(12.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Zpravodajkou pro prvé čtení je paní poslankyně Kateřina Konečná. Prosím ji o slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi jenom, abych k tomu, že pan ministr tak pečlivě vysvětlil cíle té dohody, připojila, aby tento tisk projednal zahraniční výbor, a zároveň v podrobné rozpravě navrhnu zkrácení o 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Prosím, abyste se příliš nevzdalovala. Zahajuji obecnou rozpravu. Jste jediná do ní přihlášená. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Navrhuji, abychom i u této smlouvy zkrátili lhůtu k projednání na 30 dní. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Konečné. Ptám se, zda se hlásí někdo další do obecné rozpravy. Nehlásí se nikdo. Končím obecnou rozpravu. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhuje přikázat tuto smlouvu výboru zahraničnímu. Má někdo jiný návrh? Nemá.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 383. Kdo souhlasí s tímto návrhem na přikázání? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 383, přítomno 133, pro 91, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty o 30 dnů.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 384. Kdo souhlasí se zkrácením lhůty? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 384, přítomno 133, pro 88, proti nikdo. Také tento návrh byl přijat.

 

Vládní návrh smlouvy byl tedy přikázán k projednání výboru zahraničnímu. Lhůta k projednání byla zkrácena o 30 dnů. Tím končí projednávání bodu číslo 84, sněmovního tisku 1014, prvé čtení. Děkuji panu ministrovi, děkuji též paní zpravodajce.

 

Dalším bodem, jehož projednávání zahajuji, je

85.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh
Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
/sněmovní tisk 1024/ - prvé čtení

Opět poprosím o úvodní slovo ministra životního prostředí Jana Dusíka.

 

Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík Děkuji pěkně. Vláda předkládá návrh ratifikace změn příloh Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech. Česká republika je smluvní stranou této úmluvy od 17. května 2004. Na 4. zasedání konference smluvních stran 8. května 2009 bylo přijato rozhodnutí o zařazení devíti látek do příloh úmluvy, čímž se rozšíří její působnost z dvanácti na dvacet jedna. Jedná se o látky, které se kumulují v živých organismech, kde způsobují řadu onemocnění, podléhají dálkovému přenosu, a proto je k jejich kontrole nutná globální spolupráce. U látek, u nichž existují pochybnosti o dostupnosti jejich vhodných náhrad pro určitá kritická užití, mohou smluvní strany pokračovat v jejich užívání.

Evropská komise připravuje v návaznosti na přijatá rozhodnutí pod úmluvou prováděcí přímo aplikovatelné předpisy Evropských společenství. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s ministerstvy průmyslu a obchodu, zemědělství a zdravotnictví nyní připravuje seznam zvláštních výjimek a přijatelných účelů, které Česká republika před vstupem změn úmluvy v platnost oznámí sekretariátu. Seznam bude vycházet z možností daných v České republice, z vnitrostátní právní úpravy a z potřeb průmyslu, zemědělství a zdravotnictví.

Vzhledem k tomu, že úmluva má z hlediska vnitrostátního práva charakter prezidentské smlouvy, přijetí změn úmluvy včetně příloh, které jsou její nedílnou součástí, vyžaduje souhlas Parlamentu České republiky a ratifikaci prezidentem republiky.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec František Novosad. Prosím o vaši zprávu, pane kolego.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové, vážená vládo, vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh Stockholmské úmluvy - je to významná úmluva v rámci životního prostředí. Já podtrhuji to, co tady řekl pan ministr životního prostředí, a doporučuji propustit ji do dalšího čtení. Zároveň doporučuji projednat ji v zahraničním výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášku jsem registrovala od pana poslance Exnera. Má tedy slovo jako první.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, jelikož naše země hodlá, jak zdůraznil pan ministr, využít některých povolených výjimek, o kterých je podle článku 25 odst. 3 úmluvy povinna informovat spolu s oznámením ratifikace přímo v ratifikační listině, je asi třeba, aby takový text byl obsažen i v usnesení o souhlasu s ratifikací, tedy včetně uplatňovaných výjimek. Tomu zatím navržený text neodpovídá. Upozorňuji na to pana ministra, aby se případně právníci vyrovnali s touto skutečností, a pokud by to opravdu bylo třeba, potom aby ministerstvo pro jednání v zahraničním výboru takový text připravilo.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Pan kolega Dub se hlásí do rozpravy.

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji vám, paní předsedající. Já si dovoluji navrhnout i u této poslední dnes projednávané smlouvy zkrácení lhůty k projednání ve výborech o třicet dnů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za tento návrh. Zeptám se, zda se ještě někdo chce přihlásit do obecné rozpravy. Pan ministr. Prosím.

 

Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík Děkuji. Jsme samozřejmě připraveni při projednávání v zahraničním výboru představit proces navrhování výjimek. Jak jsem říkal, nyní to probíhá diskusí mezi ministerstvy a způsobem, který je v souladu s úmluvou. Připravíme to tak, aby mohly být výjimky řádně předloženy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, pane ministře. Prosím o případnou další přihlášku do obecné rozpravy. Není-li žádná taková, obecnou rozpravu končím. Čeká nás přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh k projednání výboru zahraničnímu. Má někdo jiný návrh? Nemá. Já všechny znovu odhlásím a prosím, abyste se přihlásili. Doufám, že nenastane problém, že zařízení funguje.

 

Budeme hlasovat o návrhu na přikázání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 385 a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 385, přítomno 90, pro 85, proti nikdo. Tento návrh jsme schválili.

 

Nyní návrh na zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 386 a ptám se vás, kdo je pro toto zkrácení lhůty. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 386, přítomno 92, pro 84, proti nikdo. Tento návrh jsme schválili.

 

Konstatuji, že vládní návrh smlouvy byl přikázán výboru zahraničnímu a lhůta pro projednání byla zkrácena o 30 dnů. Tím končí projednávání bodu číslo 85, sněmovního tisku 1024. Děkuji panu ministrovi, děkuji též panu zpravodaji.

Oznamuji vážené Sněmovně, že jsme se vyrovnali s blokem smluv.

Je 12.59 hodin, čímž končím naše dnešní dopolední jednání. Ráda bych vás upozornila, že odpoledne Poslanecká sněmovna pokračuje, a to ústními interpelacemi, od 14.30 do 16 hodin na předsedu vlády, od 16 hodin, nebo pokud budou tyto interpelace na předsedu vlády vyčerpány dříve, budou pokračovat ústní interpelace na členy vlády, a to nejpozději do 18 hodin, přičemž poslední interpelace může být podána v 17.55 hodin.

Dámy a pánové, ještě znovu pro hladší průběh odpoledního jednání přečtu omluvy ministrů z dnešního jednání. Z členů vlády se omlouvají Martin Barták, Jan Dusík, Jan Chmiel, Dana Jurásková, Jan Kohout, Daniela Kovářová, Václav Riedlbauch, Rostislav Vondruška. Tyto omluvy sice byly přečteny už ráno, ale pro ty, kteří interpelují, je to snad důležité sdělení.

Končím tedy dopolední jednání dnešního dne a přeji vám příjemnou polední přestávku.

 

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin.) ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP