrazně nevýhodné pozice. Neumožňuje obcím ovlivnit klíčová řízení pro vyhledávání lokality a povolování jaderného zařízení. Obce se samozřejmě účastní řízení podle stavebního zákona, zde však nemají možnost ovlivnit zásadní faktor jaderného zařízení - bezpečnost. Stavební úřad do svého rozhodnutí pouze přejímá výsledky řízení podle atomového zákona. Může tak dojít k paradoxní situaci, kdy obec bude moci ovlivnit podobu a barvu střechy obslužných budov jaderného zařízení, nebude jí ale umožněno vyjádřit se k zásadním otázkám jeho bezpečnosti.

Pro srovnání, v případě jiných velkých investičních záměrů, ať už jde o tepelné elektrárny, rafinérie, slévárny, chemické továrny nebo spalovny, mají obce postavení účastníka všech relevantních správních řízení, v nichž jde o bezpečnost z hlediska vlivu na zdraví a životní prostředí. Umožňuje jim to například zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění. Jaderná zařízení jsou v tomto ohledu neodůvodněnou výjimkou.

Současná právní úprava, obsažená v zákoně o geologických pracích, neumožňuje obcím jakkoli se vyjádřit k zahájení vyhledávání lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů na svém území. Přitom by bylo nanejvýš účelné zohlednit názor obce ještě před rozhodnutím o zahájení vyhledávání lokality pro jaderné zařízení. Nemalé prostředky vložené do geologických vyhledávacích prací mohou být zmařeny zásadně negativním postojem obce v pozdějších fázích, který by vedl k rozhodnutí o umístění zařízení jinde.

Obce jsou při vyhledávání lokalit pro jaderná zařízení a jejich povolování ve značně nevýhodné pozici. Jejich partnerem je v tomto případě stát, reprezentovaný jeho orgány. V porovnání s obcemi je stát nadán neúměrně větší politickou i ekonomickou silou. Je to stát, kdo je investorem stavby trvalého úložiště vyhořelého jaderného paliva a vlastníkem firmy, která by stavěla jaderné elektrárny. Tentýž stát prostřednictvím jiných orgánů tuto stavbu povoluje. Z tohoto důvodu je třeba formálně posílit postavení obcí, a tím je de facto zrovnoprávnit vůči ostatním partnerům při projednávání záměru umístění jaderného zařízení.

Dovolím si v závěru uvést možné přínosy posílení role obcí a získat na jejich základě vaši podporu. Domnívám se, že dojde k faktickému zrovnoprávnění obcí vůči ostatním subjektům v procesu vyhledávání a povolování vybraných jaderných zařízení. Tím, že se posílí jejich postavení v zákoně, vyrovná se hendikep vůči ekonomicky a politicky podstatně silnějšímu subjektu státu. Stát bude nucen brát obce jako skutečné partnery, které nelze opomíjet. Bude nucen otevřeně s obcemi diskutovat a brát v úvahu jejich připomínky. Proces povolování vybraných jaderných zařízení bude podstatně otevřenější veřejnosti, a tudíž demokratičtější. Kritika, která bude k jejich bezpečnosti vznášena, může přispět ke zkvalitnění bezpečnostních parametrů jaderných zařízení. Obce, které vysloví souhlas s umístěním jaderného zařízení na svém území, budou mít sílu vyjednat provedení přijatelnějších kompenzačních opatření.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Jakubkové. Ještě než se slova ujme pan poslanec Zdeněk Lhota, konstatuji, že mi byla doručena omluva z dnešního jednání od ministryně zdravotnictví vlády České republiky Dany Juráskové.

Prosím pana poslance Zdeňka Lhotu, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Jiří Polanský. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Lhota: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi jenom předběžně avizovat podání pozměňovacího návrhu, který bude podán v podrobné rozpravě. My jsme se teď ocitli v takové zajímavé situaci, že se strhla téměř bouřlivá diskuse k tomu, co ještě nebylo podáno. A sám jsem teď v poměrně ne zcela příjemné situaci, že to, co ještě nebylo podáno, je dopředu téměř jakoby roztrháno.

Takže mi dovolte ještě jednou jenom krátký popis, o co se jedná. Pozměňovací návrh reaguje na poměrně mimořádnou situaci. S ohledem na její závažnost mi dovolte opravdu jenom krátké zdůvodnění. Sice už to bylo řečeno, nicméně zopakuji, že v posledních měsících se v okolí Letiště Praha Ruzyně, které je naším hlavním a nejdůležitějším mezinárodním letištěm, odehrálo celkem osm závažných incidentů, při nichž pachatel záměrně použil laserový paprsek k oslnění a krátkodobému oslepení posádky startujícího nebo přistávajícího letadla. Ve třech z těchto incidentů došlo k poškození zraku kapitánů, ve dvou případech bylo konstatováno, že jde o lehčí poškození zraku, v jednom případě došlo dokonce k závažnému poškození zraku pilota s následnou poruchou centrálního vidění. Při vyšetřování - a to je důležité - těchto incidentů bylo odhaleno několik legislativních děr, které na rozdíl od zemí, jako např. Německo, Rakousko, Francie či Spojené státy americké, v tuto chvíli zcela znemožňují provést odpovídající opatření, která by opakování takovýchto incidentů zamezila.

Bylo podáno pět trestních oznámení. Všechna byla zastavena pro údajnou neschopnost tuto situaci řešit. Na základě toho všeho ve spolupráci s Úřadem pro civilní letectví, Ústavem zkoumání příčin leteckých nehod, Policií České republiky, Úřadem pro jadernou bezpečnost byl vypracován právě tento pozměňovací návrh, který by měl zacelit legislativní díry a umožnit rychlé a efektivní vyřešení tohoto problému.

Já v tuto chvíli nepochybuji - diskuse se strhla předtím, než cokoli k této věci zaznělo - že se strhne diskuse o otázce právního výkladu, zdali stávající legislativní úprava je dostačující pro řešení tohoto problému na straně jedné, nebo na straně druhé, zdali skutečně potřebujeme nějaký nový paragraf, abychom měli efektivní páku na řešení tohoto problému. Ať už bude výsledek jakýkoliv, já bych minimálně čekal, že tady bude ministr vnitra Pecina, protože oznámení byla podána, aby byl schopen ozřejmit, proč se nepostupovalo, proč se ty věci nedokázaly dotáhnout. Ať už výsledek bude jakýkoliv, tak pevně věřím, že tato diskuse přispěje k tomu, abychom řešení, která jsou potřebná k nalezení, skutečně nalezli.

Přihlásím se k tomuto návrhu v podrobné rozpravě. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Lhotovi. Slova se ujme pan poslanec Jiří Polanský. To je zatím poslední přihlášený v obecné rozpravě. Ještě vidím pana zpravodaje. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP