(15.50 hodin)

 

Poslanec Ladislav Velebný: Vážený pane premiére, v současné době zavádějí Lesy České republiky v zájmu nastavení jasných pravidel změny do principů výběrových řízení na lesnické práce a od 1. 2. letošního roku bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele lesnických činností státních lesů, které podnik spravuje. Nově budou smlouvy uzavírány na dobu jednoho roku až deseti let a vítězné lesnické firmy zajistí obchod s vytěženým dřevem. Proto jen připomínám, že Lesy ČR obhospodařují více než 1,5 mil. hektarů lesního majetku a průměrně vytěží 7 mil. metrů kubických dřevní hmoty.

Pane premiére, vláda ČR schválila svým usnesením číslo 1221 ze dne 1. 10. 2008 národní lesnický program pro období do roku 2013. Má otázka tedy zní: Jak bude naplněno platné usnesení vlády v rámci schváleného národního lesnického programu v rámci vyhlášeného výběrového řízení, kde mj. je: umožnit dostupnost dřevní hmoty pro místní podniky a zlepšit přístup místních firem k lesnickým zakázkám? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče, a prosím, aby odpověděl pan předseda vlády Jan Fischer.

 

Předseda vlády ČR Jan Fischer: Pane předsedající, dámy a pánové, tady využiji příležitosti, kterou mi dává jednací řád, a do 30 dnů vám sdělím písemně odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tím je tato interpelace vyčerpána a slovo dostane paní poslankyně Ivana Levá, která bude interpelovat premiéra vlády ve věci základních škol speciálních. Je to zřejmě poslední interpelace, na kterou se dostane.

 

Poslankyně Ivana Levá: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, dámy a pánové, zaznamenala jsem obavu vedení základních škol, která byla vyvolána dopisem paní ministryně školství Kopicové ze dne 19. 1. 2010. Dopis požaduje od ředitelů škol, aby důsledně sledovali, zda jsou do základní školy speciální, tj. bývalé zvláštní školy, zařazovány pouze děti se skutečným mentálním postižením. Je mimo jiné žádáno, aby hledali cesty, jak i tyto děti přednostně vzdělávat v hlavním vzdělávacím proudu. Mluvíme zde o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami, nižším pracovním tempem a mentálním postižením. Jsou vyučováni kantory s vystudovanou speciální pedagogikou v málo početných třídách, aby jim mohla být věnována individuální péče. Každé dítě absolvuje před zařazením do školy vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a může být přijato pouze se souhlasem rodičů. Na základní školy navazuje učňovské školství, umožňující žákům v prodloužené výuční době získat kvalifikaci a uplatnění na trhu práce.

Ráda bych se vás, vážený pane premiére, zeptala: Požádáte paní ministryni Kopicovou, aby navržená opatření diskutovala se zástupci speciálních základních škol a odborníky - speciálními pedagogy a popřípadě rozhodnutí přehodnotila? Jste ochoten požádat Ministerstvo školství o zřízení malé pracovní skupiny, složené z odborníků z praxe, která by se zabývala otázkou integrace žáků s mentálním postižením? Chystá vláda ČR v důsledku úsporných balíčků omezování speciálních škol?

Věřím, že vaše odpověď uklidní znepokojené rodiče i speciální pedagogy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Levé a prosím pana předsedu vlády, aby na otázky odpověděl, je-li možno.

 

Předseda vlády ČR Jan Fischer: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, s tímto problémem jsem aspoň v kostce nebo zhruba seznámen. Sleduji konkrétní aktivity Ministerstva školství v této věci, v jeho podpoře inkluzivnímu vzdělávání. Jsem přesvědčen, že tam je našlápnuto na řadu velmi dobrých programů - národní akční program nebo plán inkluzivního vzdělávání atd. atd. Na tuto problematiku je alokováno poměrně hodně prostředků z evropských fondů Jsem tedy hluboce přesvědčen, že této problematice se ministryně osobně a celý její resort věnuje velmi intenzivně, nicméně samozřejmě o tomto problému, který byl v interpelaci, s ní budu mluvit a ona na to připraví nějakou konkrétní odpověď. Není důvod, aby Ministerstvo školství - a já jsem přesvědčen, že osobně paní ministryně školství, její lidi z resortu - neumělo do debat o tomto zapojit odbornou veřejnost, které se to následně bude týkat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane předsedo vlády. Paní poslankyně Ivana Levá doplní svou otázku.

 

Poslankyně Ivana Levá: Děkuji, pane premiére. Pochopila jsem, že prostor pro diskusi tady je. Už jenom poslední věc. V žádném případě nepůjde - tohle bych byla ráda, kdyby rodiče těchto dětí slyšeli - v žádném případě nepůjde o omezování počtu tříd a škol z důvodu, že bychom potřebovali ušetřit. Rozumím tomu dobře? (Ano.) Ano, děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, je 15.55. Na jednu interpelaci je potřeba počítat sedm minut, ještě více, aniž bych mohl kohokoliv zkracovat. Můžu se pokusit o to, ještě dát slovo panu poslanci Šinclovi. (Chystá se přednést svou interpelaci.) Prosím, ale v 16 hodin končí interpelace na předsedu vlády a nemohu udělat nic jiného, než začít interpelace na ministry, protože tím bych zkrátil zase prostor pro vaše další kolegy.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Ano, děkuji. Budu velice stručný. Vážený pane premiére, ještě jednou se vrátím ke stavu životního prostředí v Moravskoslezském kraji a k vašemu plánovanému výjezdu zasedání vlády. Bohužel se daný stav zde systémově neřeší a je zdejším lidem často jen doporučováno, aby nevětrali, nechodili ven - a nejlépe, aby vůbec nedýchali. Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje se snažilo vládě pomoci a navrhlo novelu zákona o ochraně ovzduší. Smyslem této novely bylo umožnění povolení orgánům ochrany ovzduší kontrolu tzv. malých stacionárních zdrojů znečištění. Malých názvem, ale velkých významem zejména v našem kraji. Bohužel vaše vláda tento návrh nedoporučila. Prosím o vysvětlení proč a zdali toto bude vyřešeno ve slíbené novele zákona o ovzduší. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Pane předsedo vlády, máte slovo. (Poznámka z levé části sálu. Premiér Fischer: Pardon?) Nenechte na sebe pokřikovat, pane předsedo vlády.

 

Předseda vlády ČR Jan Fischer: Pane předsedající, dámy a pánové, důvod stanoviska vlády takového, jaké bylo, k návrhu Moravskoslezského kraje, resp. jeho reprezentace, byl jediný - Ministerstvo životního prostředí připravuje komplexní novelu zákona o ovzduší a tam určitě prvky, o kterých jste hovořil, najdete. A to by měl být mimochodem i jeden z prvků, o kterých - pokud vyrazíme do Moravskoslezského kraje - o kterých by tam měl ministr životního prostředí, resp. vláda, zájemce o informace, že bychom se s nimi o to podělili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane předsedo vlády. Děkuji vám za to, že jsme společně absolvovali 17 interpelací a odpovědí. Končím tuto část. Sejdeme se v 16 hodin k interpelacím na ministry. Jako první bude interpelovat pan poslanec Pavel Němec ministra Gustáva Slamečku.

(Následovala dvouminutová přestávka.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP