(12.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, pane zpravodaji. Protože není nikdo přihlášen, prosím tedy, buďte prvním, kdo vystoupí v obecné rozpravě, kterou právě zahajuji.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji. Tak tedy ještě jednou formálně navrhuji zkrácení lhůty k projednávání návrhu smlouvy o 30 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Prosím o další přihlášku do obecné rozpravy. Není žádná, končím obecnou rozpravu... Pardon, přehlédla jsem pana kolegu Úlehlu, omlouvám se mu. Nekončím tedy rozpravu, ale pan kolega Úlehla má slovo.

 

Poslanec Tomáš Úlehla: Omlouvám se, zaznamenal jsem to, ale nechtěl jsem vstupovat kolegům do řeči. Já jsem dlouhodobě prezidentem a viceprezidentem Česko-slovenského euroregionu a byl jsem pověřen, abych na půdě českého Parlamentu tlumočil velmi pozitivní ohlas všech členů česko-slovenského Euroregionu Bílé-Biele Karpaty, tak bych chtěl využít jenom této příležitosti a podpořit i v rámci jednání mezivládní komise tento materiál, který je brán jako velmi pozitivní krok mezi oběma státy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nehlásí, končím tedy definitivně obecnou rozpravu a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání zahraničnímu výboru. Ptám se, zda má někdo jiný návrh na přikázání. Není tomu tak.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 369. Ptám se, kdo souhlasí s přikázáním výboru zahraničnímu. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 369 přítomno 135, pro 98, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní návrh na zkrácení lhůty k projednávání o 30 dnů.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 370. Ptám se, kdo souhlasí se zkrácením této lhůty. Kdo je pro? Proti?

V hlasování číslo 370 přítomno 135, pro 100, proti nikdo. Také tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že návrh smlouvy byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu a jeho lhůta k projednání byla zkrácena o 30 dnů. Končí tím projednávání bodu číslo 77, sněmovního tisku 958 v prvém čtení. Děkuji panu ministrovi a děkuji též panu zpravodaji.

 

Dalším bodem, jehož projednávání zahajuji, je bod číslo

78.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Španělským královstvím
o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
/sněmovní tisk 964/ - prvé čtení

Tento návrh z pověření vlády - u tohoto návrhu mám napsáno, že ho uvede předseda vlády Jan Fischer, ale vidím, že je pověřen pan ministr Dusík. Proto tedy vás žádám, pane ministře, o úvodní slovo.

 

Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík Děkuji pěkně, paní předsedající. Pane premiére, dámy a pánové, bilaterální smlouvy o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací jsou nástrojem pro zajištění ochrany těchto informací vyměněných v mezinárodním styku. Návrhy na sjednání mezinárodních smluv tohoto druhu jsou připravovány pouze s těmi státy, u kterých vznikla, nebo se lze důvodně domnívat, že v budoucnosti vznikne, potřeba výměny utajovaných informací.

Vzhledem k rozvíjejícím se vztahům v politické, ekonomické a kulturní oblasti je takovým státem bezpochyby i Španělsko. Sjednání smlouvy o výměně a vzájemné ochraně se v tomto kontextu jeví jako výhodné pro obě strany. Lze konstatovat, že španělská strana zajišťuje ochranu utajovaných informací na odpovídající úrovni a zachovává stejné základní principy přístupu k utajovaným informacím jako ČR.

Předkládaná smlouva byla sjednána v souladu se vzorovou směrnicí pro expertní jednání o návrzích smluv o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací. Při sjednávání byly plně prosazeny zájmy ČR. Navrhovaný text smlouvy je v souladu s ústavním pořádkem, s ostatními součástmi právního řádu České republiky a mezinárodními závazky ČR. Smlouva dále reflektuje obecně uznávané principy a uzance mezinárodního práva. Smlouva upravuje standardní instituty v této oblasti. Byla podepsána v Madridu dne 8. října 2009 ředitelem Národního bezpečnostního úřadu Ing. Dušanem Navrátilem a Felixem Sanz Roldánem, tajemníkem státního ředitele španělského Národního zpravodajského centra. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Slovo bude nyní patřit zpravodaji pro prvé čtení panu poslanci Františku Novosadovi. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové, vážená vládo, vládní návrh a sněmovní tisk 964, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Španělským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací; je to smlouva v rámci ekonomických, vojenských a politických vztahů. Pan ministr to zde pěkně přednesl a já ji doporučuji propustit do dalšího čtení. Zároveň doporučuji projednat ji v zahraničním výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Pan poslanec Tomáš Dub má slovo jako první.

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji vám, paní předsedající. Rád bych, abychom měli agendu otevřených zahraničních smluv uzavřenu do konce volebního období, takže i u této smlouvy navrhuji zkrátit lhůtu na projednání ve výborech o 30 dnů. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Ptám se, kdo se další hlásí do obecné rozpravy. Není žádná taková přihláška. Končím obecnou rozpravu a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání výboru zahraničnímu. Má někdo jiný návrh? Nemá.

Zahajuji hlasování číslo 371. Táži se, kdo souhlasí s přikázáním výboru zahraničnímu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 371, přítomno 133, pro 96, proti nikdo. Tento návrh byl schválen.

 

Nyní návrh na zkrácení lhůty o 30 dnů.

Zahajuji hlasování číslo 372. Kdo je pro tento návrh na zkrácení lhůty? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 372, přítomno 134, pro 90, proti nikdo. Také tento návrh byl schválen.

 

Konstatuji tedy, že vládní návrh smlouvy byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu a lhůta k jejímu projednání byla zkrácena o 30 dnů. Končí projednávání bodu 78, sněmovního tisku 964 v prvém čtení. Děkuji jak panu ministrovi, děkuji též panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

79.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací
o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území,
podepsaná dne 17. září 2009 v Praze
/sněmovní tisk 970/ - prvé čtení

Tento návrh uvede ministr vnitra Martin Pecina. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaný materiál obsahuje návrh na ratifikaci smlouvy o předávání a přebírání osob neoprávněně pobývajících na území, tedy tzv. readminisní smlouvu se Švýcarskem. Smluvní dokumenty tohoto typu jsou jedním z důležitých nástrojů boje proti nelegální migraci.

Cílem smlouvy je poskytnout základní právní rámec pro spolupráci ČR a Švýcarské konfederace při předávání a přebírání nelegálně pobývajících občanů těchto států, občanů třetích států a osob bez státní příslušnosti. Iniciativa ke sjednání smlouvy vzešla ze švýcarské strany. Švýcarsko usiluje o sjednání obdobných smluvních dokumentů se všemi státy EU.

Smlouva byla podepsána v Praze dne 17. září 2009. Smlouva je v souladu s českým právním řádem, s právem EU, s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva, jakož i se závazky vyplývajícími z jiných mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, žádám vás o propuštění této smlouvy do druhého čtení. Děkuji. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP