(15.30 hodin)
(pokračuje Šojdrová)

KDU-ČSL v tomto návrhu nevnímá peněžitou pomoc v mateřství jako sociální dávku, v žádném případě, ale jako investici do budoucnosti, na které by se nemělo šetřit, protože se jedná o investici do dětí, do rodin, na které by se nemělo šetřit na úkor právě pomoci rodinám s malými dětmi.

Výbor pro sociální politiku přijal pozměňovací návrh, který se týká přechodného ustanovení. Mohu za předkladatele prohlásit, že podporujeme tuto změnu, toto přechodné ustanovení. Předpokládám, že zástupce výboru pro sociální politiku předloží usnesení sociálního výboru. Prosím všechny kolegy a kolegyně, aby ve třetím čtení tuto změnu zákona podpořili. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Poprosím vás, abyste se posadila ke stolku předkladatelů. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku, usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 939/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro sociální politiku pan poslanec David Kafka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Kafka: Dámy a pánové, dobré odpoledne. Výbor pro sociální politiku se touto materií zabýval dne 13. ledna letošního roku a usnesení, které přijal, jste dostali na své poslanecké lavice pod číslem 939/2. V prvním odstavci doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s tímto návrhem zákona a přičiňuje tam ještě přechodné ustanovení, které zní takto: Vznikl-li nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a trvá-li i po tomto dni, poskytuje se tato dávka podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona do konce kalendářního měsíce, v němž nabyl účinnosti, a od následujícího měsíce podle tohoto zákona.

Dosavadní článek 2 se pak přečísluje jako článek 3. To je první část usnesení výboru pro sociální politiku.

Druhý odstavec je určen, zmocňující k přečtení tohoto stanoviska zde na schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane zpravodaji. I vás poprosím, abyste se posadil ke stolku zpravodajů. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ano, registruji přihlášku z místa. Pan poslanec Nečas. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážená paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, já si dovolím jenom zopakovat, že naše výhrady vůči tomuto návrhu trvají, že byly zdůvodněny v průběhu prvého čtení i v průběhu návrhů, které se této tematiky týkají. Já korektně uznávám, že někteří poslanci KDU-ČSL na tento problém na rozdíl od jiných, kteří nevěděli, o čem hlasují, upozorňovali již v průběhu projednávání Janatova balíčku. My jsme také patřili mezi ty, kteří zaregistrovali tuto změnu. Chci zopakovat, že jsme vyjednávali o jejím vypuštění a nahrazení jiným typem úspory, nicméně respektujeme výsledné znění tzv. Janotova balíčku jako široký politický kompromis a z tohoto pohledu se chceme zachovat konzistentně, jakkoliv jsme opakovali mnohokrát, že návrh kombinující jak 90procentní redukci v první redukčním pásmu, tak snížení náhradového poměru na 60 % ve své kombinaci považujeme za necitlivý. Z tohoto důvodu tento návrh zákona nepodpoříme, protože jsme přesvědčeni, že ona politická dohoda dosažená v podobě krvavého politického kompromisu nad zněním vládního protideficitního balíčku má být šetřena a zachována. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní se o slovo přihlásil pan poslanec Kováčik. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, já chci jenom krátce připomenout historii tohoto týdne a efektivity jednání Poslanecké sněmovny. Ta neefektivita, ta nevýslednost jednání Poslanecké sněmovny, ty obstrukce, které tady běží, ty jsou mimo jiné proto, že těsně před hlasováním je tisk 788, ve kterém problém návratu stavu mateřské před balíček je obsažen téměř identicky, tak jak tady byl zpravodajem čten z jednání sociálního výboru, a pravice dává jasně najevo svým obstrukčním jednáním, že to nechce. Já kvituji s povděkem, že pan kolega Nečas to tady řekl na rovinu teď přede mnou, a jenom pro toho, kdo má ještě výdrž sledovat jednání Poslanecké sněmovny, připomínám, že konečně bylo přiznáno, proč se tady celý týden obstruuje. Kdybychom přistoupili k hlasování o tisku 788, byla konkrétně třeba tato věc vyřešena již nejpozději ve středu ráno.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. O slovo se přihlásil pan poslanec Nečas. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych jenom chtěl prostřednictvím pana předsedajícího požádat pana poslance Kováčika, aby si pozorně pročetl návrh, který předložili jeho vlastní poslanci, který je do značné míry jiný, než je návrh, který je předložen tady, že je to mimo jiné návrh, který se zabývá i zrušením karenční doby. Z tohoto pohledu říkat, že se tím mohlo něco vyřešit, přestože teď najednou říkáte, že se o těch věcech má hlasovat odděleně, to u zákonů nejde. Prostě zákon, jeho návrh je předložen jako celek a jako celek musí být posuzován. Takže bych velmi prosil, aby tady nebyly uváděny nepravdivé údaje.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní se o slovo přihlásil pan poslanec Kováčik. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Prosím, pane předsedající, vaším prostřednictvím vyřiďte panu kolegu Nečasovi, že já nejsem ten, kdo čte nepozorně, ale on je ten, kdo čte nepozorně. Ten návrh je obsažen v pozměňovacím návrhu k onomu zákonu, a tudíž se dá skutečně o karenční lhůtě a o mateřské hlasovat ve třetím čtení odděleně. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Další přihlášky do obecné rozpravy neregistruji, proto obecnou rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova. (Poslanci sociální demokracie z prvních lavic výkřiky upozorňují předsedajícího, že má otevřít podrobnou rozpravu.) Teď obecnou rozpravu ukončím. Páni poslanci, nechte mě prosím vás mluvit a hned mi neskákejte do řeči. Já vím, že je pátek odpoledne, že nervozita stoupá. Takže závěrečná slova zástupce předkladatele ne, pan zpravodaj také ne.

Takže teď přistoupíme k podrobné rozpravě, do které se hlásí pan poslanec Carbol. Prosím, pane poslanče, poté pan poslanec Škromach. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Carbol: Děkuji za slovo. Omlouvám se, že jsem předtím pokřikoval, neměl jsem to dělat.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu k tisku 939, který vám byl rozdán na lavice a který umožňuje, aby v případě schválení tohoto pozměňovacího návrhu i celého zákona byla mateřská vyplácena maminkám dodatečně zpětně od 1. ledna do dne účinnosti zákona. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Škromach. Další přihlášky do podrobné rozpravy nemám. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já bych se tímto přihlásil k písemnému návrhu, který jste obdrželi na své lavice, pozměňovacího návrhu. A myslím si, že tento návrh je ještě potřeba doplnit o drobnou úpravu, která byla také zavedena těmi změnami v tzv. Janotově balíčku, a sice neplacení prvních tří dnů ošetřování člena rodiny. Jsem přesvědčen o tom, že by bylo dobré v rámci tohoto tisku dotáhnout obě tyto věci, jak mateřskou, tak placení prvních tří dnů ošetřování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP