(9.30 hodin)

 

Poslanec Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, já se domnívám, že vzhledem k tomu, že je již pátek prvního jednacího týdne Poslanecké sněmovny, a pokud se podíváme na návrh pořadu, který si dovolím diplomaticky označit jako velmi, skutečně velmi ambiciózní, domnívám se, že určité racionalizační návrhy by prospěly chodu této Sněmovny, zvláště pokud víme, že právě největší nebezpečí různých legislativních chyb a přešlapů plyne z poslaneckých iniciativ, z poslaneckých návrhů. Řada těchto návrhů navíc otevírá jednotlivé doprovodné zákony, v průběhu druhého čtení jsou načítány další poslanecké pozměňovací návrhy, a zvláště v období před volbami stupeň chybovosti velmi výrazným způsobem narůstá. A protože bychom se podle mého hlubokého přesvědčení měli těmto rizikům vyhnout, měli bychom racionalizovat předposlední schůzi Poslanecké sněmovny, řádnou schůzi Poslanecké sněmovny, v tomto volebním období, tak si dovolím postupně navrhnout celou řadu racionalizačních kroků.

Jako první krok navrhuji, aby byl vyřazen bod číslo 7 v rámci druhých čtení, to znamená Návrh poslanců Davida Ratha, Jiřího Paroubka, Richarda Dolejše, Jiřiny Fialové, Borise Šťastného, Jiřího Carbola, Stanislava Grospiče, Olgy Zubové, Jana Klase, Milana Urbana a dalších na vydání zákona o zřízení Královské univerzity Střední Čechy v Kutné Hoře a o změně zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 749, druhé čtení.

Chci připomenout jako základ zdůvodnění, že s tímto návrhem vyslovila vláda nesouhlas.

Dále navrhuji v rámci racionalizace vyřadit bod číslo 8, Návrh poslanců Václava Grünera, Karla Kratochvíle, Ladislava Skopala, Přemysla Rabase, Miloslavy Vostré, Josefa Šenfelda a dalších na vydání zákona o zahrádkářské činnosti a úpravě některých podmínek jejího provozování (zahrádkářský zákon), sněmovní tisk 791, druhé čtení.

Jako základ zdůvodnění bych se chtěl opřít o nesouhlasné stanovisko vlády.

Dále v rámci racionalizace navrhuji vyřazení bodu 10, Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Zdeňka Škromacha, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona o jednorázovém příspěvku k důchodům, sněmovní tisk 940, druhé čtení.

Tady bych jako základ zdůvodnění chtěl uvést, že podle propočtů Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí povede ke zvýšení deficitu veřejných financí téměř o 7 mld. korun.

Jako další bod navrhuji vyřadit bod číslo 14, Návrh poslanců Zuzky Bebarové-Rujbrové, Miloslavy Vostré, Kateřiny Konečné, Milana Bičíka, Soni Markové, Marty Bayerové, Josefa Šenfelda, Ivany Levé a Milady Halíkové na vydání zákona o poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům.

Chci připomenout, že se jedná o návrh, kterým mají být poskytovány půjčky. Je to opět návrh, který zvyšuje nároky na výdajovou stránku státního rozpočtu.

Jako další bod v rámci racionalizace navrhuji vyřazení bodu číslo 16, Návrh poslanců Milady Halíkové a Miroslava Opálky na vydání zákona o nájemném z bytů a jeho sjednávání, sněmovní tisk 631, druhé čtení.

Tady bych chtěl opřít svůj racionalizační návrh především o nesouhlasné vyjádření vlády, protože návrh předpokládá růst regulovaného nájemného tempem, které neodpovídá ekonomicky oprávněným požadavkům. Přijetí návrhu by navíc velmi zkomplikovalo postavení České republiky v řízení před Evropským soudem pro lidská práva ve věci stížnosti majitelů domů. Návrh navíc zavádí regulaci pro všechna bytová družstva včetně těch, kde již regulace neexistuje. Jedná se tedy o opakované druhé čtení.

Dále navrhuji vyřazení bodu 18, Návrh poslanců Františka Bublana, Jeronýma Tejce, Václava Klučky, Richarda Dolejše, Juraje Ranince, Zdeňka Maršíčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, sněmovní tisk 675/1, druhé čtení.

Tady bych chtěl připomenout, že návrh ruší služební poměr na dobu určitou, v podstatě ruší přímo neplacenou dobu přesčasů 150 hodin za rok, zvyšuje jednorázové odškodnění rodině ve službě zemřelého příslušníka a prodlužuje přechodné období, v němž si mohou odcházející příslušníci vybrat nároky podle staré nebo nové právní úpravy. Svůj návrh na vyřazení opírám také o negativní stanovisko vlády, protože tento návrh mj. velmi výrazně zatěžuje výdajovou stránku státního rozpočtu.

Dále navrhuji v rámci racionalizace vyřazení bodu číslo 22, Návrh poslanců Milana Urbana, Cyrila Zapletala, Břetislava Petra, Vlastimila Aubrechta, Gabriely Kalábkové a Petra Červenky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 727, druhé čtení.

Jedná se o opakovaný návrh, aby státní energetickou koncepci neschvalovala vláda, ale na její návrh Poslanecká sněmovna. Opírám se zde opět o nesouhlasný názor vlády, který je navíc podpořen tím, že se jedná o vlomení se moci legislativní do pravomoci exekutivní, a tím o narušení principu rovnováhy tří klíčových mocí ve státě.

Dále navrhuji vyřazení bodu číslo 24, Návrh poslanců Ivany Levé, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Milana Bičíka, Soni Markové, Miloslavy Vostré, Josefa Šenfelda a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 730, druhé čtení.

Jedná se o zvýšení násobku životního minima z 2,15 na 3, resp. na 2,5 jako důvod pro osvobození od rozhlasového a televizního poplatku. Svůj racionalizační návrh opírám o nesouhlasný názor vlády.

Dále navrhuji vyřazení bodu 25, tedy Návrhu poslanců Vojtěcha Filipa, Petra Braného, Pavla Kováčika a dalších na vydání zákona o zrušení zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr, sněmovní tisk 733, druhé čtení.

Chci tady zdůraznit, že k tomuto návrhu vyjádřila svůj negativní názor vláda a především že nedošlo ke změně politické situace v Íránu, která by tuto změnu umožňovala. Z pozice mezinárodního postavení České republiky by se jednalo v současné době o krajně nevhodný krok a já nevidím jeden jediný důvod, proč by Česká republika, v souladu s vládou tedy, měla podporovat íránský jaderný program, a myslím si, že v tomto směru by mě i pan místopředseda vlády, ministr zahraničí velmi výrazně podpořil.

Dále, dámy a pánové, navrhuji vyřazení bodu číslo 42, to znamená Návrhu poslanců Bohuslava Sobotky, Miloslava Vlčka a Zdeňka Škromacha na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 941, prvé čtení.

Jedná se o návrh na zavedení progresivního zdanění v oblasti daně z příjmů. Já jsem přesvědčen, že tento návrh, který byl přerušen v projednávání uprostřed rozpravy, je nevhodný a za této situace by podle mého názoru u složitých daňových zákonů Sněmovna neměla přistupovat k projednávání podobných návrhů. Proto navrhuji vyřazení.

Dále navrhuji vyřazení bodu číslo 43, což je Návrh poslanců Zdeňka Škromacha, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony, sněmovní tisk 945, prvé čtení.

Zde předkladatelé navrhují, aby náhrada mzdy nebo platu za první tři dny dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény byla ve výši 30 % a od čtvrtého dne 60 % průměrného výdělku. Chtěl bych tady zdůraznit, že právě čerstvě uvedené údaje České správy sociálního zabezpečení ukazují, jak hrubá chyba by bylo schválení tohoto návrhu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP