(11.10 hodin)

 

Jiří Papež Děkuji ještě jednou za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, já jsem chtěl pouze formálně v obecné rozpravě vznést návrh, který jsem již uvedl ve svém úvodním slově, to znamená zkrátit lhůtu na projednávání zákona ve výborech na 20 dnů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Další přihláška, prosím, do obecné rozpravy? Není. Končím tedy obecnou rozpravu a budeme moci hlasovat o návrzích, které zazněly. Zeptám se ještě na případná závěrečná slova, zda pan navrhovatel či pan zpravodaj chtějí vystoupit se závěrečným slovem. Pokud tomu tak není, tak je před námi hlasování o dvou návrzích, o návrhu na přikázání a o návrhu na zkrácení lhůty, tak jak zde byl přednesen.

 

První návrh tedy je, že organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh k projednání zemědělskému výboru. Táži se, zda někdo z kolegyň či kolegů chce dát další návrh na přikázání.

Pokud tomu tak není, zahajuji hlasování pořadové číslo 354 a táži se, kdo souhlasí s přikázáním výboru zemědělskému. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 354 přítomno 125, pro 108, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní návrh na zkrácení lhůty k projednání ve výboru na 20 dnů. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 355.

Zahajuji toto hlasování a táži se, kdo je pro zkrácení lhůty. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 355 přítomno 125, pro 103, proti 1. Také tento návrh jsme schválili.

 

Konstatuji tedy, že návrh zákona byl přikázán k projednání zemědělskému výboru a lhůta na jeho projednání byla zkrácena na 20 dnů. Tím jsme se vypořádali s bodem číslo 192, sněmovním tiskem 993. Děkuji panu navrhovateli, děkuji též panu zpravodaji. Můžeme se věnovat dalšímu bodu.

 

Přistupuji k projednávání bodu číslo

59.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské
péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1022/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji ještě jednou, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Prosím o úvodní slovo ministra zemědělství Jakuba Šebestu, aby tento vládní návrh uvedl.

 

Ministr zemědělství vlády ČR Jakub Šebesta Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky předložil vládní návrh zákona, kterým se mění zákon 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Předkládanou novelou zákona o rostlinolékařské péči je transponována směrnice Komise 2008/61 ES ze dne 17. června 2008, která vstoupila v platnost 8. července 2008. Tato směrnice stanoví podmínky, na základě kterých lze pro pokusné nebo vědecké účely a pro práci ve šlechtění odrůd dovážet některé škodlivé organismy, rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v přílohách 1 až 5 směrnice Rady do společenství nebo některých chráněných zón společenství nebo je na těchto územích přemísťovat. Jde o kodifikované znění zahrnující směrnici 95/44/ES a směrnici 97/46/ES.

Dílčí transpozice změn v souvislosti s přijetím směrnice byla provedena vyhláškou č. 159/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů. Evropské komisi byla zaslána notifikace částečné transpozice a z její strany je již očekávána notifikace plné transpozice. Urychlené dokončení transpozice uvedené směrnice bylo uloženo vládou v říjnu 2009 s tím, že transpoziční návrh zákona má být co nejrychleji předložen vládě k projednání, což bylo v lednu letošního roku splněno. V případě, že by bezodkladně nebyla provedena navrhovaná změna zákona, byl by tento nedostatek při notifikaci plné transpozice této směrnice do vnitrostátního právního řádu České republiky ze strany Evropské komise zjištěn a následně iniciováno zahájení řízení vůči České republice pro porušení smlouvy o fungování Evropské unie.

Hlavním cílem navrhované úpravy je umožnit rostlinolékařské správě vydat rostlinolékařský pas pro přemísťování karanténního materiálu z České republiky na území jiného členského státu v Evropské unii. Karanténním materiálem jsou škodlivé organismy, rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty pro pokusné a vědecké účely nebo pro práci ve šlechtění odrůd. Rostlinolékařský pas bude vydán na základě informací uvedených v příslušném oprávnění za současného dodržení podmínek karanténní izolace při přemísťování materiálu.

V této souvislosti si vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a nutnosti urychlení legislativního procesu dovoluji požádat, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR s vládním návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvním čtení podle § 90 odstavec 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pana ministře. Prosím nyní o slovo zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Ladislava Skopala.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, paní předsedající. Já si myslím, že pan ministr zcela jasně zdůvodnil důvod, proč je třeba schválit novelu zákona, a rovněž žádám Poslaneckou sněmovnu, abychom tento zákon schválili již v prvním čtení podle § 90. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Prosím proto o případné přihlášky z vašich míst. Ale žádnou takovou přihlášku neregistruji, proto končím obecnou rozpravu.

Nyní rozhodneme podle § 90 odstavec 5 jednacího řádu o pokračování projednávání tohoto návrhu. Můj návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 1022 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." Počkáme chvíli na příchozí...

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 356 a táži se, kdo souhlasí s tím, abychom vyslovili souhlas již v prvém čtení s tímto zákonem. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 356 přítomno 128, pro 108, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku. Nikdo se též do ní nehlásí, proto ji končím. Budem hlasovat o celém návrhu zákona.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1022."

Zahajuji hlasování s číslem 357. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo je proti?

Hlasování číslo 357, přítomno 128, pro 109, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji též panu zpravodaji. Tím jsme se vypořádali s bodem číslo 59, sněmovním tiskem 1022. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP