(11.30 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Pak byl návrh pana poslance Karla Šplíchala - podpora sportu. Jednalo se o bod 28. Tady šlo o to, abychom bod 28 zařadili ve čtvrtek pevně po smlouvách. Bylo to takto, takže to budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit bod 28 pevně po smlouvách ve čtvrtek, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 317, přihlášeno je 193, pro hlasovalo 114, proti 8. Tento návrh byl přijat.

 

A pak tady byl pan poslanec Skopal, to se týkalo bodu 59, po pevně zařazených bodech dnes. Tak to bylo. Takže bod 59 po pevně zařazených bodech dnes.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 318, přihlášeno je 193, pro hlasovalo 112, proti 20. Tento návrh byl přijat.

 

To by vypadalo, že snad je to všechno. Jestli jsem na někoho zapomněl, tak ať se nezlobí. Máme program a pana poslance Kasala prosím, aby mě laskavě vystřídal.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže, dámy a pánové, budeme pokračovat, a sice bodem 86, což je

86.
Návrh poslance Miroslava Opálky na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 788/ - třetí čtení

Hlásí se paní ministryně zdravotnictví, takže jí dávám samozřejmě slovo. Jen přečtu, že není potřeba závěrečné slovo, takže prosím paní zpravodajku a přistoupíme k hlasování - tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu ve třetím čtení.

Hlásí se paní ministryně zdravotnictví, takže jí dávám slovo.

 

Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková Děkuji, pane předsedající, za slovo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych se za Ministerstvo zdravotnictví vyjádřila k tomuto návrhu, protože jsem k tomu neměla, resp. nevyužila jsem příležitosti.

Ráda bych upozornila na to, že v době pracovní neschopnosti se neplatí pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Pokud je pojištěnec uznán práce neschopným, po celou dobu neplatí pojistné na něj jeho zaměstnavatel. Já se domnívám, že i konsekvence v tomto návrhu spojené se zdravotním pojištěním mají své místo v projednávání této Sněmovny. Díky tomu, že se první tři dny nemoci neplatí nemocenské dávky, klesl počet pracovních neschopností, zaměstnanci většinou čerpají dovolenou. Po dobu dovolené se pojistné na zdravotní pojištění odvádí - třetinu zaměstnanec, dvě třetiny zaměstnavatel, minimální pojistné je 13,5 % z minimální mzdy, tedy nejméně 1080 korun měsíčně. Ti, kteří v minulosti byli nemocní účelově, jsou nyní v pracovním procesu a systém již nezneužívají. Průběžnými kontrolami jsme zjistili, že pokles zneužívání pracovních neschopností je ve výši 62 % proti roku 2008.

Z výše uvedeného vyplývá, že do systému zdravotního pojištění se dostalo více pojistného než v letech, kdy se hradily první tři dny neschopnosti. Jde o vedlejší pozitivní efekt zavedení tohoto opatření. Dovolím si uvést několik čísel. Meziročně v letech 2008 a 2009 poklesl počet prostonaných dnů o 14 mil., úspora je tedy 6,8 mld. vyplacených na dávkách nemocenského. Dále půl až tři čtvrtě miliardy je úspora, resp. profit zdravotního pojištění. A pokles zneužívání pracovních neschopností je 62 %, to už jsem říkala.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, paní ministryně. Je zřejmé, že paní ministryně svým vystoupením otevřela rozpravu ve třetím čtení. Do rozpravy se přihlásili v pořadí a s přednostním právem pan předseda klubu ČSSD Sobotka, pan ministr Šimerka a potom pan poslanec Nečas a další. Prosím, abyste se hlásili písemně, ať v tom máme pořádek. Pan poslanec Opálka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegové a kolegyně, náš jednací řád v § 59 počítá s aplikací ustanovení, která omezí rozpravu v Poslanecké sněmovně v situaci, jako je tato, to znamená kdy nám zbývá k projednání velké množství velmi důležitých bodů včetně velmi důležitého bodu, který navrhl pan poslanec Nečas a který byl schválen do dnešního programu schůze Poslanecké sněmovny. Já bych rád přednesl procedurální návrh podle § 59 odst. 1 jednacího řádu a navrhl, aby byla lhůta pro vystoupení v rozpravě omezena na deset minut, a současně druhý návrh, který bych rád přednesl podle § 9 odst. 2 jednacího řádu, a navrhuji, aby se Sněmovna usnesla o tom, že k téže věci může poslanec vystoupit nejvýše dvakrát. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Je to návrh, o kterém samozřejmě dám hlasovat. O slovo se přihlásil pan poslanec a předseda klubu ODS Petr Tluchoř.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Já samozřejmě nechci nijak zpochybňovat právo vznést takovýto procedurální návrh, ale chci proti němu alespoň na mikrofon jasně protestovat a zeptat se, co bude následovat, když teď budeme omezovat diskusi. Jaké budou následovat další kroky, které budou bránit debatě v této Sněmovně?

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Hlásí se s faktickou poznámkou - i když je to... Prosím, pan poslanec Opálka s faktickou poznámkou má příležitost. Rozprava byla otevřena.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Já si myslím, že je třeba hlasovat bez rozpravy, ale na to, co bude následovat, by nám měl předseda klubu ODS sdělit, co mají připraveno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak to bylo opravdu ode mě prozřetelné. Budeme postupovat tak, jak navrhl pan poslanec Sobotka, a sice nejprve budeme hlasovat o tom, že omezíme řečnickou lhůtu na deset minut na jednoho poslance k tomuto bodu. Mluvíme o tomto bodu, aby bylo jasné, že to není všeobecné. Mohu dát hlasovat? Jste připraveni k hlasování?

Rozhodneme v hlasování, které má pořadové číslo 319. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Sobotky, ať zvedne... (Výkřiky v sále.) Tak prohlašuji hlasování za zmatečné a odhlásím vás. Prosím o novou registraci. Takže rozhodneme o návrhu, který jsem před chviličkou zmínil.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 320. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Sobotky na omezení řečnické lhůty, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo ze 185 přihlášených pro 98, proti 79. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o druhém návrhu pana poslance Sobotky, o tom, že k této věci může poslanec vystoupit pouze dvakrát.

Rozhodneme v hlasování, které má pořadové číslo 321. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 188 poslanců, pro 96, proti 80, takže i tento návrh byl přijat. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP