(11.20 hodin)
(pokračuje Němcová)

Můžeme se věnovat dalšímu schválenému bodu. Zahajuji projednávání bodu

191.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách
obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1021/ - prvé čtení

Prosím, aby z pověření vlády tento návrh uvedl ministr životního prostředí Jan Dusík. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík Děkuji pěkně, paní předsedající. Dámy a pánové, dovoluji si vám předložit k projednání a schválení vládní návrh novely zákona o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Tato novela harmonizuje český právní řád s požadavky evropské směrnice 2008/101/ES o začlenění činností z oblasti letectví do systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Předkládanou novelou navrhujeme stávající zákon rozšířit o úpravu podmínek obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů vzniklých v oblasti letecké dopravy.

Od roku 2012 budou v systému EU ETS, obchodování s povolenkami podle evropských právních předpisů, zařazeni všichni letečtí provozovatelé přistávající nebo vzlétající z letišť umístěných na území Evropské unie. Emise z letectví dosud nejsou regulovány, což se projevuje především v rychlém nárůstu emisí z tohoto sektoru dopravy. Mezi lety 1990 a 2004 šlo o nárůst o 87 %. Cílem novely zákona je stabilizovat emise z letecké dopravy na úrovni průměru emisí z let 2004 až 2006. V prvním obchodovacím období, zahrnujícím rok 2012, bude mezi letecké provozovatele rozděleno 97 % těchto historických emisí, v následujícím obchodovacím období mezi roky 2013 až 2020 pak bude množství emisí sníženo na 95 %. Provozovatelé letadel mohou požádat o přidělení emisních povolenek zdarma a zároveň proběhne dražba povolenek ve výši 15 % historických emisí. Pro nové provozovatele, začínající provozovat činnosti v oblasti letectví po roce 2010, a pro provozovatele s vysokým meziročním nárůstem přepravovaných tunokilometrů bude vyčleněna zvláštní rezerva povolenek.

Peněžní prostředky, získané z dražby povolenek, budou použity na podporu výzkumu, vývoje, výroby a zavádění vhodných technologií a akcí vědeckotechnického rozvoje v oblasti snižování emisí skleníkových plynů z dopravy, zejména civilního letectví.

Provozovatelé letadel budou mít od roku 2010 stanovenu povinnost zjišťovat a vykazovat své emise CO2 a počet tunokilometrů z letů, za které jsou odpovědní. Provozovatel požádá prostřednictvím Ministerstva životního prostředí o přidělení emisních povolenek, předloží mu monitorovací plány a ověřené zprávy o množství vypuštěných emisí a přepravených tunokilometrů a v neposlední řadě bude mít správce rejstříku zřízen emisní účet.

Česká republika bude spravovat systém obchodování pro letecké provozovatele, jimž vydala provozní licenci, a provozovatele letadel, kteří budou pod její správu přiděleni, podle nejvyššího odhadovaného množství emisí způsobených leteckým provozem. Hlavní působnost v oblasti obchodování s povolenkami bude i po novele vykonávat Ministerstvo životního prostředí, které také vydá novelu vyhlášky upravující podmínky zjišťování a ověřování emisí. Kontrolní a sankční pravomoc náleží zejména České inspekci životního prostředí, správcem rejstříku vykonávajícím administraci obchodování s povolenkami je pak operátor trhu s elektřinou.

K novele zákona o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů je připojena i drobná navazující novela zákona o ochraně ovzduší, která omezuje rozsah působnosti zejména Ministerstva životního prostředí v oblasti ochrany klimatického systému země.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Prosím nyní o slovo zpravodaje pro prvé čtení, kterým je pan kolega Pavel Vanoušek.

 

Poslanec Pavel Vanoušek: Vážená paní místopředsedkyně, pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, zákon číslo 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, stanoví práva a povinnosti provozovatelů zařízení a dalších osob při obchodování s povolenkami na emise, postup při vydávání povolení a postup při vydávání a přidělování povolenek. Hlavním cílem vládní novely, obsažené ve sněmovním tisku 1021, je zapracovat požadavek Evropské unie na stabilizaci emisí z letecké dopravy na průměru let 2004 až 2006. Potřebné podrobnosti byly uvedeny ve zprávě předkladatele.

Vládní novela tedy zapracovává do naší legislativy příslušný předpis Evropského společenství týkající se emisí z letecké dopravy, dále zavádí některé další úpravy zrušením neaktuálních ustanovení, např. písmena h) a i) paragrafu 2, a zařazuje fluorované uhlovodíky a fluorid sírový mezi skleníkové plyny bez ohledu na to, zda tak stanoví národní alokační plány. Upřesňuje podmínky pro zjišťování, vykazování a ověřování vykázaného množství emisí. Stanovuje podmínky pro získávání emisních povolenek, včetně bezplatných pro provozovatele letecké dopravy. Pro nově začínající nebo silně objemem rostoucí provozovatele umožňuje Ministerstvu životního prostředí vyčlenit rezervu ve výši 3 % povolenek. Přeformulovává úkoly a pravomoci ministerstva uvedené v § 16, ale bez významnějších změn podstaty. Mění se i přílohy 1 až 3. Novela dále provádí adaptaci nařízení Komise Evropského společenství o normalizovaném a bezpečném systému registrů.

Upozorňuji na skutečnost, že v procesu projednávání ve Sněmovně jsou dvě další novely téhož zákona. Poslanecká novela, která je obsažena ve sněmovním tisku 982, navrhuje snižování emisních plynů do roku 2050 o 50 % oproti stavu z roku 2010. Senátní novela uvedená v tisku 961, která zřejmě bude na pořadu jednání zítra, rozšiřuje okruh možných příjemců bezplatných emisních povolenek na inovace o teplárenství a stanovuje reálnější termíny pro podávání žádostí na bezplatné emisní povolenky. Vládní a senátní novela jsou částečně v kolizi kvůli rozdílným termínům pro podávání žádosti na bezplatné emisní povolenky. Tento rozpor je ovšem řešitelný při dalším projednávání.

Z hlediska obsahu a navrhovaných změn doporučuji novelu k dalšímu projednávání. Za reálné považuji i projednání ve zkrácené lhůtě.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku, ale vidím dvě přihlášky z místa. Nejprve pan kolega Mencl a poté pan kolega Hojda.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych k tomuto zákonu řekl několik slov v zastoupení předsedy výboru pro životní prostředí kolegy Ambrozka, který se ze schůze omluvil.

Jak už zde bylo řečeno panem ministrem a kolegou zpravodajem, tento tisk je čirou euronovelou. Kromě něj zde ovšem leží právě již zmiňovaný senátní návrh, a oba tyto návrhy podle mého názoru, a jak jsem konzultoval i s kolegy z našeho výboru, zasluhují naši obecnou podporu. Já bych doporučoval, abychom se oběma návrhy zabývali a oba přijali. Problém je v tom, že vládní návrh a senátní návrh jsou ve vzájemné kolizi a nemůžeme přijmout oba. Můžeme z nich přijmout jenom jeden, přičemž senátní návrh dokonce byl podán v § 90. Podle naší předběžné domluvy bychom si rádi počínali tak, že bychom komplexním pozměňovacím návrhem do jednoho z nich - v této chvíli do toho, který půjde dříve, předpokládám, do tohoto tisku - implementovali druhý tisk a spojili je do tisku jednoho. Tato domluva je také s předkladateli, to znamená s ministerstvem i se senátory. Nikdo z nich proti tomu nic nenamítá, naopak jsou ochotni na takovémto řešení pracovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP