(12.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Pan kolega Dub se hlásí. Pan ministr Pecina také.

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji vám, paní předsedající. Já si opět dovoluji navrhnout zkrácení lhůty na projednání ve výborech o 30 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Dubovi. Pan ministr Pecina nebude mluvit. Ptám se, zda se někdo ještě chce přihlásit do obecné rozpravy. Ne. Končím obecnou rozpravu. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh k projednání výboru zahraničnímu. Má někdo jiný návrh? Nemá.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 379. Kdo souhlasí s tímto návrhem přikázání? Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 379, přítomno 134, pro 92, proti nikdo. Tento návrh jsme schválili.

 

Nyní návrh na zkrácení lhůty o 30 dnů.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 380. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem na zkrácení lhůty. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 380, přítomno 134, pro 87, proti nikdo. Také tento návrh jsme přijali.

 

Konstatuji, že vládní návrh smlouvy byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu. Lhůta k projednání byla zkrácena o 30 dnů. Končím projednávání bodu 82, sněmovního tisku 1000, v prvém čtení. Děkuji panu ministrovi, děkuji též panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu č. 83. Je to

83.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu Návrh na přístup České republiky k Dodatkovému protokolu
k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě
(CMR) týkajícího se elektronického nákladního listu
/sněmovní tisk 1008/ - prvé čtení

Tento návrh uvede ministr dopravy Gustáv Slamečka. Prosím vás, pane ministře, o vaše slovo.

 

Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi předložit vám návrh přístupu České republiky k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě, je to zkratka CMR, kterou tam vidíte, týkajícího se elektronického nákladního listu. Tento dodatek byl sjednán v roce 2007 a je připraven k přístupu dalších členských států.

Elektronickým nákladním listem se rozumí nákladní list obsahující údaje pocházející z jednoho nebo několika elektronických záznamů dat dopravce, odesilatele nebo jiné osoby podílející se na plnění smlouvy o přepravě podléhající úmluvě. Elektronický nákladní list splňující podmínky protokolu v elektronickém nákladním listě odpovídá nákladnímu listu, jak jej upraví úmluva, a má tudíž stejnou důkazní hodnotu a stejné účinky jako tento nákladní list. Protokol o elektronickém nákladním listě nestanoví povinnost používat tuto elektronickou formu nákladního listu.

Hlavní přednost elektronického nákladního listu spočívá v možnosti informovat současně všechny subjekty zúčastněné a zainteresované na předmětné přepravě, to je odesilatele, dopravce a příjemce zásilky, o předání zásilky dopravci.

Protokol o elektronickém nákladním listě podepsaly s výhradou ratifikace již Belgie, Finsko, Litva, Lotyšsko, Švédsko a Norsko a tento protokol ratifikovalo již Nizozemí a Švýcarsko. Je proto žádoucí, aby Česká republika se stala rovněž jeho smluvní stranou.

Prostřednictvím Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia se k přijetí protokolu o elektronickém nákladním listě vyjádřili i zástupci českých dopravců, kteří přijetí protokolu dlouhodobě podporovali. Na formulaci protokolu se prostřednictvím Mezinárodní unie silniční dopravy podíleli a jeho přijetí vítají. Na základě tohoto vyjádření předpokládáme pozitivní dopad na přijetí protokolu o elektronickém nákladním listě na podnikatelské prostředí. Řádně fungující systém elektronického nákladního listu přispěje významným způsobem k zájmu, který je tímto řešení sledován, ke zkvalitnění dopravy. Provádění protokolu o elektronickém nákladním listě budou zajišťovat dopravci se sídlem na území České republiky a přístup k tomuto protokolu nemá žádný dopad na státní rozpočet.

Dovolte mi požádat vás o souhlas k přístupu České republiky k tomuto protokolu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministrovi. Prosím o slovo pana poslance Františka Novosada, který je zpravodajem pro prvé čtení.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené dámy a pánové, jde o vládní návrh a sněmovní tisk 1008, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě týkající se elektronického nákladního listu. Je to smlouva mezinárodního významu, pan ministr to zde zdůraznil, a já ji doporučuji do dalšího čtení. Zároveň doporučuji projednat návrh i v zahraničním výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Do ní se přihlásil pan kolega Dub. Prosím, má slovo.

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji vám ještě jednou, paní předsedající. Já opět navrhuji zkrátit lhůtu na projednání ve výborech o 30 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Ptám se na další přihlášku do obecné rozpravy. Není-li taková, obecnou rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhuje přikázat tuto smlouvu výboru zahraničnímu. Má někdo jiný návrh? Nemá.

Zahajuji hlasování číslo 381. Kdo souhlasí s tímto návrhem na přikázání? Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 381 přítomno 133, pro 89, proti nikdo. Tento návrh byl schválen.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty na 30 dnů.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 382. Kdo souhlasí s tímto návrhem na zkrácení? Kdo je proti?

Hlasování číslo 382, přítomno 134, pro 91, proti nikdo. Také tento návrh jsme schválili.

 

Konstatuji, že vládní návrh smlouvy byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu. Lhůta pro projednání byla zkrácena o 30 dnů. Tím končí projednávání bodu 83, sněmovního tisku 108 v prvém čtení. Děkuji panu ministrovi a děkuji též panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 84. Je to

84.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh Dohody
o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků
/sněmovní tisk 1014/ - prvé čtení

Tento návrh uvede ministr životního prostředí Jan Dusík. Prosím vás, pane ministře, o vaše slovo.

 

Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík Děkuji pěkně, paní předsedající. Pane premiére, dámy a pánové, předkládáme k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků. Česká republika ratifikovala tuto dohodu dne 14. dubna 2006. Jejím cílem je mezinárodně koordinovaná ochrana, výzkum a monitorování stěhovavých vodních ptáků na rozsáhlém území Afriky, Evropy a části Asie. Součást dohody tvoří tři přílohy. V příloze 1 je textově a mapově vymezeno území, na něž se dohoda vztahuje. Příloha 2 obsahuje seznam druhů vodních ptáků chráněných v rámci dohody a příloha číslo 3 obsahuje akční plán. Do přílohy 2 bylo na posledním zasedání smluvních stran dohody nově zařazeno dvacet druhů vodních ptáků. Jedná se o mořské druhy ptáků, kteří se na území České republiky nevyskytují. V souvislosti se zařazením nových druhů vodních ptáků bylo revidováno i znění tabulky číslo 1 a textu akčního plánu dohody, který je součástí přílohy tři.

Dohoda má povahu prezidentské smlouvy, přílohy tvoří její nedílnou součást a pro přijetí jejích změn je proto v souladu s ústavním pořádkem potřebný souhlas Parlamentu České republiky a ratifikace prezidentem České republiky. Ratifikace změn příloh dohody bude plně v souladu s ústavním pořádkem a platným právním řádem České republiky a nebude mít dopad na státní rozpočet. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP