(11.40 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

Já musím říci, že jsem tím byl dost překvapen a celou věc jsem konzultoval s předním experty na trestní právo v čele s profesorem Šámalem. A trošičku by bylo dobré, kdyby zde možná třeba v rámci diskuse někdo vystoupil, i třeba za vládu pan ministr vnitra, abychom věděli, proč orgány činné v trestním řízení tyto kauzy nešetří, protože já jsem hluboce přesvědčen společně i s autorem trestního zákoníku, že alespoň tak, jak to jednání je popsáno v médiích, mohlo dojít k určitému zjednodušení, tak lze takovéto jednání, kdy je ohrožován letec na svém zraku v případě, tak jak je to popsáno v novinách, tak podle nás může jít o trestný čin obecného ohrožení. Jinými slovy je zde obecná skutková podstata, která je jak v platném a účinném trestním zákoníku, tak byla též v předešlém zákoníku, a ta pamatuje na situace, kdy někdo ohrozí takto letce skrze nějaké laserové zařízení a poškodí či ohrozí jeho zrak.

Oosobně se domnívám, že není správná metoda, a zvláště u něčeho tak klíčového, jako je trestní zákoník, u kodexu, že ve chvíli, kdy se objeví nějaký problém, bez toho, že by byl analyzován, nakolik je řešitelný současnou platnou právní úpravou, hned přicházíme s novelou zákona. Já zkrátka a dobře těžko mohu hlasovat pro něco, co není vydiskutováno a vůbec analyzováno. A tím vůbec nechci snižovat nebezpečnost jednání, pokud někdo zde lasery ohrožuje letce. Samozřejmě takové jednání musí být postiženo, to zde zdůrazňuji. Pouze říkám, že pokud to nejde podle platného trestního zákoníku, a já jsem přesvědčen, že to jde podle platného trestního zákoníku, pak by bylo třeba se tomuto tématu podrobně věnovat, zdůvodnit, proč to nejde, a pak případně se bavit o vhodné formě novely, ne ve druhém čtení takto zde narychlo novelizovat trestní zákoník.

Chci konstatovat, že ty dvě skutkové podstaty, které nám byly rozdány, za prvé nový § 290a, který zní "ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku" a nový § 290b "ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku z nedbalosti" opravdu se plně překrývá s platným a účinným paragrafem, který upravuje obecné ohrožení, konkrétně § 272 současného platného a účinného trestního zákoníku. Ostatně kvalifikovaná část těchto skutkových podstat je podle mého názoru úplně přepsána z platného a účinného zákoníku a sazba, to znamená míra sankcí, je stejná jako u obecného ohrožení, takže ani neplatí, že by obecné ohrožení toto postihovalo méně razantně a my to chceme postihovat více razantně, protože ty sankce jsou úplně stejné.

Dámy a pánové, já tedy moc prosím o to, abychom ještě v tomto volebním období trestní zákoník, který jsme v první polovině volebního období projednali podrobně a přijali, těmito zbytečnými novelami zbytečně nezaplevelovali, protože každá takováto kazuistická podrobná novela, která reaguje na konkrétní problém, aniž by bylo řečeno, zda ta obecná část trestního zákoníku jej postihuje, povede k tomu, že zákoník dlouhodobě bude méně a méně přehledný, méně a méně efektivní, budou přicházet v praxi problémy s jeho aplikací a dojdeme tam, kam došel předchozí zákoník z 60. let, a proto jsme ho nahradili novou normou.

Takže já vás moc žádám o střídmost při novelizaci něčeho, co tu vznikalo šest let a na čem byla všeobecná shoda napříč politickým spektrem, protože pokud vím, trestní zákoník byl podpořen nejen poslanci patřícími tehdy k vládní koalici, ale byl podpořen všemi demokratickými politickými stranami v Poslanecké sněmovně.

Pokud bychom přesto chtěli novelizovat trestní zákoník, a já opravdu říkám, není to podle právních expertů nutné, pak se bavme o tom, jak upravit § 272, případně § 273, to znamená ustanovení upravující obecné ohrožení, a prosím nedělejme speciální skutkovou podstatu. Je to jaksi východisko v případě krize, že zde opravdu je většinový názor, že máme sáhnout do trestního zákoníku, pak tedy je určité řešení do § 272, případně do § 273 doplnit slova, která explicitně budou konstatovat ionizující nebo neionizující záření tak, jak ostatně určitá část toho, co máte na lavicích, už dnes přináší. To znamená pokud tedy přesto budete chtít zasáhnout do nového trestního zákoníku, dámy a pánové, pak prosím, nedělejme novou skutkovou podstatu, ale doplňme ten institut obecného ohrožení, a já vám s klidným svědomím říkám, že obecné ohrožení, jak je napsáno, je aplikovatelné na ty skutky, které byly popsány v novinách.

Možná by tedy stálo za to, abychom nic nepodcenili, kdyby se tento návrh zákona třeba vrátil ještě do výborového projednávání a kdybychom si tedy přizvali zástupce Ministerstva vnitra, pana ministra vnitra, a ten opravdu sdělil, kde je ten problém, kde je ten zakopaný pes, proč policie nemůže šetřit ty skutky, které podle nás všech mají být postiženy podle platného a účinného zákona, a co tedy vůbec má být novelizováno. Protože novelizujeme něco, aniž by ze strany příslušných ministerstev, to znamená Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra, ten konkrétní problém byl analyzován a bylo upozorněno, kde současná legislativa není kvalitní a kde tedy ji nelze aplikovat. Jak jsem řekl, jsem přesvědčen, že aplikovat ji lze, a pokud tedy má někdo jiný názor, chtělo by to nejprve analyzovat a rozebrat to, a pak případně přistoupit k samotné novele.

Takže, dámy a pánové, aniž bych chtěl jakkoliv zlehčovat tu situaci a jsem přesvědčen a opět opakuji, že je třeba postihnout ty, kteří takto ohrožují zdraví pilotů v akci, jsem přesvědčen, že bychom měli velmi dbát o to, abychom nejprve řekli, zda je, či není možné toto jednání postihnout podle platné právní úpravy, a pokud se ukáže, že to možné není - já jsem přesvědčen, že to možné je - ale pokud se ukáže, že to možné není, pak bychom měli přistoupit k střídmé novele, která případně upraví institut obecného ohrožení, ale nebude zavádět speciální skutkové podstaty kvůli jednomu typu protiprávního a nebezpečného jednání, protože pokud takto budeme postupovat permanentně, tak za chvilinku trestní zákoník bude mít pětinásobek skutkových podstat a opravdu v praxi bude obtížně aplikovatelný.

Děkuji vám za pozornost a prosím, věřme, že i přes tu mediální sílu této kauzy bychom měli přistupovat k věci uvážlivě a věcně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Pospíšilovi. Před paní Věrou Jakubkovou vystoupí se dvěma faktickými poznámkami poslanec Pavel Hojda, potom pan poslanec Miroslav Svoboda a vidím poslankyni Zuzku Bebarovou-Rujbrovou. Pan poslanec Hojda s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji panu předsedajícímu. Dámy a pánové, já samozřejmě nechci diskutovat o právním rozboru mého předřečníka. Jde jenom o to, abychom se nedostali do situace, že budeme něco právně řešit a rozborovat až v době, kdy nastane havárie letadla dejme tomu s 200 cestujícími. To za prvé.

Za druhé. Je tam doopravdy jeden problém, právě kvůli kterému ten návrh bude předkládán. Je to otázka toho, že dochází k oslepování, že přímo to ionizující monochromatické záření nikde není uvedeno a hlavně Úřad pro civilní letectví nemůže stanovit ochranné pásmo okolo letiště právě proto, aby se v tomto ochranném pásmu nemohly tyto přístroje s ionizujícím monochromatickým zářením používat. Čili to je ten hlavní důvod, a jinak v podstatě tedy je opsána ta podstata v trestním zákoníku. Takže není to nic nového, ale hlavní důvody jsou dva. První je, aby se mohlo rozšířit pásmo, a druhý, aby byla přímo uvedena právě nová technická zařízení, která se na to oslepování a na možnou příčinu budoucí nehody právě používají.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Nyní pan poslanec Miroslava Svoboda, připraví se paní poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, já chci jen obohatit tuto diskusi o dva argumenty. První věc je, byl bych rád, abyste si uvědomili, když se bavíme o laserových výrobcích, že dnes se dá běžně na internetu, ale i v obchodech koupit laserové zařízení, které má standardně dosvit 50 km, to znamená jakékoliv ochranné pásmo v zásadě nemá smysl, protože tyto přístroje jsou dnes tak výkonné, že na vzdálenost několika set metrů jsou schopny prostě propálit pevnou látku a zcela reálně prostě na vzdálenost několika kilometrů nejen ohrozit zrak těch pilotů, ale samozřejmě i prostě elektronické přístroje v těch letadlech, popřípadě ohrozit letadla jako taková. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP